Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa samochodu typu BUS 9 osobowego dla Gminy Chojna

Chojna: Dostawa samochodu typu BUS 9 osobowego dla Gminy Chojna
Numer ogłoszenia: 228401 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu typu BUS 9 osobowego dla Gminy Chojna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu BUS 9 osobowego dla gminy Chojna o następujących wymaganiach technicznych: 1. rok produkcji - 2012, 2. homologacja auta osobowego 9-miejscowego (8+1) 3. rodzaj paliwa - olej napędowy, 4. moc silnika - nie mniej niż 115 KM, 5. silnik o pojemności do 2500cm3, 6. skrzynia automatyczna, 7. średnie zużycie paliwa - max. 9 dm3/100km, 8. rozstaw osi w granicach 2900 - 3200mm, 9. długość auta nie większa niż 5150mm, 10. wysokość nie większa niż 2000mm. 11. wspomaganie układu kierowniczego 12. kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, 13. hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, 14. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 15. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 16. system kontroli trakcji, 17. układ stabilizacji toru jazdy, 18. immobiliser, 19. trzecie światło stop, 20. regulacja zasięgu reflektorów, 21. fotel kierowcy z regulacją wysokości, 22. podłokietnik kierowcy, 23. radio CD z MP3 z instalacją radiową i głośnikami, 24. wyłożenie tapicerką ścian bocznych i dachu, 25. przyciemniane szyby w części pasażerskiej, 26. klimatyzacja automatyczna, 27. tempomat, 28. czujnik odległości cofania, 29. światła przeciwmgielne, 30. drzwi tylne - klapa bagażnika, 31. centralny zamek sterowany pilotem, 32. lusterka w kolorze nadwozia regulowane i ogrzewane elektrycznie, 33. szyby przednie w kabinie sterowane elektrycznie, 34. dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych, 35. niezależne zawieszenie wszystkich kół, 36. napęd na przednią oś, 37. lakier metalik - srebrny, do uzgodnienia z wykonawca . B. Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników: - wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu łączonym, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - maksymalnie 9 litrów na 100 km - poziom emisji dwutlenku węgla, zmierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - maksymalnie 180 g/km - wymagania w zakresie emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - samochód winien spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 5 C. Dostarczony samochód osobowy winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. D. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. E. Wymagany minimalny okres gwarancji: - na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy - 2 lata (bez limitu kilometrów), - na powłokę lakierniczą - 3 lata, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, - na perforację nadwozia - minimum 8 lat, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, - bezpłatna pomoc drogowa na terenie Polski w razie awarii lub wypadku na okres równy lub dłuższy niż okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne. Warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego pojazdu, danej marki. F. Wykonawca zobowiązany jest do opisania cech, parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przez siebie samochodu poprzez wypełnienie, podpisanie i zamieszczenie w ofercie Opisu oferowanego samochodu i Specyfikacji Technicznej samochodu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SIWZ. W ofercie w formularzu Opis oferowanego samochodu, Wykonawca zobowiązany jest ponadto podać informacje dotyczące oferowanego samochodu w zakresie: a) wyrażonej w litrach na kilometr (l/km) wielkości zużycia paliwa w cyklu łącznym (wartość uśredniona); b) wyrażonej w g/km wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu łącznym (wartość uśredniona), wyposażony w silnik fabrycznie przystosowany do spalania biopaliw ciekłych i spełniających wymagania jakościowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 18poz. 98). (Wielkość zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla przez pojazd należy podać uwzględniając przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik Nr 1 do Umowy. G. Oferowany samochód musi spełniać normy emisji spalin zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich (EURO 5) tj. emituje maksymalnie: - tlenek węgla (CO) 500 mg/km; - tlenków azotu (NOx) 180 mg/km; - łącznie węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) 230 mg/km; - masa cząstek stałych (MP) 5,0/4,5 mg/km..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum 2 dostawy samochodu typu BUS 9- osobowych odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron postanowień umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 58.50Kb) 2012-10-26 14:22:49 86

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_2012_w (DOC, 717.50Kb) 2012-10-26 14:23:38 173

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. Wyjasnienie na zapytanie do SIWZ (PDF, 26.86Kb) 2012-10-31 14:50:43 68
2. Wyjasnienie na zapytanie do SIWZ BIP (PDF, 27.64Kb) 2012-11-02 10:47:23 72

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 43.74Kb) 2012-11-12 13:58:33 24

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 40.00Kb) 2012-11-21 12:03:52 56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
26 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
26 paź 2012, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
26 paź 2012, godz. 14:22