Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Chojna: Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie

Chojna: Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie
Numer ogłoszenia: 111334 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117 , strona internetowa www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr w Chojnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje zwiększenie zakresu remont i przebudowę istniejącej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnie o rozbudowę obiektu w kierunku południowym. Zakres robót przewidywanych do wykonania określa część składowa projektu budowlanego obejmującego realizowaną nadbudowę i rozbudowę budynku szkoły w części dotyczącej hali sportowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.22-8, 45.30.00.00-0, 45.30.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·        1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·        2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie faktyczne udzielenie zamówienia z wolnej ręki: 1) wykonanie zamówienia uzupełniającego zleca się wykonawcy zamówienia podstawowego, 2) wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe, 4) zamówienie podstawowe zostało udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, 5) zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ dla zamówienia podstawowego, 6) zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wspólne kody CPV: 45 00 00 00 -7 - roboty budowlane, 45 21 42 10 - 5 roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne 45 33 00 00 - 9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·        Zakład Usług Budowlanych, Janusz Nazimek, ul. Zielona 15, 74-500 Chojna, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.04.2014.12.23.03 OGA OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (DOC, 30.50Kb) 2014-04-02 12:23:03 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
02 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
02 kwi 2014, godz. 12:23

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
02 kwi 2014, godz. 12:23