Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie

BZP/PN/BPI/341/ 10/2009                                               Chojna, dn. 10.10. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie”  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1.       Wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej, położonym w Mętnie 59 na działce nr 270 w zakresie  określonym w przedmiarze robót oraz w oparciu o informacje podane niżej:

a) przemurowanie wylotów kominów ponad dachem należy wykonać na wysokości 70 cm z zastosowaniem cegły klinkierowej i gotowej zaprawy barwionej,

b) okap dachu należy wydłużyć poza lico ścian o około 40 cm przez zastosowanie nadbitek wydłużających mocowanych do krokwi o długości ca 3,0 m – sposób wykonania nadbitek należy na roboczo uzgodnić z inwestorem,

c) na ścianach szczytowych połać dachową należy wydłużyć poza lico ścian o około 35 cm przez wypuszczenie łat i ich zakończenie deskami wiatrowymi,

d) nowe pokrycie dachu z blachy dachówkowej powlekanej w kolorze czerwonym lub brązowym,

e) wszystkie obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze takim samym jak pokrycie dachu,

f) rynny i rury spustowe przewidziano z gotowych prefabrykatów z blachy cynowej (cynowo-tytanowej,

g) na długości okapu należy zastosować barierki śniegowe,

h) dojścia do kominów zapewnić przez zamontowanie dachowych stopni włazowych prowadzących od okienek dachowych.

2. Załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne.

4. Oznaczenie według CPV:

45 26 10 00 -2   - wykonanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych

                    oraz podobne roboty  

45 26 12 10-9     - wykonanie pokryć dachowych  

45 26 13 20-3    - kładzenie rynien          

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 15.12.2009 r.

10.Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonania robót uzupełniających nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

13. Wymagane wadium – 1.500,00 zł.

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

 W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                             Cena brutto badana

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia 03.11.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:  „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie” - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 03.11.2009 r. do godz. 10ºº.

16.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13 lub 20 w dniu

  03.11.2009 r. o godz. 10ºº .

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

18.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

 19.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

w sprawach technicznych – Jan Berbeś, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna, tel. (091) 414-14-85;  414-10-35; 

fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº.

20. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  12.10.2009 r.

 

                                                                                                   

                                                                                               Burmistrz

                                                                                         Adam Fedorowicz.                                                

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 45.50Kb) 2009-10-12 12:02:58 76

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 696.50Kb) 2009-10-12 12:03:25 218

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyniku postA powania (DOC, 35.50Kb) 2009-11-04 09:45:30 96

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 34.00Kb) 2009-11-13 10:49:50 29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
12 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
12 paź 2009, godz. 11:58

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
12 paź 2009, godz. 11:58