Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

?Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie? (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia)

Chojna: Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia)
Numer ogłoszenia: 78769 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia : W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie zamówienie obejmuje dostawę oraz zamontowanie urządzeń i sprzętów pomocniczych stanowiących wyposażenie technologiczne kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnią. Szczegółowy wykaz urządzeń technologicznych i innego wyposażenia jest zawarty w załączonym zestawieniu oznaczonym numerem BPI.7013.4.2012/13 z dnia 06.05.2013 r. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zostało określone na rysunkach stanowiących integralną część zatwierdzonego projektu budowlanego w tym: - rzut piwnic - rys nr 2, - technologia kuchni - rys nr 2a. W projekcie technologicznym przewidziane jest również zamontowanie kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 150 l. Kocioł ten nie został wymieniony w zestawieniu urządzeń albowiem jest on w posiadaniu Zamawiającego (w stanie nowym). Zatem należy przewidzieć tylko jego zamontowanie. 2.2.Inne obowiązki wykonawcy robót związane z przedmiotem zamówienia. 2.2.1. Mając na uwadze, że montaż urządzeń będzie wykonywany w znacznej części w czynnym obiekcie Wykonawca będzie zobowiązany do: a.zabezpieczenia miejsca wykonywania montażu przed dostępem osób postronnych przez trwałe oddzielenie pomieszczeń objętych pracami montażowymi od pozostałej części, która będzie użytkowana, b.zapewnienia komunikacji dla potrzeb montażu urządzeń niezależnej od komunikacji podstawowej przeznaczonej dla uczniów, c.wykazania w składanej ofercie podobnych realizacji w czynnych obiektach. 2.2.2. Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane urządzenia należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne. 3.Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączony wykaz urządzeń, projekt budowlany znajdujący się u Zamawiającego (w razie potrzeby projekt do wglądu) oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.70.00.00-9, 39.14.10.00-2, 39.22.10.00-7, 39.13.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1.3. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy - w tym montaż urządzeń wykonywany w znacznej części w czynnym obiekcie) na kwotę brutto minimum 100.000 zł każde, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik Nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: a) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, b) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, c) gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone nowe technologie pozwalające na wykonanie zamówienia w sposób lepszy i bardziej funkcjonalny od technologii przewidzianej w ofercie, d) gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac objętych przedmiotem zamówienia dopuszcza się odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.05.2013.13.11.32 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 57.50Kb) 2013-05-16 13:11:32 69

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.05.2013.13.12.00_1._SIWZ (DOC, 1.12Mb) 2013-05-16 13:12:00 138
16.05.2013.13.12.14_2.Formularz_cen__zaA_A_cznik_1_A_do_SIWZ (DOC, 68.00Kb) 2013-05-16 13:12:14 120
16.05.2013.13.12.43_3.WYKAZ_WYPOSAA_ENIA___zaA_A_cznik__A_do_SIWZ (DOC, 760.50Kb) 2013-05-16 13:12:43 150
16.05.2013.13.13.16_4.Opis_przedmioty_zamA_wienia (DOC, 742.50Kb) 2013-05-16 13:13:16 127
16.05.2013.13.13.51_Rys._1__(technologia) (PDF, 1.76Mb) 2013-05-16 13:13:51 127
16.05.2013.13.14.19_Rys._2_przekrA__XI-XI (PDF, 1.46Mb) 2013-05-16 13:14:19 105
16.05.2013.13.15.15_Rys._3_rzut_piwnic (PDF, 2.16Mb) 2013-05-16 13:15:15 107
16.05.2013.13.15.41_Rys._4_wykonczenie_jadalni) (PDF, 1.51Mb) 2013-05-16 13:15:41 128
16.05.2013.13.16.06_Rys._5__przekroj_VII-VII (PDF, 1.17Mb) 2013-05-16 13:16:06 107
16.05.2013.13.16.28_Rys._6_detal_sciany (PDF, 201.50Kb) 2013-05-16 13:16:28 207

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.05.2013.12.14.51 zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 37.55Kb) 2013-05-31 12:14:51 21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
16 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
16 maj 2013, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
16 maj 2013, godz. 13:11