Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Gmina Chojna: Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


Nazwa projektu lub programu: n/d

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: n/d
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: n/d

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4

74500 Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): n/d

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.
Numer referencyjny: n/d
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: n/d
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym w podziale na 10 części:

  1. Część nr 1: Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja – Barnkowo – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Szkolna), zgodnie z Załącznikiem A do SIWZ;
  2. Część nr 2: Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Szkolna) – Chojna (Żwirki i Wigury), zgodnie z Załącznikiem B do SIWZ;
  3. Część nr 3: Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) – Chojna (Szkolna) – Chojna (Stacja PKP), zgodnie z Załącznikiem C do SIWZ;
  4. Część nr 4: Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka – Chojna (Stacja PKP), zgodnie z Załącznikiem D do SIWZ;
  5. Część nr 5: Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna (Stacja PKP), zgodnie z Załącznikiem E do SIWZ;
  6. Część nr 6: Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna (Szkolna), zgodnie z Załącznikiem F do SIWZ;
  7. Część nr 7: Linia nr 7 – Kaliska – Kubik (warsztat) – Bara – Podmurze - Chojna (Żwirki i Wigury), zgodnie z Załącznikiem G do SIWZ;
  8. Część nr 8: Linia nr 8 – Chojna (Stacja PKP) – Jagiellońska – Mieszka I – Odrzańska – Willowa – Żwirki i Wigury – Rogozińskiego – Mieszka I – Odrzańska – Żwirki i Wigury, zgodnie z Załącznikiem H do SIWZ;
  9. Część nr 9: Linia nr 9 – Chojna (Stacja PKP) – Barnkowo – Słoneczna – Ogrodowa – Żwirki i Wigury – Aleja Wojska Polskiego – Rogozińskiego – Odrzańska – Żwirki i Wigury, zgodnie z Załącznikiem I do SIWZ;
  10. Część nr 10, linie nr od 21 do 25 w dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje), zgodnie z Załącznikiem J do SIWZ.
 1. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, zgodnie z Załącznikami od A do J do SIWZ odpowiednio do części zamówienia, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży. Ponadto Zamawiający przewiduje zlecanie w całym okresie trwania umowy, usługi w transporcie nieregularnym zamkniętym, tj. przewozy wycieczkowe, itp., wykonywane zarówno w dni nauki szkolnej jak i w dni wolne od nauki szkolnej.
 2. Na wszystkich liniach wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
 3. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest, aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego.
 5. Przykładowe rozkłady jazdy sporządzone zostały na Załącznikach od A do I (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) oraz Załącznik J (dowozy w dni wolne od nauki), odpowiadające poszczególnym częściom zamówienia publicznego. Rozkłady jazdy opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna.
 6. Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach.
 7. Przewozy będą realizowane na rzecz uczniów, uczęszczających do następujących placówek szkolnych w następującej ilości:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie:

a) Oddziały gimnazjalne - 54

b) Oddziały szkoły podstawowej - 2

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – 176
 2. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwiach – 40
 3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie – 48
 4. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie – 53
 5. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej – 36
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie – 5
 7. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu - 9
 1. Dokładne godziny odjazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.
 2. Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach.
 4. Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Minitra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).
 5. Wszystkie linie komunikacji regularnej winny być utrzymane również poza okresem nauki szkolnej, według rozkładów jazdy na okres dni wolnych od nauki szkolnej – rozkład jazdy linie 21 do 25. (Załącznik J do SIWZ).
 6. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. 1260 z późn. zm.).
 7. Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie. Pod pojęciem odpowiednią liczbę miejsc siedzących Zamawiający rozumie, że wszystkie osoby, dla których Zamawiający wykupił bilet będą miały miejsce siedzące. Miejsca stojące mogą być przeznaczone dla pasażerów innych. Pojazd taki powinien uzyskać odpowiednią homologację, uznawaną przez odpowiednie organy Państwa. Tabor powinien być również wyposażony w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv.
 8. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2001 r.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: n/d
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: 2018-09-01 lub zakończenia: 2019-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

2018-09-01

2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: n/d

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada potencjał techniczny – wykaz pojazdów (autobusów, busów), dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania roku produkcji pojazdu, przedłożenia kopii dowodu aktualnego badania technicznego pojazdów oraz ubezpieczenia OC, NNW). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz kopii dokumentów pojazdów. Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, odpowiadającymi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy zwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik Nr 1C do SIWZ).

