Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w ulicy Żwirki i Wigury do osady Wilkoszyce ? etap II ( do budynku mieszkalnego w miejscowości Wilkoszyce)?

BZP/BPI/341/ 3/ 08                                                      Chojna, dn. 13.06. 2008 r.   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ GMINY CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna  tel.(091) 414-14-85

                                                            (091) 414-11-14

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Budowa sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w ulicy  Żwirki  i Wigury do osady Wilkoszyce – etap II ( do budynku mieszkalnego w miejscowości  Wilkoszyce)”

 

3. Oznaczenie wg  CPV  w tym :  45210000-2 - roboty budowlane

                                                     45231300-8  - roboty budowlane w zakresie     

                                                                             budowy  wodociągów

      

4. Przedmiot zamówienia  obejmuje:

a.    roboty ziemne (wykopy oraz ich zasypanie),

b.    roboty montażowe (ułożenie sieci wodociągowej na podsypce, montaż

       uzbrojenia sieci, wykonanie przyłącza).

 

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

 

7. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

8. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:  17 listopada 2008 r.

 

10. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

 

12. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia w/w warunków:

a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b/ Oświadczenie, że oferent spełnia wymogi ustawy - art.22.1, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.    

c/ Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia,

d/ Wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat  oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością

      e/  Listę podwykonawców w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców.

13. Wymagane wadium – 2.000,00 zł

 

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

  W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 16.07.2008r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem: „Budowa sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w ulicy  Żwirki  i Wigury do osady Wilkoszyce – etap II ( do budynku mieszkalnego w miejscowości  Wilkoszyce)”

- przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 16.07.2008 r. do godz. 10ºº.

 

16.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13  w dniu 16.07.2008 r.

 o godz. 10ºº

 

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 

19. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:  p. Jadwiga

      Wachholz tel. (091) 414-14-85 wew. 69, pokój nr 9 w godz. 08ºº – 14ºº

20. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu      

     13.06.2008r.

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                            Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 39.50Kb) 2008-06-13 10:38:02 67

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz_wodociA_g (DOC, 760.50Kb) 2008-06-13 10:38:02 108

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty tab1 (DOC, 32.50Kb) 2008-07-25 10:38:50 54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
13 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
13 cze 2008, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
13 cze 2008, godz. 10:38