Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna.

Identyfikatory ogłoszenia
Tytuł zamówienia Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna
Tytuł publikacji PL-Chojna: Wozy strażackie
Wysłane przez Gmina Chojna
Data odbioru 07.01.20 14:12
Reception Id (numer wewnętrzny) 20-006904-001
ID nadawcy ENOTICES-Gm_Chojna/2020-002020
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2020/S 006-008039

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy


Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Chojna

8581726144

ul. Jagiellońska 4

Chojna 74-500

Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Andrzejewska

Tel.:  +48 914141035 E-mail: zam_publiczne@chojna.pl Faks:  +48 914141117

Kod NUTS: PL427

Adresy internetowe: Główny adres: www.bip.chojna.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/16.dhtml

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna Numer referencyjny: DIR.271.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV 34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczych, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej, dalej zwanej „Użytkownik”. Samochód zamawiany jest z wyposażeniem wymiennym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL428

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Chojna

II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczych, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Kryterium jakości - Nazwa:

Gwarancja / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa:

Termin wykonania samochodu / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 10/06/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Mecklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska Nr projektu INT116

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: n/d

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszympostępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć w formie elektronicznej aktualne na dzieńskładania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwany dalej JEDZ.

2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. Wtakim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolność techniczną lub zawodową,Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniuumożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz udowodnić stosunek łączący wykonawcę ztymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając zobowiązaniatych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia w SIWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej dwóch ciężkich samochodów pożarniczych. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednej lub kilku dostaw.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiający przewidujemożliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w§11 załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto samochodu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/02/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 24/02/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na zasadach określonych w rozdz. VIII SIWZ w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (dokumentów wymienionych w poniższych ustępach) nie należy dołączać do oferty. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedstawienia Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie,dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego opisanego w § 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);

3) zaświadczenia/dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 3) Rozporządzenia;

4) odpisu, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 zamawiający dopuszcza/żąda dokumentów wymienionych w §7, §8 i §9 Rozporządzenia

5. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia znajdują się w SIWZ.

6. Zamawiający będzie wymagał także od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dokumentów przedmiotowych potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ.

7. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie przystąpi dobadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

3) e-mail.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.:  +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.pl Faks:  +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawozamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 19860) (tj.powyżej 144 000 EUR).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminupostępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywałasię przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji,dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postacielektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajachinformatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacjapostępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżejinformatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacjiopisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentówelektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnieniedokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.:  +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/01/2020


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.01.2020.10.49.11 ogloszenie o zamowieniu (PDF, 2.48Mb) 2020-01-09 10:49:11 96

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.01.2020.10.47.20_SIWZ (PDF, 11.38Mb) 2020-01-09 10:47:20 27
09.01.2020.10.49.11_zalacznik_nr_1__do_siwz (DOC, 33.50Kb) 2020-01-09 10:49:11 35
09.01.2020.10.49.29_zalacznik_nr_2_formularz_oferty (DOC, 46.00Kb) 2020-01-09 10:49:29 29
09.01.2020.10.49.44_zalacznik_nr_3_wzor_umowy (DOC, 102.00Kb) 2020-01-09 10:49:44 34
09.01.2020.10.50.00_zalacznik_nr_4__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna (DOC, 280.50Kb) 2020-01-09 10:50:00 61
09.01.2020.10.51.22_zalacznik_nr_5_osw_warunki (DOC, 35.50Kb) 2020-01-09 10:51:22 39
09.01.2020.10.51.43_zalacznik_nr_6_wykaz_wykonanych_dostaw (DOC, 50.00Kb) 2020-01-09 10:51:43 28
09.01.2020.10.52.52_zalacznik_nr_7_klucz_publiczny (DOC, 41.00Kb) 2020-01-09 10:52:52 31
09.01.2020.10.58.53_zalacznik_nr_8_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.50Kb) 2020-01-09 10:58:53 29

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.01.2020.15.19.30 I wyjasnienia bip (PDF, 798.82Kb) 2020-01-15 15:19:30 74
17.01.2020.14.49.13 II wyjasnienia bip (PDF, 689.21Kb) 2020-01-17 14:49:13 51

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
09 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
09 sty 2020, godz. 10:47

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
09 sty 2020, godz. 10:47