Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA I ? XI.

15/06/2012    S113    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Chojna:

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy chojna z podziałem na zadania I – XI.

 

2012/S 113-187373

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Osoba do kontaktów: Jadwiga Wachholz
74-500 Chojna
POLSKA
Tel.: +48 914141035
E-mail: zam_publiczne@chojna.pl
Faks: +48 914141117

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.chojna.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy chojna z podziałem na zadania I – XI.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 3: Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

Kod NUTS PL4

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1.Przedmiotem zamówienia są przewozy szkolne w latach 2012/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w ramach obwodów szkolnych, z podziałem na zadania:
— zadanie - 1. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Brwicach i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Czartoryja, Narost, Białęgi, Brwice,
— zadanie - 2. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Godków, Godków Osiedle, Jelenin,
— zadanie - 3. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie oraz do Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie w Godkowie z miejscowości: Godków Osiedle, Jelenin,
— zadanie - 4. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie oraz do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie z miejscowości Mętno Małe, Łaziszcze, Mętno,
— zadanie - 5. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum z miejscowości Kamienny Jaz, Strzeszewko, Grzybno, Strzelczyn, Rurka,
— zadanie - 6. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Grzybnie z miejscowości Rurka, Kamienny Jaz, Strzelczyn,
— zadanie - 7. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Grabowo, Zatoń Dolna, Stoki, Ognica; (preferowany transport busem),
— zadanie - 8. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Grabowo, Krzymów,
— zadanie - 9. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie z miejscowości i osad gminy Chojna tj. Czartoryja (Wojewoda), Barnkowo Osada, Bara, Kaliska,
— zadanie - 10. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Lisie pole, Lisie Pola (Kolonia), Graniczna, Nawodna, Garnowo,
— zadanie - 11. Przywiezienie i odwiezienie dzieci z terenu miasta Chojna do Szkoły Podstawowej nr 2 na trasie: Barnkowo, Mieszka I, Odrzańska, Słoneczna, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Rogozińskiego.
2. Dowiezienie i odwiezienie dzieci odbywać się będzie w dni nauki szkolnej (z wyłączeniem ferii letnich i zimowych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego).
3. Czynnik podlegający przetargowi:
— zadanie I - X - ceny 1 km przejazdu pojazdu,
— zadanie XI - cena 1 biletu miesięcznego.
4.Opiekuna przewozów zatrudnia zamawiający.
5. Wykonawca przystępując do przetargu winien spełniać następujące warunki:
a) Posiadać odpowiednią liczbę pojazdów (autobusów, busów) dopuszczonych do przewozu osób,
b) Wykonawca nie może zlecać (podzlecać) innemu podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej wykonania usługi przewozu uczniów. Musi wykonywać usługę samodzielnie wykorzystując swoje możliwości. Jedynym wyjątkiem może być zastąpienie Wykonawcy przez inny podmiot, w sytuacji awarii podstawowego pojazdu wykonującego usługę. Zastępstwo nie może trwać dłużej niż trzy dni. o zaistniałej sytuacji musi być powiadomiony Zamawiający.
c) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do przewozu inny pojazd dopuszczony do przewozu osób na własny koszt,
d) Liczba miejsc siedzących nie może być mniejsza niż przewidywana liczba uczniów na danej trasie pomniejszona o 5 %. Liczba miejsc siedzących i stojących musi być zgodna z homologacją pojazdu.
e) Pojazdy do przewozu uczniów muszą być wyposażone w system ogrzewania zapewniający podczas przewozu uczniów temperaturę nie mniejszą niż 18 0 C (słownie: osiemnaście stopni Celsjusza) przy temperaturze zewnętrznej - 15 0 C (słownie: minus piętnascie stopni Celsjusza)
f) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
g) Wykonawca musi przedłożyć dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, jako sprzecznej z ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ.
h) Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą wg ilości kilometrów lub liczby biletów na podstawie faktur miesięcznych i potwierdzeń prawidłowo wykonanej usługi przez upoważnionych przedstawicieli szkół.
2. Szczegółowy zakres usług określa Opis przedmiotu zamówienia załącznik do SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia są przewozy szkolne w roku 2012/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w ramach obwodów szkolnych.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I

1)Krótki opis

Zadanie - 1. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Brwicach i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Czartoryja, Narost, Białęgi, Brwice.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie - II

1)Krótki opis

Zadanie - 2. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Godków, Godków Osiedle, Jelenin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie III

1)Krótki opis

Zadanie - 3. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie oraz do Filii Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie w Godkowie z miejscowości: Godków Osiedle, Jelenin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie IV

