Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.chojna.pl zakładka zamówienia publiczne

Chojna: Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych
Numer ogłoszenia: 130772 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmują rewitalizację murów położonych na działce nr 227 i 228 i obręb 3 miasta Chojna. Mury zostały wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr rejestru 229. Przedmiotowe mury obronne oraz dwie baszty łupinowe są obiektami zabytkowymi zrealizowanymi w stylu gotyckim, powstały w średniowieczu. Bramy wykonane są w technologii tradycyjnej, konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z kamienia oraz z cegły ceramicznej Mury obronne są wykonane również z kamienia i cegły ceramicznej. Do remontu i rekonstrukcji murów przewidziano użycie cegły gotyckiej rozbiórkowej lub odzyskanej z gruzu lub cegłę współczesną o wymiarach gotyckiej, a także cegłę współczesną licową. Konieczne będzie również użycie kamieni. Mocno odchylona basztę nr 28 i sąsiednią kurtynę murów przewiduje się podeprzeć podporami od strony dawnej fosy wg odrębnego projektu konstrukcyjnego. Przewiduje się również ewentualne odtworzenie w poziomie kamiennego cokołu nieistniejącego obecnie i nieczytelnego w terenie baszty nr 29 po uprzednim rozpoznaniu archeologicznym. Ocenę możliwości realizacji ww. propozycji pozostawia się do czasu oczyszczenia terenu w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonywać pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym ( dot.prac ziemnych) Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane dla Projektu pn.: Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych Zamówienie realizowane w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków. 1) Zadanie dotyczy wykonania rewitalizacji murów obronnych w Chojnie. Odcinek murów przeznaczony do rewitalizacji ma łączną długość ok. 78 m. Dla ułatwienia podziału prac podzielono go na 6 odcinków. A/B - baszta 28 i fragment gotyckiej kurtyny o łącznej długości 11 m B/C - fragment gotyckiego muru bez lica długości 3 m C/D - mur wzniesiony w XX wieku z cegły gotyckiej rozbiórkowej długości 20,5 m D/E - mur gotycki mocno zniszczony i zniszczona baszta nr 30 - łączna długość 22 m E/F - odtworzenie linii mrów z cegły współczesnej po śladzie muru historycznego długości 18 m F/G - ruina baszty nr 31, mocno zniszczonej o długości w linii murów ok. 5 m 2) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3) Całość prac należy wykonać w zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w zgodności z pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami. Całość prac będzie rozliczana jako ryczałt. Załącznikiem pomocniczym służącym do oceny zakresu wykonania prac jest przedmiar robót. Przedmiar niniejszy stanowi dokument pomocniczy. W zakresie prac należy uwzględnić, także roboty towarzyszące nawet jeśli nie były one uwzględnione w przedmiarze robót, ale są konieczne do skutecznej realizacji całości inwestycji. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 kpl.) w każdej branży objętej przedmiotem umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00-0, 45.26.25.00-6, 45.26.25.20-0, 45.26.25.10-9, 45.23.32.50-6, 45.40.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.25.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wymagana kwota wadium wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 400.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda, polegające na remoncie, rewitalizacji lub przebudowie murów lub elewacji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1446), w tym co najmniej jedna robota budowlana powinna swoim zakresem obejmować remont, rewitalizację lub przebudowę murów wykonanych z cegły lub elewacji wykonanej z cegły w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1446).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien zapewnić realizację zamówienia oraz dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, która powinna posiadać: -co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej trzema robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1446) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, -kwalifikacje określone w §22 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), -uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ww warunek, zobowiązany jest załączyć do oferty: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał ekonomiczno-finansowy) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia w/w warunek, zobowiązany jest załączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki zmiany umowy: a) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji: - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, - w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe, aniżeli założone w dokumentacji itp., co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy. - gdy nastąpi zmiana postanowień Gwarancji Należytego Wykonania Umowy w sytuacji oświadczenia Wykonawcy o braku możliwość uzyskania Gwarancji o treści określonej w Załączniku Nr 11 do SIWZ przy zachowaniu zapisów zabezpieczających należycie interesy Zamawiającego. - w przypadku wydłużenia procedury podpisania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwa będzie zmiana terminu zakończenia umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem, że wydłużenie niniejszej procedury będzie miało wpływ na rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 6. W uzasadnionych przypadkach, które nie dały się przewidzieć na etapie projektowania Zamawiający dopuszcza zmiany rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zawartej umowy i wykonanie robót będących ich konsekwencją w ramach zawartej umowy bez zmiany wynagrodzenia, z tym, że mogą one nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. 7. Niezależnie od okoliczności wymienionych powyżej, Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy, w zakresie dostosowującym umowę do tych zmian, 2) zmian zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy, 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 8. Jeżeli występują zmiany dotyczące określonych w umowie danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych, rachunków bankowych, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 9. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie Spółki Akcyjnej, część komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie informacje wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chojna.pl zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.06.2015.14.24.35 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 72.00Kb) 2015-06-01 14:24:35 13

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.06.2015.14.25.48_SIWZ (DOC, 318.00Kb) 2015-06-01 14:25:48 68
01.06.2015.14.26.11_ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_MURY (DOC, 55.00Kb) 2015-06-01 14:26:11 72
01.06.2015.14.26.27_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_OA_wiadczenie_art._22._MURYdoc (DOC, 45.00Kb) 2015-06-01 14:26:27 46
01.06.2015.14.26.41_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ_OA_wiadczenie_art._24_MURY (DOC, 41.00Kb) 2015-06-01 14:26:41 57
01.06.2015.14.26.58_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ_Wykaz_robot_MURY (DOC, 43.00Kb) 2015-06-01 14:26:58 67
01.06.2015.14.27.12_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_osob_MURY (DOC, 55.00Kb) 2015-06-01 14:27:12 49
01.06.2015.14.27.30_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ_OA_wiadczenie_o_uprawnieniach_MURY (DOC, 46.50Kb) 2015-06-01 14:27:30 57
01.06.2015.14.28.04_ZaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ_Lista_-_grupa_kapitaA_owa (DOC, 36.00Kb) 2015-06-01 14:28:04 52
01.06.2015.14.28.25_ZaA_A_cznik_nr_8_do_SIWZ_Informacja_o_braku_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej (DOC, 33.00Kb) 2015-06-01 14:28:25 62
01.06.2015.14.28.57_ZaA_A_cznik_nr_9_do_SIWZ_Podwykonawcy_MURY (DOC, 38.00Kb) 2015-06-01 14:28:57 64
01.06.2015.14.29.19_ZaA_A_cznik_nr_10_do_SIWZ_Projekt_umowy_MURY (DOC, 289.50Kb) 2015-06-01 14:29:19 66
01.06.2015.14.29.50_zal._do_projektu_umowy_KARTA_GWARANCYJNA_MURY (DOC, 54.00Kb) 2015-06-01 14:29:50 688
01.06.2015.14.30.07_ZaA_A_cznik_nr_11_do_SIWZ_Gwarancja_ZNWU_MURY (DOC, 48.00Kb) 2015-06-01 14:30:07 56
zal_nr_12.1_projekt_techniczny (PDF, 1.15Mb) 2015-06-01 14:30:29 788
zal_nr_12.2_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot (PDF, 1.33Mb) 2015-06-01 14:30:29 56
zal_nr_12.3_przedmiar_robot (PDF, 170.08Kb) 2015-06-01 14:30:29 86

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
01 cze 2015

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
01 cze 2015, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
01 cze 2015, godz. 14:24