Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011

BZP/ASiIS/341/ 6/08                                                                                                               Chojna, dn. 25.06. 2008 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011”

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

     - Dowóz dzieci do szkół

 4. Oznaczenie według CPV: 

     - Usługa transportowa  - 60113000-3

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,00 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:  od  01.09.2008 r. do 30.06.2011 r.

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu

 z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. Wymagane wadium – 7.000,00 zł.

13. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 14. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4,

pok. 12  do dnia 11.07.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011

Zadanie  I nr 1,2,3  - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 11.07.2008 r. do godz. 10.ºº

 15.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 11.07.2008r. o godz. 10ºº.

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 17.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej.

18.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:  p. Leszek Stefański tel. (091) 414-30-32 lub w siedzibie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna w godz. 08ºº – 14ºº.

 19. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2008 r.

 

                                                                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                                                                              Adam Fedorowicz


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie2 (DOC, 38.00Kb) 2008-06-25 08:22:23 84

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_dowozy_do_szkA_A__2 (DOC, 776.00Kb) 2008-06-25 08:22:23 57

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiad o wyborzeII (DOC, 30.00Kb) 2008-07-14 10:56:16 28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wacław Gołąb

Data wytworzenia:
25 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
25 cze 2008, godz. 08:22

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
25 cze 2008, godz. 08:22