Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA 2011 / 2012 z podziałem na ZADANIE I - XI

Chojna: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA 2011 / 2012 z podziałem na ZADANIE I - XI
Numer ogłoszenia: 189989 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA 2011 / 2012 z podziałem na ZADANIE I - XI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są przewozy szkolne w roku 2011/2012 obejmujące dowozy dzieci do szkół i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chojna z podziałem na zadania: ZADANIE - I Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Brwicach i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Czartoryja, Narost, Białęgi. ZADANIE - II Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Godków, Godków Osiedle, Jelenin. ZADANIE -III Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie oraz do Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie w Godkowie z miejscowości: Godków Osiedle, Jelenin. ZADANIE - IV Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie z miejscowości Mętno Małe, Łaziszcze, Mętno. ZADANIE - V Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum z miejscowości Kamienny Jaz, Strzeszewko, Grzybno, Strzelczyn, Rurka. ZADANIE - VI Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Grzybnie z miejscowości Rurka, Kamienny Jaz, Strzelczyn . ZADANIE - VII Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Grabowo, Zatoń Dolna, Stoki, Ognica; (preferowany transport busem). ZADANIE - VIII Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej w Krzymowie i Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Grabowo, Zatoń Dolna, Stoki, Ognica; (preferowany transport busem). ZADANIE - IX Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie z miejscowości i osad gminy Chojna tj. Czartoryja (Wojewoda), Barnkowo Osada, Bara, Kaliska, Krupin. ZADANIE - X Przywiezienie i odwiezienie dzieci do Gimnazjum w Chojnie z miejscowości: Lisie pole, Lisie Pola (Kolonia), Graniczna, Nawodna, Garnowo. ZADANIE - XI Przywiezienie i odwiezienie dzieci z terenu miasta Chojna do Szkoły Podstawowej Nr 2 na trasie: Barnkowo, Mieszka I, Odrzańska, Słoneczna, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Rogozińskiego. 2. Szczegółowy zakres usług określa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 15 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie I- 1.000,00, Zadanie II - 500,00, Zadanie III -680,00, Zadanie IV-750,00, Zadanie V- 680,00, Zadanie VI - 420,00, Zadanie VII - 770,00, Zadanie VIII -700,00, Zadanie IX - 760,00, Zadanie X - 560,00, Zadanie XI - 600,00,

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym 2. Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany w następujących przypadkach: a) wystąpi konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 54.50Kb) 2011-07-12 08:47:02 26

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedmiot_zamA_wienia_2011_zaA_._do_SIWZ (DOC, 581.50Kb) 2011-07-12 09:10:34 118
SIWZ_2011 (DOC, 710.00Kb) 2011-07-12 08:47:29 260

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WyjaA nienie SIWZ 2 (DOC, 28.00Kb) 2011-07-20 09:20:42 58
WyjaA nienie SIWZ (DOC, 28.50Kb) 2011-07-14 14:52:37 30

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 46.50Kb) 2011-07-29 12:22:43 10

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 73.00Kb) 2011-08-17 10:00:26 35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
12 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
12 lip 2011, godz. 08:47

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
12 lip 2011, godz. 08:47