Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa wyposażenia i montaż placu zabaw w ramach Programu INTERREG IVA ? projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz do Przedszkola Miejskiego w Chojnie

 

 

Chojna: Dostawa wyposażenia i montaż placu zabaw w ramach Programu INTERREG IVA - projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz do Przedszkola Miejskiego w Chojnie
Numer ogłoszenia: 245118 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia i montaż placu zabaw w ramach Programu INTERREG IVA - projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz do Przedszkola Miejskiego w Chojnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zadanie dotyczy dostawy wyposażenia i montaż placu zabaw w ramach Programu INTERREG IVA - projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz do Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2)Wykonawca ma dostarczyć fabrycznie nowe wyposażenie placu zabaw, rozpakować je, ustawić w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chojnie, zamontować trwale jeżeli tego wymaga wyposażenie odpowiednimi elementami mocującymi, na które przedstawi atesty, a montaż wykonają osoby z odpowiednim doświadczeniem. Wykonawca po zakończeniu prac uprzątnie teren i doprowadzi do stan nie gorszego, jak przed rozpoczęciem montażu, a opakowania zabierze ze sobą i zagospodaruje je we własnym zakresie. 3)Odbiór gotowego placu zabaw dokonany zostanie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do przekazania. Odbioru dokona Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie. Na okoliczność odbioru dostawca przygotuje protokół w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. 4) Jako załącznik do dokumentacji powykonawczej, na dostarczone urządzenia i sprzęty należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne, w zależności od rodzaju dostarczonego wyposażenia. 5) Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarcza, będącego dopełnieniem protokołu zdawczo-odbiorczego: 1) specyfikację przekazywanych urządzeń z określeniem ich nazwy handlowej oraz podaniem parametrów; 2) zestawienie ewidencyjne przekazanych urządzeń z podaniem ich oznaczeń identyfikacyjnych oraz oznaczeń licencyjnych. 6) Każde urządzenie musi posiadać: 1) trwałe oznaczenie identyfikacyjne, tj. trwałą tabliczkę znamionową; 2) instrukcje obsługi lub podręcznik użytkowania w języku polskim; 3) kartę gwarancyjną; 7) Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączony wykaz wyposażenia. 8)Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie elementy przedmiotu dostawy były wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, posiadały atesty lub certyfikaty PZH, HACCP. Nie mogę one zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 9) Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie gwarancji jakości na okres określony w wykazie wyposażenia od dnia dokonania odbioru, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych przedmiotów. 10) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych wyposażenia w miejscu dostawy. Okres oczekiwania na naprawę wynosi 2 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas do usunięcia wad..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawa zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om - załącznik Nr 9 do SIWZ. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie - przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1) zmiany stawki VAT, 2) wystąpienia okoliczności zakończenia produkcji lub wycofania przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot zamówienia o tych samych bądź lepszych parametrach w porównaniu z określonymi w SIWZ, w cenie nie wyższej od podanej w ofercie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG IVA - projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.07.2014.13.48.37 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 57.50Kb) 2014-07-22 13:48:37 89

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.07.2014.13.49.12_1.SIWZ(1) (DOC, 601.50Kb) 2014-07-22 13:49:12 138
22.07.2014.13.49.36_2.ZaA_A_cznik_nr_4_Opis_przedmiotu_zamA_wienia__wraz_formularzem_ofertowym (DOCX, 394.55Kb) 2014-07-22 13:49:36 208

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.08.2014.15.04.29 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 281.18Kb) 2014-08-05 15:04:29 58

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.08.2014.10.48.24 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 37.50Kb) 2014-08-14 10:48:24 26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
22 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
22 lip 2014, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
22 lip 2014, godz. 13:48