Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Remont chodników w ciągu dróg powiatowych: Zadanie I m. Narost, Zadanie II m. Krzymów

Chojna: Remont chodników w ciągu dróg powiatowych: Zadanie I m. Narost, Zadanie II m. Krzymów
Numer ogłoszenia: 213607 - 2009; data zamieszczenia: 18.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników w ciągu dróg powiatowych: Zadanie I m. Narost, Zadanie II m. Krzymów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie I remont chodnika w m. Narost: - wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem grub. 20cm pod zjazdy i chodnik w ilości 505,50 m2, - wykonanie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cement.-piaskowej w ilości 539,00 mb, - wykonanie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej w ilości 155.00 mb, - wykonanie podsypki piaskowej grub. 10cm pod chodnik w ilości 505,50 m2, - wykonanie chodnika z kostki brukowej beton. grub. 6cm szara na podsypce cemen.-piask grub. 5cm w ilości 451,5 m2 - wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grub. 8cm szarej na posypce cement.-piaskowej grub 5cm w ilości 54,00 m2. Zadanie II remont chodnika w m. Krzymów - rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej w ilości 783 m2 - rozebranie krawężników betonowych w ilości 510 mb, - wykonanie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cement.-piaskowej w ilości 363,00 mb, - wykonanie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej w ilości 540.00 mb, - wykonanie podsypki piaskowej grub. 10cm pod chodnik w ilości 783,50 m2, - wykonanie chodnika z kostki brukowej beton. grub. 6cm szara na podsypce cemen.-piask grub. 5cm w ilości 715 m2, - wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grub. 8cm szarej na posypce cement.-piaskowej grub 5cm w ilości 68,00 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: Zadanie I m. Narost - 1.800,00 zł Zadanie II m. Krzymów - 2.700,00 lub na zadanie I i II - 4.500,00

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy oraz zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 2.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego o osób zdolnych do wykonania zamówienia. 2.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.3. Dysponują doświadczeniem zawodowym i wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zadania o charakterze i złożoności porównanej z zakresem zamówienia. 2.4. Posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: a) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone art. 22 ust. oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. Nr 3 b) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. c) oświadczenie lub aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) oświadczenie lub aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) wykaz kierownictwa firmy odpowiedzialnych za realizację robót na załączniku Nr 4, z udokumentowaniem kwalifikacji zawodowych (dyplomy, uprawnienia), w tym 1 kierownika budowy z uprawnieniami w branży drogowej oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego członkowstwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia musi być złożone przez każdego Wykonawcę. f) Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia. g) Wykaz ważniejszych zadań zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych - załącznik nr 6, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie. W wykazie należy umieścić tylko te roboty, które są zbliżone do zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunki wykonawcy mogą spełnić samodzielnie lub łącznie. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: a) Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania, lub zaświadczeniem z banku o zdolności kredytowej oferenta do wysokości środków składanej oferty przez Wykonawcę. b) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia. Załączenia do oferty aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pozostali członkowie konsorcjum zobowiązani są do przedstawienia w ofercie w/w dokumentów bez względu na kwotę, na którą zostały one zawarte..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl zakładka: zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 , 74-500 Chojna pok. 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 43.00Kb) 2009-11-18 14:36:17 30

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 643.50Kb) 2009-11-18 14:34:55 246
SzczegA_A_owa_Specyfikacja_Techniczna_(SST) (DOC, 64.50Kb) 2009-11-18 14:35:14 393

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja SIWZ (DOC, 29.50Kb) 2009-12-04 11:13:02 74
WyjaA nienie SIWZ (DOC, 27.00Kb) 2009-11-30 11:27:53 66

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postA powania BIP (DOC, 35.50Kb) 2009-12-10 10:10:17 83

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 38.50Kb) 2009-12-18 13:11:03 94

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
18 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
18 lis 2009, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
18 lis 2009, godz. 14:34