Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg dojazdowych; dł 4,4 km, m. Godków dł 0,81 km dz.190, obręb Godków, szer. 3,50; m. Rurka, dł.1,00 km, dz 145 i141 obręb Rurka szer. 3,5 m; m. Narost, dł. 1,78 km na działkach 84 i 213 obręb Narost; m. Lisie Pole Kolonia, dł. 1,


0x01 graphic

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO

kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

 

Na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg dojazdowych; dł 4,4 km

m. Godków dł 0,81 km dz.190, obręb Godków, szer. 3,50

m. Rurka, dł.1,00 km, dz 145 i141 obręb Rurka szer. 3,5 m

m. Narost, dł. 1,78 km na działkach 84 i 213 obręb Narost

m. Lisie Pole Kolonia, dł. 1,2 km dz. 531 obręb Lisie Pole

Zamówienie dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy dofinansowania nr 11/DRW-II/46-07/07

Przedmiot zamówienia jest:

 1. przebudowa drogi gruntowej m. Godków

- roboty przygotowawcze

- podbudowa warstwa odcinająca z piasku grub.10 cm

- nawierzchnia:

warstwa dolna z tłucznia kamiennego grubości 12 cm fr 33,5/63 mm

warstwa kamienia klinującego grub. 3,5 cm fr 4/20

 1. przebudowa drogi gruntowej w m. Rurka

- roboty przygotowawcze

- podbudowa warstwa odcinająca z piasku grub.10 cm

- nawierzchnia:

warstwa dolna z tłucznia kamiennego grubości 12 cm fr 33,5/63 mm

warstwa dolna z kamienia łamanego grubości 10 cm fr 0/63 mm

warstwa kamienia klinującego grub. 3,5 cm fr 4/20

warstwa mineralno-emulsyjna grubości 8 cm

 1. przebudowa drogi gruntowej w m.Narost

- roboty przygotowawcze

- podbudowa warstwa odcinająca z piasku grub.10 cm

- nawierzchnia:

warstwa dolna z tłucznia kamiennego grubości 12 cm fr 33,5/63 mm

warstwa dolna z kamienia łamanego grubości 10 cm fr 0/63 mm

warstwa kamienia klinującego grub. 3,5 cm fr 4/20

warstwa mineralno-emulsyjna grubości 8 cm

 1. przebudowa drogi gruntowej w m.Lisie Pole Kolonia

- roboty przygotowawcze

- stabilizacja istniejącej nawierzchni emulsją drogową

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) -45233123-7

Termin realizacji zamówienia: 16 listopada 2007 r.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 18, odpłatnie za kwotę 20 zł wpłaconą w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie lub na konto w BS w Chojnie Nr 30 9370 0007 0000 0664 2000 0002 lub za zaliczeniem pocztowym (20 zł + koszt przesyłki) lub bezpłatnie na stronie internetowej : www.bip.Chojna.pl

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1/ Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie.

3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

5/ Wykonawca musi udowodnić zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadań o

charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem tego zadania poprzez przedstawienie

referencji od poprzednich zamawiających.

6/ Posiadają ważne na czas wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia świadectwa

dopuszczające materiały użyte do realizacji zamówienia do stosowania na polskim rynku.

8/ Udzielą min. 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia od daty odbioru

końcowego całości zadania.

Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę oświadczeń i dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Ustala się wadium w wysokości:

  • Zadanie nr 1 przebudowa drogi w m.Godków - 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

  • Zadanie nr 2 przebudowa drogi w m.Rurka - 3.400,00 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta złotych )

  • Zadanie nr 3 przebudowa drogi w m.Narost - 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)

  • Zadanie nr 4 przebudowa drogi w m.Lisie Pole Kolonia -7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

które należy wnieść w pieniądzu lub innej formie dopuszczonej przez ustawę.

Ofertę opakowaną i oznaczoną wg specyfikacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do dnia 2 listopada 2007 r. do godz. 900.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 2 listopada 2007 r. godz. 915 w Urzędzie Miejskim w Chojnie; ul. Jagiellońska 4 - pokój nr 17.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

Nie dopuszcza się zawarcia umowy Ramowej

Nie dopuszcza się Aukcji Internetowej

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na wybrane ZADANIE lub ZADANIA

Termin związania z ofertą do dnia 29 listopada 2007 r.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest podinspektor Wydziału BKM - Skrycki Dariusz tel. (091) 414-14-85, 414-10-35, fax (091) 414-11-17, pokój nr 15 (I piętro) w godz. od 8oo - 14oo, w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.

 

BURMISTRZ

 

 

 

 

 

Chojna dn.23.10.2007 r.

 

 

 

2

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
O G O S Z E N I E drogi dojazdowe (DOC, 333.50Kb) 2007-10-26 13:41:27 43

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ST-00.00._st_ogolna_-_Godkow (DOC, 185.50Kb) 2007-10-26 13:44:54 47
ST-00.00._st_ogolnaLisie_Pole (DOC, 185.00Kb) 2007-10-26 13:58:16 45
ST-00.00._st_ogolnaNarost (DOC, 186.00Kb) 2007-10-26 13:50:31 53
ST-00.00._st_ogolnaRurka (DOC, 185.50Kb) 2007-10-26 13:53:17 61
ST-01.00._roboty_ziemne_i_przygotowawczeLisie_Pole (DOC, 63.00Kb) 2007-10-26 13:58:30 308
ST-01.00._roboty_ziemne_i_przygotowawczeNarost (DOC, 69.00Kb) 2007-10-26 13:50:45 67
ST-01.00._roboty_ziemne_i_przygotowawczeRurka (DOC, 68.50Kb) 2007-10-26 13:53:32 162
ST-02.00.NawierzchnieLisie_Pole (DOC, 61.50Kb) 2007-10-26 13:58:45 66
ST-02.00._podbudowy_-_Godkow (DOC, 52.00Kb) 2007-10-26 13:45:33 69
ST-02.00._podbudowyNarost (DOC, 52.00Kb) 2007-10-26 13:51:08 66
ST-02.00._podbudowyRurka (DOC, 52.00Kb) 2007-10-26 13:53:44 73
ST-03.00.Nawierzchnie_-_Godkow (DOC, 64.00Kb) 2007-10-26 13:45:52 83
ST-03.00.NawierzchnieNarost (DOC, 75.50Kb) 2007-10-26 13:51:20 68
ST-03.00.NawierzchnieRurka (DOC, 75.50Kb) 2007-10-26 13:53:56 236
Przedmiar_Robot_-_Godkow (XLS, 20.00Kb) 2007-10-26 13:44:34 83
Przedmiar_Robot_-_Lisie_Pole (XLS, 19.50Kb) 2007-10-26 13:58:02 61
Przedmiar_Robot_-_Narost (XLS, 21.00Kb) 2007-10-26 13:50:03 71
Przedmiar_Robot_-_Rurka (XLS, 21.00Kb) 2007-10-26 13:52:45 59
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_drogi_dojazdowe (DOC, 617.00Kb) 2007-10-26 13:40:44 54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
26 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
26 paź 2007, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
26 paź 2007, godz. 13:38