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 1 A do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

3. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykaz pojazdów (autobusów, busów), dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz przedłożenia dowodu aktualnego badania technicznego pojazdów oraz ubezpieczenia OC, NNW). 4. Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium n/d

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: n/d

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców: n/d

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: n/d
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: n/d
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: n/d
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: n/d
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): n/d
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: n/d
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: n/d
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: n/d

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

a) cena 1 km transportu regularnego w dni wolne od nauki szkolnej (cena brutto)

60,00

b) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d
Wstępny harmonogram postępowania: n/d
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d
Informacje dodatkowe: n/d
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: n/d
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: n/d

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: n/d

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): n/d
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym n/d
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: n/d
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: n/d

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Linia nr 1 – Białęgi – Narost – Brwice (Szkoła) – Czartoryja – Barnkowo – Chojna (Stacja PKP) – Chojna (Szkolna)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Linia nr 2 – Jelenin – Godków Osiedle – Godków Wieś – Chojna (Szkolna) – Chojna (Żwirki i Wigury)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Linia nr 3 - Mętno Małe – Łaziszcze – Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) – Chojna (Szkolna) – Chojna (Stacja PKP)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Linia nr 4 – Rurka – Strzelczyn - Kamienny Jaz – Grzybno – Strzeszewko – Grzybno - Strzelczyn – Rurka – Chojna (Stacja PKP)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Linia nr 5 – Ognica – Zatoń Dolna – Raduń – Krzymów – Stoki – Chojna (Stacja PKP)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Linia nr 6 – Krajnik Dolny – Krajnik Górny – Grabowo – Krzymów – Chojna (Szkolna)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisu patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Linia nr 7 – Kaliska – Kubik (warsztat) – Bara – Podmurze - Chojna (Żwirki i Wigury)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Linia nr 8 – Chojna (Stacja PKP) – Jagiellońska – Mieszka I – Odrzańska – Willowa – Żwirki i Wigury – Rogozińskiego – Mieszka I – Odrzańska – Żwirki i Wigury

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Linia nr 9 – Chojna (Stacja PKP) – Barnkowo – Słoneczna – Ogrodowa – Żwirki i Wigury – Aleja Wojska Polskiego – Rogozińskiego – Odrzańska – Żwirki i Wigury

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów szkolnych na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna realizowanych w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych, a w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie nieregularnym. Pozostałe zapisy patrz sekcja II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena miesięcznej obsługi linii (cena brutto)

60,00

b) cena za 1 km transportu nieregularnego zamkniętego, tj. przewozy wycieczkowe, itp. (cena brutto)

30,00

c) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

linie nr od 21 do 25 w dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dowozów na rok 2018/2019 (tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.) w dni wolne od nauki szkolnej na podstawie stawki kilometrowej w transporcie regularnym. Pozostałe zapisy patrz w sekcji II.4)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

a) cena 1 km transportu regularnego w dni wolne od nauki szkolnej (cena brutto)

60,00

b) dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Ogłoszenie nr 572092-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.
 

MODYFIKACJA SIWZ - NR 1

 

                Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 r. poz. 1579 późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.06.2018 r., w niżej wymienionym zakresie:

 

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert pkt. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie:

 

 „1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Chojnie

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

w sekretariacie, w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godz. 1200.

2. Koperta powinna być oznakowana napisem:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw

do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna” – oznaczenie

postępowania BPI.ASiIS.271.2.2017

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.06.2018 r. godz. 1230.

Nadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2018 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna, parter, pokój nr 11. Otwarcie ofert jest jawne.”

