Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Wymiana okien w budynku Gimnazjum w Chojnie przy ul. Szkolnej 15

BZP/PN/BPI/341/ 9/2009                                                        Chojna, dn. 30.09. 2009 r.   

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

tel.(091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

 

„Wymiana okien w budynku Gimnazjum w Chojnie przy ul. Szkolnej 15”

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

-       dostawę i wymianę  okien drewnianych na okna PCV w ilości 25 szt. o powierzchni ca 3,50 m2 każde, z zachowaniem ich wymiarów zewnętrznych oraz podziału poziomego i pionowego w budynku Gimnazjum w Chojnie przy ul. Szkolnej 15,

-           wymiana wewnętrznych podokienników drewnianych na podokienniki PCV  o szerokości 25 cm,

-           obróbka ościeży wewnętrznych po wykonanej wymianie okien, natomiast ościeża zewnętrzne z cegły licówki mają  pozostać nie naruszone.

3.1. Okna winny być wykonane z profili 5-cio komorowych, szklone szybami klejonymi

 o współczynniku Umin = 1,10 W/m2K ze szprotem wewnętrznym w skrzydłach dolnych. 3.2. Skrzydła dolne otwierane i uchylne natomiast skrzydła górne tylko otwierane.

3.3. Wymiana polegać będzie na zdemontowaniu starej stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi, zamontowaniu nowych okien i podokienników oraz obróbce ościeży wewnętrznych z ich przygotowaniem do malowania.

3.4.Wykonawcy mają obowiązek dokonania własnych pomiarów okien przewidywanych do wymiany.

 3.5. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie pomiarów

istniejących otworów okiennych wykonanych we własnym zakresie i wg wyceny własnej

w formie ryczałtu.

3.6.  Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi  Normami  i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty techniczne lub atesty.

 4. Oznaczenie według CPV:   44 22 11 00 - 6  - okna ,

                                                 45 42 11 32 - 8 -  instalowanie okien.                

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony internetowej: www.bip.chojna.pl  lub w siedzibie Zamawiającego na wniosek wykonawcy  (opłata 1,0 zł za jedną stronę wydruku A4).

6.  Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.

8.  Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

9. Termin realizacji zamówienia:   do 15.12.2009 r.

10.Zamawiający dopuszcza  możliwość wykonania robót uzupełniających nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia.

13. Wymagane wadium – 1.500,00 zł.

14. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

      W  kryterium  cena zostanie zastosowany wzór:

 

                                            Cena brutto najniższa

 Ocena punktowa = ------------------------------------------ x 100 pkt x100%

                                            Cena brutto badana

 

15. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie,  ul. Jagiellońska 4, pok. 12  do dnia14.10.2009 r. do godz.9.³º i oznaczoną napisem:

    „Wymiana okien w budynku Gimnazjum w Chojnie przy ul. Szkolnej 15”

   - przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 14.10.2009 r. do godz. 10ºº.

16.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 13 lub 20 w dniu

      14.10.2009 r. o godz. 10ºº .

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

18.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzać wyboru najkorzystniejszej oferty przy

     zastosowaniu aukcji elektronicznej

 19.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

W sprawach technicznych – Jan Berbeś, w sprawach formalnych – Jadwiga Wachholz,  Urząd Miejski; ul. Jagiellońska 4; 74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85;  414-10-35;  fax  414-11-17. w godz. 08ºº – 14ºº

20. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  30.09.2009 r.

 

                                                                                                   

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                         Adam Fedorowicz        

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 47.50Kb) 2009-09-30 09:38:50 60

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 584.00Kb) 2009-09-30 09:40:51 266

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
II. Zawiadomienie o wyborze oferty (DOC, 32.50Kb) 2009-11-04 13:27:37 74
Zawiadomienie o wyniku postA powania (DOC, 43.00Kb) 2009-10-21 13:09:26 69

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 33.00Kb) 2009-11-10 13:12:17 44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
30 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
30 wrz 2009, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
30 wrz 2009, godz. 09:38