Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orląt 10 w Chojnie?

BZP/BPI/341/ 4/08                                                              Chojna, dn 18.06. 2008 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-14

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

 „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orląt 10 w Chojnie”

3. Oznaczenie wg  CPV  45210000-2

 

4. Przedmiot zamówienia  obejmuje:

·         wymiana istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki dachówkę ceramiczną karpiówkę,

·        wymiana uszkodzonego łacenia połaci dachu,

·        ułożenie nowej paraizolacji z folii dachowej zbrojonej wraz z kontrłatami,

·        wymiana uszkodzonego opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej,

·        wymiana uszkodzonej rynny i rury spustowej z blachy stalowej                ocynkowanej,

·        demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej wraz z pomiarami.

           

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

8. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:  30 października 2008 r.

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

12. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia w/w warunków:

a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b/ Oświadczenie, że oferent spełnia wymogi ustawy - art.22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.    

c/  Wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat.

      d/ Listę podwykonawców w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców.       

13. Wymagane wadium – 2.000,00 zł.

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 10.07.2008 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orląt 10 w Chojnie”

  - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 10.07.2008 r. do godz. 10.ºº

 

16.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 10.07.2008r. o godz. 10ºº

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

18. Dopuszcza się możliwość wykonania robót uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

19.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

20.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:  p. Jadwiga

      Wachholz tel. (091) 414-14-85 wew. 69, pokój nr 2, w godz. 08ºº – 14ºº

 

21. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  17.06.2008 r.

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                            Adam Fedorowicz

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie. (DOC, 41.50Kb) 2008-06-18 08:57:37 99

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 691.50Kb) 2008-06-18 08:57:37 53

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty tab (DOC, 29.00Kb) 2008-07-18 07:17:04 71

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
18 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
18 cze 2008, godz. 08:57

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
18 cze 2008, godz. 08:57