Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie?

BZP/BPI/341/ 10/08                                                                                                               Chojna, dn  19.08. 2008 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

  „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie”

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)     Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z instalacjami: wewnętrzną wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, c.o. i wentylacji oraz zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej w Chojnie przy ul. Wilsona na działce nr 274/2.

       b)  Dostawa i montaż wyposażenia kuchni.

 

 

 4. Oznaczenie według CPV: 

     - Roboty budowlane  - 45 21 00 00 - 2   

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 15.08.2009 r.

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. Wymagane wadium – 50.000,00 zł.

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt

                                            Cena brutto badana

 

 

 

14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 26.09.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

  „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie”

  - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 26.09.2008 r. do godz. 10ºº.

15.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 26.09.2008r.

      o godz. 10ºº

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 18.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

W sprawach technicznych – Jerzy Sawicki, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº

 

19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  19.08.2008 r.

 

                                                                                                    Zastępca Burmistrza
Wojciech Długoborski

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 44.00Kb) 2008-08-19 12:34:36 49

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
kosztorys_ofertowy_budowlany_1 (DOC, 264.50Kb) 2008-08-19 12:35:19 100
kosztorys_ofertowy_wentylacja_mechaniczna_2 (DOC, 66.50Kb) 2008-08-19 12:35:39 67
kosztorys_ofertowy_wod_kan_3 (DOC, 170.00Kb) 2008-08-19 12:37:13 60
Kosztorys_ofertowy_c.o._4 (DOC, 172.00Kb) 2008-08-19 12:37:48 61
kosztorys_ofertowy_elektryczny_5 (DOC, 282.00Kb) 2008-08-19 12:38:26 47
kosztorys_ofertowy_kanalizacja_deszcz_6 (DOC, 126.00Kb) 2008-08-19 12:39:07 62
kosztorys_ofertowy_wyposaA_enia_kuchni_7 (DOC, 81.50Kb) 2008-08-19 12:39:33 353
projekt_bud (PDF, 4.23Mb) 2008-08-19 12:41:21 82
Projekt_budowlany_wod.-kan__deszcz.sanitar (PDF, 5.77Mb) 2008-08-19 13:05:08 66
projekt_bud._wew_ins_elektr (PDF, 1.90Mb) 2008-08-19 12:42:24 399
siwz (DOC, 924.50Kb) 2008-08-19 12:34:36 81

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WyjaA nienie i modyfikacja siwz (DOC, 33.00Kb) 2008-09-22 14:55:54 58

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nieniu zamA w.tab (DOC, 29.50Kb) 2008-10-13 15:12:13 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
19 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
19 sie 2008, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
19 sie 2008, godz. 12:31