Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00339538 z dnia 2023-08-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.8.) Numer faksu: 914141035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-055e572b-31e3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00339538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049664/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Chojnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-055e572b-31e3-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym, o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam_publiczne@chojna.pl (niedotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”.
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9) Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania
z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14) Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):

1)Administratorem Pani/a danych osob. jest Gmina Chojna:ul.Jagiellońska 4,74-500 Chojna,tel.914141295,adres e-mail: info@chojna.pl, reprezent.przez Burmistrza Gminy Chojna.

2)Może Pan/i kontaktować się w spr. związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Admin.z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Admin.Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chojna.pl

3)Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)dalej Pzp, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu admin. (art.6 ust.1 lit.f RODO).

4)Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp.

5)Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(t.j.Dz.U.z 2020 r.poz.164 z późn.zm.)oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14,poz.67 z późn. zm.). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat, dla umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zamówień publ.jest to okres 10 lat.Okres przechowyw. liczony jest od 1.01. roku następnego od daty zakończenia sprawy.W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

6)Obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp.o udzielenie zamówienia publ.; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7)Posiada Pan/i:

  • na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dot.;

  • na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/a danych os.przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

  • na podstawie art.18 RODO prawo żądania od admin. ograniczenia przetwarzania danych os. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO,przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,a także nie ogranicza

  • przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl),gdy uzna Pan/i,że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO;

8)Nie przysługuje Pani/u:

  • w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art.20 RODO;

  • na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DIR.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

  1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,,Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie”.
  2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację dwóch boisk wchodzących w skład kompleksu sportowego Orlik 2012 tj. wymiana sztucznej trawy na boisku piłkarskim oraz odnowienie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

1) Boisko ze sztucznej trawy o wym. 62 m x 30 m . Zakres prac obejmuje:

