Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Kapitalny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonego Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie

Chojna: Kapitalny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonego Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie
Numer ogłoszenia: 340432 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kapitalny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonego Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kapitalnego remontu budynku na byłym lotnisku w Chojnie, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej oraz branży sanitarna inst. wod.kan. co. 2. Zakresem robót remontowych objęta jest: a) wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV oraz drzwiowej, wykonanie i uzupełnienie tynku zewnętrznego wraz ociepleniem z nową wyprawą elewacyjną, wymianą pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku położonego na działce nr 36/200 obręb 8 m. Chojna, b) wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji sanitarnej, c)wykonanie instalacji c.o. d) wykonanie instalacji wodociągowej e) wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót stanowiącym załączniki Nr 5.1. - 5.3. do SIWZ. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 4. Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane urządzenia i wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne. 5. Zamawiający przewiduje, wynagrodzenie za roboty objęte umową rozliczane płatnością częściową w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót . 6.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na czas realizacji robót, objętych zamówieniem. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1)roboty objęte zamówieniem, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto zamówienia, 2)odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto zamówienia. 7. Do składanej oferty należy załączyć harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub wg zrealizowanych elementów obiektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej co najmniej 200 tysięcy zł brutto,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty potwierdzajace posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenie uważane bedą roboty z zakresu robót budowlanych dotyczacych remontów obiektów budowlanych polegających polegających między innymi na: wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, ociepleniem budynków, wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku, b) wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji sanitarnej, c)wykonanie instalacji c.o. d) wykonanie instalacji wodociągowej e) wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji odgromowej .Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża ogólnobudowlana , doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na co najmniej 500 tysięcy zł) a w przypadku jej braku, inny dokument ( na co najmniej 500 tysięcy zł) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy okazać realizację 2 robót remontowych o wartości łącznej 200 tys. zł brutto, polegających między innymi na: wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, ociepleniem budynków, wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku, b) wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji sanitarnej, c)wykonanie instalacji c.o. d) wykonanie instalacji wodociągowej e) wykonanie instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji odgromowej;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja o podwykonawcach. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om - załącznik Nr 9 do SIWZ. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie - przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca. 2. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 1) Ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT), 2) Powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 3)Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awaria, akt wandalizmu. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 4) Wstrzymania robót przez uprawnione organy lub wydłużających się procedur administracyjnych, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2014.12.59.21 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 67.50Kb) 2014-10-14 12:59:21 55

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2014.13.00.24_1.SIWZ (DOC, 816.00Kb) 2014-10-14 13:00:24 136
14.10.2014.13.00.56_2._Opis_rodzaju_i_sposobu_prowadzenia_robA_t (PDF, 1.25Mb) 2014-10-14 13:00:56 175
14.10.2014.13.03.30_3._Projekt_budowlano-wykonawczy_-_BranA_a_elektryczna (PDF, 11.23Mb) 2014-10-14 13:03:30 572
14.10.2014.13.05.23_4._Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robA_r_-_BranA_a_sanitarna (PDF, 3.85Mb) 2014-10-14 13:05:23 150
14.10.2014.13.06.23_5.1._STRATUS_-_przedmiar_robA_t_branA_a_budowlana (PDF, 684.65Kb) 2014-10-14 13:06:23 126
14.10.2014.13.06.52_5.2._STRATUS_-_przedmiar_robA_t_branA_a_elektryczna (PDF, 254.52Kb) 2014-10-14 13:06:52 104
14.10.2014.13.07.39_5.3._STRATUS_-_przedmiar_robA_t_branA_a_sanitarna (PDF, 144.06Kb) 2014-10-14 13:07:39 118
14.10.2014.13.08.11_6._STRATUS_-_szkic_parteru (PDF, 421.18Kb) 2014-10-14 13:08:11 115

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.11.2014.09.09.35 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 301.18Kb) 2014-11-04 09:09:35 32

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.11.2014.14.08.07 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 34.00Kb) 2014-11-12 14:08:07 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
14 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
14 paź 2014, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
14 paź 2014, godz. 12:59