Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Chojnie.

Ogłoszenie nr 550148833-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

 

Chojna: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

im. J. Korczaka w Chojnie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiającypowierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035,

e-mail zam_publiczne@chojna.pl,

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Chojnie.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • renowacja / wymiana stolarki drzwiowej ze ściankami na wzór istniejącej,
 • demontaż i montaż parapetu podokiennego,
 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami,
 • montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami i osprzętem,
 • montaż urządzeń elektronicznych, dzwonków, instalacji p-poż.,
 • montaż opraw oświetleniowych,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych,
 • obicie tynków wewnętrznych na ścianach,
 • wykonanie nowych tynków wewnętrznych na ścianach,
 • prace malarskie,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie posadzki z tworzywa sztucznego z wywinięciem na ścianę.

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45421000-4,

45422000-1,

45432100-5,

45440000-3,

45450000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):Wartość bez VAT: 202348.75

Waluta: PLN

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami:

Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1. Jako jedyny wspólnik odgrywa

decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki ( Akt notarialny z dnia 15.05.2001r. Repertorium A numer 2924/2001) który:

a) w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,

b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. uchwalanie

rocznych planów ekonomiczno-finansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki (§ 24 pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:__

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

kraj/woj. zachodniopomorskie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.08.2019.11.13.00 ogloszenie o udzieleniu zamowienia Korczak (PDF, 1.30Mb) 2019-08-09 11:13:00 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
19 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
19 lip 2019, godz. 07:56

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
19 lip 2019, godz. 07:56