a) usunięcie i utylizacja wypełnienia,
b) usunięcie i utylizacja starej trawy syntetycznej,
c) uzupełnienie i zagęszczenie warstw podbudowy,
d) wymiana warstwy wyrównawczej,
e) równomierne zagęszczenie warstwy wyrównawczej,
f) ułożenie nowej nawierzchni ze sztuczna trawą,
g) wklejenie linii boiska.
h) wyczyszczenie instalacji drenażowej
Bezwzględnie należy zachować istniejące spadki boiska, tak aby odprowadzenie wody przebiegało wg projektu pierwotnego.
2) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 32,1 m x 19,1 m Zakres prac obejmuje:
a) umycie całej nawierzchni boiska wraz ze strefami wybiegu specjalnymi środkami chemicznymi,
b) uzupełnienie ubytków, poprzez wycięcie miejsc uszkodzonych i odtworzeniu warstw nawierzchni w zależności od głębokości uszkodzenia,
c) zabezpieczenie całego ogrodzenia boiska i elementów wyposażenia przed etapem natrysku warstwy EPDM poprzez montaż plandek, folii do wysokości 2 m,
d) zaimpregnowanie całej powierzchni boiska gruntem na bazie żywic poliuretanowych, celem wzmocnienia wierzchniej
warstwy oraz zapewnieniu lepszej przyczepności warstwy EPDM,
e) dwukrotne naniesienie metodą natryskową warstw EPDM w kolorze czerwonym o łącznej grubości do 2 mm,
f) wyznaczenie i namalowanie linii wydzielających boiska i ich stref.
g) wyczyszczenie instalacji drenażowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium „Cena” - ocena dokonana zostanie na podstawie ceny brutto wskazanej w Formularzu ofertowym i przeliczona według
wzoru:
Cn
----- X 100 X 60% = C
Cx
gdzie: Cn – najniższa cena brutto zaproponowana przez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert);
Cx – cena brutto zaproponowana przez wykonawcę badanej oferty;
100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach;
C – liczba przyznanych punktów w danym kryterium.
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty .
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
c) obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą
zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę. Cena oferty musi być wyrażona w
złotych polskich: cyfrowo i słownie.
2) Kryterium „Gwarancja”:
Gx
----- X 100 X 40% = G
Gn
gdzie: Gx – okres udzielonej gwarancji przez wykonawcę badanej oferty;
Gn – najwyższy okres udzielonej gwarancji zaproponowany przez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert);
100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach;
G – liczba przyznanych punktów w danym kryterium.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium „Gwarancja” zgodnie z poniższym:
a) Wykonawca w Formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik 1 do SWZ) określi okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na
całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem.
b) okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
c) okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
d) w przypadku podania w Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik do SWZ) okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy,
Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 60 miesięcy a punkty w kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 60-
miesięcznego okresu gwarancji.
e) w przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik do SWZ) nie określi okresu gwarancji udzielonej
Zamawiającemu na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem przyjmuje się, iż udzielona przez Wykonawcę
gwarancja wynosi minimalny okres gwarancji, o którym mowa w SWZ, tj. 36 miesięcy.
f) do kryterium „gwarancja udzielona przez Wykonawcę” będzie brany pod uwagę okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na
całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem.
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą
zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę. Cena oferty musi być wyrażona w
złotych polskich: cyfrowo i słownie.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według wzoru:
Sp = C + G
Gdzie: Sp – suma przyznanych punktów dla Wykonawcy w kryteriach: „Cena” i „Gwarancja”;
C – ilość punktów przyznana w kryterium: „Cena”,
G – ilość punktów przyznana w kryterium: „Gwarancja”
5. Najwyższa łączna liczba punktów przyznanych ofercie wg powyższych kryteriów jest 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska lub bieżni o nawierzchni sztucznej/ poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto. oraz
b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną roboty budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, lub remoncie, lub modernizacji boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna także robotę budowlaną obejmującą wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości nie niższej niż określona w ppkt. b).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
c) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia) pełniącą funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych, „budowie, „przebudowie”, „kierowniku budowy, należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,
3) zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia,
4) Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone,
5) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w pkt 2 ppkt 4) lit. a i b.
6) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) lit. a i b, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
7) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia.
Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego,
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XI SWZ dokumenty.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w ramach zamówienia obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.
Wykaz robót należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. Wykaz.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny Wykaz osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Dla sztucznej trawy:
a) Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej typu shock-pad oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna)
b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta.
c) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
d) Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).
2. Dla nawierzchni poliuretanowej:
a) Aktualny kompletny raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014,
b) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
c) Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
d) Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
e) Certyfikat IAAF.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) oświadczenie wykonawcy o spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy polegających na:
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;
4) zmianie osób wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
5) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikającym ze zmiany umowy.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje dotyczące zmian w umowie zawarte zostały w załączniku ne 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2023-08-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie 08db9406-ff69-f30c-df1d-1c00104995ef-1 (PDF, 88.64Kb) 2023-08-03 15:01:31 8

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁ.1 DO SWZ FORMULARZ OFERTY (DOC, 88.00Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.2 DO SWZ OŚWIADCZENIE DOT.SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 16.82Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.3 DO SWZ OŚWIADCZENIE DOT. PODSTAW DO WYKLUCZENIA (DOCX, 17.93Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.4 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PDF, 345.69Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.5 DO SWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (DOCX, 18.35Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.6 DO SWZ WYKAZ OSÓB (DOCX, 18.25Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.7 DO SWZ ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (DOCX, 17.64Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
ZAŁ.8 DO SWZ PRZEDMIARY ROBÓT (PDF, 150.34Kb) 2023-08-03 15:01:32 0
SWZ Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie (PDF, 591.31Kb) 2023-08-03 15:01:31 0

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYJAŚNIENIA NR 1 (PDF, 143.17Kb) 2023-08-16 10:29:43 9

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert (PDF, 167.61Kb) 2023-08-18 14:25:39 16

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151.21Kb) 2023-08-30 15:39:04 22

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08dbbb3f-38dc-5158-b18c-770011639a8e (PDF, 64.36Kb) 2023-09-22 10:14:19 9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
03 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
03 sie 2023, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Marta Kałużniak

Data aktualizacji:
22 wrz 2023, godz. 10:14