1)Krótki opis

Zadanie - 4. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie oraz do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie z miejscowości Mętno Małe, Łaziszcze, Mętno.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie V

1)Krótki opis

Zadanie - 5. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum z miejscowości Kamienny Jaz, Strzeszewko, Grzybno, Strzelczyn, Rurka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie VI

1)Krótki opis

Zadanie - 6. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Grzybnie z miejscowości Rurka, Kamienny Jaz, Strzelczyn.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie VII

1)Krótki opis

Zadanie - 7. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Grabowo, Zatoń Dolna, Stoki, Ognica; (preferowany transport busem).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie VIII

1)Krótki opis

Zadanie - 8. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Grabowo, Krzymów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie IX

1)Krótki opis

Zadanie - 9. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie z miejscowości i osad gminy Chojna tj. Czartoryja (Wojewoda), Barnkowo Osada, Bara, Kaliska,

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie X

1)Krótki opis

Zadanie - 10. Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Lisie pole, Lisie Pola (Kolonia), Graniczna, Nawodna, Garnowo.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie XI

1)Krótki opis

Zadanie - 11. Przywiezienie i odwiezienie dzieci z terenu miasta Chojna do Szkoły Podstawowej nr 2 na trasie: Barnkowo, Mieszka I, Odrzańska, Słoneczna, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Rogozińskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 3.9.2012. Zakończenie 27.6.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania dotyczące wadium.
Wadium należy wnieść (tylko na te zadania na które będzie złożona oferta), przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej Specyfikacji.
2. Nie wpłacenie wadium wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wysokość wadium ustalona została dla poszczególnych części zamówienia. W przypadku złożenia oferty częściowej wysokość wadium jest proporcjonalne do każdego zadania i wynosi odpowiednio:
Zadanie Wysokość wadium [PLN] Zadanie Wysokość wadium [PLN].
I 1.637,00 VI 834,00.
II 763,00 VII 1 155,00.
III 1 128,00 VIII 1 109,00.
IV 752,00 IX 517,00.
V 921,00 X 908,00.
XI 645,00.
4. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Chojnie 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 z dopiskiem: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy chojna z podziałem na zadania I – XI.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium- oryginał, należy załączyć niezłączony z ofertą w sposób trwały, przy czym kopię należy trwale złączyć z ofertą.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 z zastrzeżeniem ust. 4a.
11. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami w znowelizowanej ustawie (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078 z późn. zm.), w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. Ponieważ jest to okoliczność, skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po upływie każdego miesiąca, w terminie 35 dni od daty doręczenia faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części VII SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące dokumenty:
1.1. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
1.2 Licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.
1.3. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 1 usługę dowozu dzieci do szkół a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie publicznego transportu drogowego o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie załącznik nr 4.
1.4. Wykaz osób, załącznik nr 6 które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające stosowne uprawnienia w specjalności przewozu osób.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (wzór zał. nr 6A) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).
1.5. Polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca (w przypadku konsorcjum wymóg ten dotyczy każdego z uczestników konsorcjum) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca objęty jest na dzień składania oferty ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że składka została zapłacona wykonawca winien dołączyć na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia składki.
1.6. Wykaz sprzętu i urządzeń technicznych, jakimi wykonawca będzie dysponować podczas realizacji zamówienia. Potencjał techniczny - wykaz - odpowiednią liczbę pojazdów (autobusów, busów) dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dopuszczone do przewozu wymaganej ilości osób, pozostających w dyspozycji Wykonawcy (obowiązkowe aktualne badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie OC, NNW) zał. nr 5.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udział, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 1.1.-1.6., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej w pkt.2 ppkt.2.1. – 2.4.SIWZ.
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 7.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, załącznik nr 8.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
2.4. Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udział, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 1.1.-1.5., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt.2 ppkt.2.1. – 2.4.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części VII SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części VII SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BZP.ASiIS.271.8.2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.7.2012 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 26.7.2012 - 10:00

Miejscowość:

Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pok. 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11.6.2012


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 105.00Kb) 2012-06-15 09:47:51 82

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1._Przedmiot_zamA_wienia_dowozy_dzieci_do_szkA_A_ (DOC, 573.00Kb) 2012-06-15 09:48:21 286
SIWZ_2012 (DOC, 747.00Kb) 2012-06-15 09:47:51 257

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.wyjaA nienie do SIWZ (PDF, 32.56Kb) 2012-07-19 14:03:01 81

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 104.82Kb) 2012-08-10 12:44:04 40

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA. (DOC, 70.00Kb) 2012-09-03 09:02:25 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
15 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
15 cze 2012, godz. 09:47

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
15 cze 2012, godz. 09:47