Pozostałe punkty Rozdziału XIV pozostają niezmienione.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

 

MODYFIKACJA SIWZ - NR 2

                Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 r. poz. 1579 późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.06.2018 r., w niżej wymienionym zakresie:

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert pkt 2 otrzymują brzmienie:

 „2. Koperta powinna być oznakowana napisem:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.” – oznaczenie postępowania BPI.ASiIS.271.3.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.06.2018 r. godz. 1230.

Nadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.”

Pozostałe punkty Rozdziału XIV pozostają niezmienione.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.06.2018.12.48.41_SIWZ (PDF, 8.89Mb) 2018-06-13 12:48:41 27
13.06.2018.12.50.03_zaczniknr1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 50.00Kb) 2018-06-13 12:50:03 21
13.06.2018.12.50.32_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 43.50Kb) 2018-06-13 12:50:32 21
13.06.2018.12.50.48_zaczniknr1C_owiadczeniewsprawiegrupykapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2018-06-13 12:50:48 17
13.06.2018.12.51.16_zaczniknr2_formularzofertowy (DOC, 84.00Kb) 2018-06-13 12:51:16 21
13.06.2018.12.51.49_zacznik_3_istotnepostanowieniaumowy (DOC, 238.50Kb) 2018-06-13 12:51:49 21
13.06.2018.12.52.13_zaczniknr4_wykazpojazdow (DOC, 57.00Kb) 2018-06-13 12:52:13 20
13.06.2018.12.52.48_zaczniknr5_wykazosob_kierowcow (DOC, 55.00Kb) 2018-06-13 12:52:48 19
13.06.2018.12.53.13_zal_A_2018_09_01_trasa_nr_01_SP_BRW_SP_1_(1) (DOC, 80.00Kb) 2018-06-13 12:53:13 21
13.06.2018.12.53.33_zal_B_2018_09_01_trasa_nr_02_SP_GOD_SP_1_SP_2 (DOC, 82.50Kb) 2018-06-13 12:53:33 19
13.06.2018.12.53.48_zal_C_2018_09_01_trasa_nr_03_SP_1_SP_2 (DOC, 54.00Kb) 2018-06-13 12:53:48 17
13.06.2018.12.54.11_zal_D_2018_09_01_trasa_nr_04_SP_GRZ_GIM (DOC, 69.50Kb) 2018-06-13 12:54:11 17
13.06.2018.12.54.29_zal_E_2018_09_01_trasa_nr_05_SP_KRZ_GIM (DOC, 60.00Kb) 2018-06-13 12:54:29 21
13.06.2018.12.55.05_zal_F_2018_09_01_trasa_nr_06_SP_KRZ_GIM (DOC, 58.00Kb) 2018-06-13 12:55:05 19
13.06.2018.12.55.31_zal_G_2018_09_01_trasa_nr_07_SOSW_SP_2_(1) (DOC, 51.00Kb) 2018-06-13 12:55:31 20
13.06.2018.12.56.03_zal_H_2018_09_01_trasa_nr_08_SP_1_SP_2 (DOC, 170.00Kb) 2018-06-13 12:56:03 19
13.06.2018.12.56.34_zal_I_2018_09_01_trasa_nr_09_SP_2_(1) (DOC, 77.50Kb) 2018-06-13 12:56:34 16
13.06.2018.12.57.06_zal_J_2018_09_01_Rozklad_jazdy_dni_wolne_(1) (DOC, 115.50Kb) 2018-06-13 12:57:06 56
14.06.2018.10.14.32_modyfikacja_nr_2 (PDF, 299.39Kb) 2018-06-14 10:14:32 16

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.06.2018.14.46.54 Modyfikacja SIWZ Nr 1 (PDF, 347.44Kb) 2018-06-13 14:46:54 52

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.06.2018.14.23.25 Informacja z otwarcia ofert BIP (PDF, 879.62Kb) 2018-06-21 14:23:25 40

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.06.2018.12.31.59 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bip (PDF, 1.04Mb) 2018-06-28 12:31:59 44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
13 cze 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
13 cze 2018, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
13 cze 2018, godz. 12:48