Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: USŁUGI URBANISTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chojna: USŁUGI URBANISTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI URBANISTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi urbanistyczne związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Zamawiający przewiduje: przygotowanie około 170 sztuk decyzji i około 30 sztuk zmian decyzji. 3. W zakres usług wchodzi w szczególności: a) opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, c) opracowanie zmian do w/w decyzji. 4. Zamawiający będzie przekazywał sprawy Wykonawcy w miarę wpływu wniosków o wydanie decyzji. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wniosków o wydanie decyzji i przekazywania projektów decyzji wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. 6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozeznania w terenie w zakresie przedmiotu przygotowywanej decyzji. 7. Wykonawca zobowiązany będzie w projekcie przygotowywanej decyzji wymienić w rozdzielniku organy, z którymi należy uzgodnić decyzję. 8. Wykonawca będzie przekazywał projekty decyzji wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w formie papierowej i elektronicznej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać będą warunki określone są na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Podstawą oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa Rozdział IX SIWZ. 3.Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. 4. Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego ofert zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW 1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 3, c) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 4; d) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zał. Nr 5; e) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -zał. Nr 6. 2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. a) Wykonawca wykaże się wykonaniem usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy . W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego zał. Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz dołączyć dokumenty potwierdzające - referencje, że usługi te zostały wykonane należycie, co najmniej 1 szt. b) Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia urbanistyczne albo architektoniczne i wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego zał. Nr 8 do niniejszej SIWZ Do załącznika należy załączyć dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w w/w załączniku posiadają wymagane uprawnienia urbanistyczne lub architektoniczne oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl zakładka: zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna pok. 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.04.2013.13.04.48 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 48.00Kb) 2013-04-05 13:04:48 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKA_W_ZAMA_WIENIA3 (DOC, 515.50Kb) 2009-12-30 14:05:09 249

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie BIP (DOC, 34.50Kb) 2010-01-19 12:24:10 74

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 33.50Kb) 2010-01-29 12:29:45 89

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
30 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
30 gru 2009, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
30 gru 2009, godz. 11:11