Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie. Umowa realizowana w ramach Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B

Chojna: Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie. Umowa realizowana w ramach Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B
Numer ogłoszenia: 101276 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie. Umowa realizowana w ramach Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka - Chojna ul. Szkolna 15 dla Projektu pn. Montaż windy przyściennej w Gimnazjum w Chojnie Umowa realizowana w ramach Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B. 2) Zadanie dotyczy remontu wraz z przebudową budynku Gimnazjum. Budynek Gimnazjum wykonany w latach trzydziestych XX wieku. Jest to budynek o konstrukcji tradycyjnej - murowanej. Stropy w części wykonane jako ceramiczne odcinkowe, w części drewniane. 3) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) w ramach umowy nr 5/PWRMR/Chojna/2014 z dnia 06.11.2014r. z Powiatem Gryfińskim, który zawarł umowę z PFRON nr WPR/000104/16D w dniu 2 października 2014r. 4) Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi, mającymi na celu przekazanie do użytkowania urządzenia wraz z przebudowanymi fragmentami budynku i uwzględnieniem szybu windowego. 5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac doprowadzających do skutecznego uruchomienia dźwigu osobowego działającego w zakresie od poziomu piwnicy, przez parter, pierwsze i drugie piętro. W cenie należy uwzględnić gruntowanie i malowanie całych pomieszczeń w obszarze remontu. W przestrzeni korytarza malowanie wykonać w obszarze pomiędzy przejściami kończąc malowanie na ścianach z przesklepieniami łukowymi. 6) Całość prac należy wykonać w zgodności z projektem architektoniczno-budowanym, specyfikacjami technicznymi oraz w zgodności z pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami. Całość prac będzie rozliczana jako ryczałt. Załącznikiem pomocniczym służącym do oceny zakresu wykonania prac jest przedmiar robót. Przedmiar niniejszy stanowi dokument pomocniczy. W zakresie prac należy uwzględnić, także roboty towarzyszące nawet jeśli nie były one uwzględnione w przedmiarze robót, ale są konieczne do skutecznej realizacji całości inwestycji. 7) Budynek będący przedmiotem zamówienia wpisany jest do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1446). 8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic stanowiących oznakowanie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków PFRON, zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków PFRON (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym): - Informacyjnej z logo PFRON - wielkość - 0,9mx0,7m, kolor tablicy -biały, kolor czcionki -czarna, - Pamiątkowej z logo PFRON 4. Dokumentacja projektowa, stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 11 do SIWZ. 5. Miejsce realizacji zadania: Budynek Gimnazjum im. Janusza Korczaka - Chojna, ul. Szkolna 15. na działce oznaczonej numerem 144/1 obręb 2. Obiekt jest eksploatowany i nie może zostać całkowicie wyłączony z użytkowania. 6. Wymagany okres gwarancji przedmiotu zamówienia - co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. 7. Termin płatności: 1) prace dotyczące części zamówienia objętego dofinansowaniem z PFRON: płatności częściowe, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do siedziby Zamawiającego. Niezależnym od Stron umowy warunkiem płatności wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania umowy w przedmiotowym zakresie jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od uruchomienia rezerwy celowej przez PFRON na realizację Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B. Uregulowanie należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego środków z PFRON. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej zapłaty należności. 2)pozostałe roboty budowlane: płatności częściowe, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do siedziby Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót- kontakt w sprawie wizji lokalnej 91 414 10 35 w. 32, fax: 91 414 11 17 w. 75 Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 9. We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć jako - typu - i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. o nie gorszych parametrach techniczno - użytkowych od proponowanych przez Zamawiającego. 10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy zawiera w szczególności opis obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia, a także zapisy dotyczące wynagrodzenia, płatności, terminów i odbiorów, odpowiedzialności w zakresie gwarancji i rękojmi, praw autorskich, warunków zmian do umowy, odstąpienia od umowy i wypowiedzenia oraz kar umownych i in..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymagana wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od sprecyzowanie w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu dokumentach, wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej przynajmniej dwie roboty budowlane o wartości (każda oddzielnie) min. 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), każda polegająca na budowie, remoncie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1446). Z czego jedna, spełniająca warunki opisane powyżej, polegająca na budowie szybu windowego z montażem dźwigu osobowego (prawidłowo ukończona). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od sprecyzowanie w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia: a) Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń z 2 praktykami zawodowymi na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1446). b) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (tzw. elektrycznej) w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń; c) Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (tzw. sanitarnej) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej, z tym że Kierownikiem Budowy musi być przedstawiciel Lidera. UWAGA! 1. Wymienione w pkt 2 lit. a -c powyżej osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wymaganych uprawnień budowlanych przez jedną osobę w kilku specjalnościach. 3. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawyz dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 4. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy funkcji Kierownika Budowy (art. 36a ust. 2 ustawy P.z.p.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 3) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu dokumentach, wykaże, że: a) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówieniana wartość min. 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium Oświadczenie o podwykonawcach - załączyć w przypadku udziału podwykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1ustawy P.z.p. w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnejpod rygorem nieważności. Warunki zmiany umowy: Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej , które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, - w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe, aniżeli założone w dokumentacji itp., co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chojna.pl zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 3) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) w ramach umowy nr 5/PWRMR/Chojna/2014 z dnia 06.11.2014r. z Powiatem Gryfińskim, który zawarł umowę z PFRON nr WPR/000104/16D w dniu 2 października 2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.04.2015.14.26.38 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 77.50Kb) 2015-04-30 14:26:38 66

