Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chojna: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy

ul. Wilsona 4
Numer ogłoszenia: 63709 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W zakres zamówienia wchodzi: 1.1. Dostawa wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4, na które składa się: a) dostawa mebli przedszkolnych, b) dostawa mebli i urządzeń biurowych, c) dostawa urządzeń audiowizualnych i multimedialnych, d) dostawa urządzeń komputerowych. 1.2.Wniesienie, montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 1.3.Wniesienie, podłączenie, uruchomienie sprzętu i urządzeń audiowizualnych, multimedialnych i komputerowych oraz instalacja wymaganego oprogramowania. 1.4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające urządzenia do użytku w przedszkolu. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie elementy przedmiotu dostawy były wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, posiadały atesty lub certyfikaty PZH, HACCP. Nie mogą one zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 1.5. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 1.6. Wyposażenie powinno zapewnić funkcjonalność i standard oraz powinno tworzyć jednolitą stylistycznie całość, estetyczny wygląd wnętrza odpowiadającego jego charakterowi i funkcji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest ROZDZIAŁ B do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.50.00-8, 39.16.10.00-8, 39.16.21.10-9, 39.13.00.00-2, 32.00.00.00-3, 30.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany w następujących przypadkach: 1/ Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy. 2/ Wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie. 3/ Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). 5/ Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. 5. Każdy warunek zmiany w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4,74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4,74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 49.00Kb) 2010-03-23 13:01:22 79

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_dostawa (DOC, 906.00Kb) 2010-03-23 13:01:50 228

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja SIWZ (DOC, 576.50Kb) 2010-03-26 13:26:52 60

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 39.50Kb) 2010-04-12 15:10:37 13

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 33.50Kb) 2010-04-22 13:54:10 87

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
23 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
23 mar 2010, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
23 mar 2010, godz. 13:01