Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

? Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Chojna 2016/2019?

 

Chojna: Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Chojna 2016/ 2019
Numer ogłoszenia: 272404 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Chojna 2016/ 2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego - oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej minimum Wo = 42,6 MJ/kg spełniającego wymagania norm PN-C-96024:2001 dla gatunku L-1. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Dostawę oleju opałowego w ilości około 300.000 litrów z przeznaczeniem do kotłów olejowych znajdujących się w kotłowniach następujących szkół na terenie Gminy Chojna: a) Szkoła Podstawowa w Brwicach około 60.000 litrów, b) Szkoła Podstawowa w Nawodnej około 50.000 litrów, c) Szkoła Podstawowa w Krzymowie około 70.000 litrów, d) Szkoła Podstawowa w Grzybnie około 45.000 litrów, e) Gimnazjum w Chojnie około 60.000 litrów, f) Miejskie Przedszkole w Chojnie około15.000 litrów, które wyposażone są w system centralnego ogrzewania, do którego ciepło produkowane jest przez kotły zasilane olejem opałowym. 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Olej opałowy musi spełniać wymogi jakościowe dla oleju opałowy lekkiego L - 1 według Polskiej Normy PN C - 96024 :2001, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 03.11.2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1547) i posiadać minimalne parametry: 1) wartość opałową nie mniejsza niż - 42,6 MJ/kg, 2) zawartość siarki, max- 0,1 (m/m), 3) zawartość zanieczyszczeń stałych, max-24 mg/kg, 4) zawartość wody, max - 200 mg/kg, 3. Podstawą obliczenia ceny każdej dostawy będzie cena 1.000 litrów oleju opałowego wg cennika paliw obowiązujących na dzień dostawy, publikowanym na oficjalnych stronach internetowych producenta oferowanego oleju opałowego, z zastosowaniem stałej marży i ew. upustu dostarczonego w danej partii oleju opałowego. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport i rozładunek paliwa. 5. Wymagane parametry oleju opałowego są integralną częścią umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające parametry i jakość oleju opałowego. 7. Dostawa oleju będzie następować etapowo. O ilościach oleju i terminach poszczególnych dostaw przedstawiciel Zamawiającego będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem faksem lub telefonicznie. 8. Planowaną ilości oleju do zakupu w 2016/2019 r. Zamawiający określa na około 300.000 litrów. 9. Planowana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 10. Olej opałowy należy dostarczać autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego . 11. Odbiór oleju następować będzie w obecności dyrektorów szkół i przedszkola lub osoby upoważnionej do jego przyjęcia oraz do pokwitowania odbioru na podstawie wskazań legalizowanego licznika ilości paliwa zamontowanego w pojeździe Wykonawcy otrzymanych w dniu dostawy. 12.Rozliczenie za dostarczony olej opałowy będzie się odbywało w temperaturze referencyjnej 15°C. 13.Pozostałe wymagania dla przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo podane we wzorze umowy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał aktualną koncesje na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny, ponieważ powyżej w opisie przedmiotu zamówienia zostało zawarte wymaganie aby olej dostarczany był autocysterną z legalizowanym licznikiem. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany ofercie - przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: a) zmiana danych Wykonawcy ( np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, b) ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2015.11.42.58 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 62.00Kb) 2015-10-14 11:42:58 67

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2015.11.44.20_1._SIWZ__BIP (DOC, 615.00Kb) 2015-10-14 11:44:20 148

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.10.2015.13.11.56 1.Wyjasnienie SIWZ (1) (PDF, 581.84Kb) 2015-10-16 13:11:56 28

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.10.2015.09.16.06 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 251.18Kb) 2015-10-29 09:16:06 66

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.11.2015.12.10.29 OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 34.50Kb) 2015-11-05 12:10:29 47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
14 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
14 paź 2015, godz. 11:42

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
14 paź 2015, godz. 11:42