Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

?Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie? (wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w dobudowanej części budynku)

Chojna: Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w dobudowanej części budynku)
Numer ogłoszenia: 141579 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w dobudowanej części budynku).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w dobudowanej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Chojnie: a) Wykonawca dostarczy wyposażenie, zgodnie z Wykazem wyposażenia sal lekcyjnych (załącznik do SIWZ nr 3), wnieść wyposażenie do sal, rozpakować, zmontować, ustawić w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, zamontować trwale jeżeli tego wymaga wyposażenie odpowiednimi elementami mocującymi na które przedstawi atesty a montaż wykonają osoby z odpowiednim doświadczeniem, opakowanie zabrać i zagospodarować we własnym zakresie. b) odbiór wyposażenia dokonany zostanie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do przekazania wyposażenia. Odbioru dokona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego. Na okoliczność odbioru dostawca przygotuje protokół w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie Excell. c) w razie zgłoszenia przez odbierającego uwag, które wykluczają przyjęcie wyposażenia w całości lub w części dostawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych nowe wyposażenie wolne od wad o czym powiadomi zamawiającego. Procedura odbioru zostanie rozpoczęta od nowa, d) wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające urządzenia do użytku w szkole. Wykonawca zobowiązuje się, aby wszystkie elementy przedmiotu dostawy były wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Sanepid, posiadały atesty lub certyfikaty PZH, HACCP. Nie mogą one zawierać elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, e) przedmiot dostawy (wyposażenie sal lekcyjnych) musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich., f) wyposażenie powinno zapewnić funkcjonalność i standard oraz powinno tworzyć jednolitą stylistycznie całość, estetyczny wygląd wnętrza odpowiadającego jego charakterowi i funkcji. e) jako załączniki do dostarczonego wyposażenia należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne. 2.Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączony do SIWZ wykaz wyposażenia sal lekcyjnych. 3.W przypadkach niezamierzonego wskazania, w załączonym wykazie wyposażenia nazw własnych lub producentów poszczególnych urządzeń lub innego wyposażenia należy przyjąć, że nie jest to wskazanie obligatoryjne. W takich przypadkach dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń równoważnych spełniających te same funkcje..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.50.00-8, 39.16.21.10-9, 39.13.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: a)gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, b)w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, c) gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac objętych przedmiotem zamówienia dopuszcza się odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 1/ wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : - wstrzymania dostaw przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich), 2/ wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, 3/ wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 4/ wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy i są one korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.07.2013.10.37.58 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 56.50Kb) 2013-07-12 10:37:58 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.07.2013.10.38.21_1._SIWZ. (DOC, 587.50Kb) 2013-07-12 10:38:21 107
12.07.2013.10.39.14_2.SP-2_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA (DOC, 28.50Kb) 2013-07-12 10:39:14 98
12.07.2013.10.39.52_3.WYPOSAA_ENIE_SAL_-_wykaz (DOC, 1.57Mb) 2013-07-12 10:39:52 195

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.07.2013.08.55.41 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 75.36Kb) 2013-07-23 08:55:41 95

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.07.2013.11.58.14 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 35.00Kb) 2013-07-31 11:58:14 47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
12 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
12 lip 2013, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
12 lip 2013, godz. 10:37