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (010, 780.65Kb) 2015-04-30 14:41:04 71
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (005, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 75
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (007, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 73
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (004, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 78
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (009, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 72
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (006, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 83
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (008, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 71
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (003, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 79
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (001, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 80
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._1.zip (002, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:04 77
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (009, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 62
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (007, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 63
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (006, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 67
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (004, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 79
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (011, 8.81Mb) 2015-04-30 14:41:26 62
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (005, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 75
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (010, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 63
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (002, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 67
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (003, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 67
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (001, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 70
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-architektura_cz._2.zip (008, 10.00Mb) 2015-04-30 14:41:26 63
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-elektryczny (ZIP, 15.70Mb) 2015-04-30 14:39:50 77
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-inst._teletechniczne (ZIP, 2.57Mb) 2015-04-30 14:39:50 79
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-konstrukcje (ZIP, 12.00Mb) 2015-04-30 14:39:50 88
2.zalacznik_nr_10.2_projekt_wykonawczy-sanitarny (ZIP, 5.63Mb) 2015-04-30 14:39:50 78
30.04.2015.14.27.19_1.SIWZ_wraz_z_zaA_acznikami_-__MontaA__windy_przyA_ciennej_w_Gimnazjum_w_Chojnie (DOC, 785.00Kb) 2015-04-30 14:27:19 93
30.04.2015.14.27.49_2.ZaA_A_cznik_nr_10.1_PRD_CHOJNA_GIMNAZJUM_SZYB_WINDOWY+WINDA_OSOBOWA (PDF, 77.84Kb) 2015-04-30 14:27:49 171
30.04.2015.14.28.56_2.ZaA_A_cznik_nr_10.3_Specyfikacje (ZIP, 1,001.45Kb) 2015-04-30 14:28:56 83
30.04.2015.14.32.14_2.ZaA_A_cznik_nr_10.4_Chojna_Gimnazjum_Winda_zalacznki_rys. (PDF, 6.52Mb) 2015-04-30 14:32:14 91
30.04.2015.14.32.48_3.ZaA_A_cznik_nr_11_do_SIWZ_Opis_przedmiotu_zamA_wienia (DOC, 75.00Kb) 2015-04-30 14:32:48 78

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.05.2015.13.07.46 zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 241.18Kb) 2015-05-28 13:07:46 50

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.06.2015.11.14.11 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 41.00Kb) 2015-06-02 11:14:11 22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
30 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
30 kwi 2015, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
30 kwi 2015, godz. 14:26