Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CHOJNA 2013/2015

PL-Chojna: Olej opałowy

2012/S 212-350176

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Osoba do kontaktów: Jadwiga Wachholz
74-500 Chojna
POLSKA
Tel.: +48 914141035
E-mail: zam_publiczne@chojna.pl
Faks: +48 914141117

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.chojna.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Chojna 2013/2015.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki oświatowe Gminy Chojna.

Kod NUTS PL42

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej minimum Wο=42,6 MJ/kg spełniającego wymagania norm PN-C-96024:2001 dla gatunku L-1.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Dostawę oleju opałowego w ilości około 355 000 litrów z przeznaczeniem do kotłów olejowych znajdujących się w kotłowniach następujących szkół na terenie Gminy Chojna:
a) Szkoła Podstawowa w Brwicach około 40 000 litrów,
b) Szkoła Podstawowa w Nawodnej około 36 000 litrów,
c) Szkoła Podstawowa w Krzymowie około 55 000 litrów,
d) Szkoła Podstawowa w Grzybnie około 29 000 litrów,
e) Gimnazjum w Chojnie około 105 000 litrów
f) Miejskie Przedszkole w Chojnie 94.000 litrów, które wyposażone są w system centralnego ogrzewania, do którego ciepło produkowane jest przez kotły zasilane olejem opałowym.
2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Olej opałowy musi spełniać wymogi jakościowe dla oleju opałowy lekkiego L – 1 według Polskiej Normy PN C – 96024 :2001, gatunek L1oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4.1.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 30) i posiadać minimalne parametry:
1) wartość opałową nie mniejsza niż - 42,6 MJ/kg,
2) zawartość siarki, max- 0,1 % (m/m),
3))zawartość zanieczyszczeń stałych, max -24 mg/kg,
4) zawartość wody, max - 200 mg/kg,

3. Podstawą obliczenia ceny każdej dostawy będzie cena 1.000 litrów oleju opałowego wg cennika paliw obowiązujących na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego – www.orlen.pl, z zastosowaniem stałej marży i ew. upustu dostarczonego w danej partii oleju opałowego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport i rozładunek paliwa.
5. Wymagane parametry oleju opalowego są integralną częścią umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające parametry i jakość oleju opałowego.
7. Dostawa oleju będzie następować etapowo. O ilościach oleju i terminach poszczególnych dostaw przedstawiciel Zamawiającego będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem faksem lub telefonicznie.
8. Planowana ilości oleju planowane do zakupu w 2013/2015 r. Zamawiający określa na koło 355 000 litrów.
9. Planowana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
10. Olej opałowy należy dostarczać autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
11. Odbiór oleju następować będzie w obecności Dyrektorów szkół i przedszkola lub osoby upoważnionej do jego przyjęcia oraz do pokwitowania odbioru na podstawie wskazań legalizowanego licznika ilości paliwa zamontowanego w pojeździe Wykonawcy otrzymanych w dniu dostawy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09135100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Dostawa oleju opałowego w ilości około 355.000 litrów.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 2.1.2013. Zakończenie 31.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi każdorazowo po dostarczeniu przez Wykonawcę partii oleju opałowego do poszczególnych kotłowni w każdej ze szkół.
Płatność dokonana zostanie w terminie do 35 dni od dnia otrzymania przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego(ASiIS).

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/podmioty wspólne/spółki cywilne):
17.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.
17.2.W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
17.3. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólna będą mieli obowiązek przedstawić umowę konsorcjum.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał aktualną koncesje na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą.
— spełnia /nie spełnia.
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), minimum 2 dostawy oleju opałowego odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą.
— spełnia /nie spełnia.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie.
Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące dokumenty:
1.1. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.
1.2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy termin ważności koncesji upłynie w okresie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej koncesji ważnej w okresie realizacji umowy.
1.3. Wykaz dostaw (minimum 2 dostawy oleju opałowego) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie Zał. Nr 4.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2.1. – 2.3.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zał. Nr 7.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. zał. 6
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.3 .Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.4. Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udział, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 1.2., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt.2 ppkt.2.1. – 2.3.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą.
— spełnia /nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca (w przypadku konsorcjum wymóg ten dotyczy każdego z uczestników konsorcjum) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca objęty jest na dzień składania oferty ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została zapłacona wykonawca winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BZP.ASiIS.271.15.2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.12.2012 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 14.12.2012 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31.10.2012


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 72.00Kb) 2012-11-05 07:32:23 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_dostawa_ue (DOC, 628.00Kb) 2012-11-05 07:33:00 394

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyjasnienie siwz 1 (DOC, 26.50Kb) 2012-12-11 14:23:23 32

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 45.64Kb) 2012-12-14 13:23:02 87

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 45.50Kb) 2013-01-03 12:06:34 56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
05 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
05 lis 2012, godz. 07:32

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
05 lis 2012, godz. 07:32