Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna

LANGUAGE:PL
CATEGORY:ORIG
FORM:F02
VERSION:R2.0.9.S03
SENDER:ENOTICES
CUSTOMER:Gm_Chojna
NO_DOC_EXT:2019-123260
SOFTWARE VERSION:9.11.2
ORGANISATION:ENOTICES
COUNTRY:EU
PHONE:/
E-mail:informatyk@chojna.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:/
NOTIFICATION PUBLICATION:/

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Chojna8581726144ul. Jagiellońska 4Chojna74-500PolskaOsoba do kontaktów: Magdalena AndrzejewskaTel.: +48 914141035E-mail: zam_publiczne@chojna.pl Faks: +48 914141117Kod NUTS: PL427
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.chojna.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.chojna.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSPNawodna.
Numer referencyjny: DIR.271.9.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
34144210
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczych, do jednostkiOchotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej, dalej zwanej „Użytkownik”. Samochód zamawiany jest zwyposażeniem wymiennym, które wyspecyfikowano Załączniku Nr 4 do SIWZ i które Wykonawca musizamontować w pojeździe. Część wyposażenia zostanie przekazana Wykonawcy przez Użytkownika, celemjego zamontowania w dostarczonym pojeździe na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji istotnychwarunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chojna.
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczych, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wNawodnej.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wzkonania samochodu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:Projekt współfinansowanz w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Nr projektu INT116.
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca,zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca,zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wniniejszympostępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć w formie elektronicznej aktualnena dzieńskładania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwany dalejJEDZ.
2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α.Wtakim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
3. Celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolność techniczną lubzawodową,Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych – zgodnie z załącznikiem nr6 do SIWZ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaływykonane,wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanenależycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzeczktórego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychsą wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane niewcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonychwart. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami wstopniuumożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz udowodnić stosunek łączącywykonawcę ztymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiajączobowiązaniatych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia.
6. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek,jeśli jeśli wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej dwóch ciężkich samochodówpożarniczych. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednej lub kilku dostaw.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 doSIWZ.Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiającyprzewidujemożliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadachokreślonych w§11 załącznika nr 3 do SIWZ.
Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % cenybrutto samochodu.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogamiopisanymi w SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisemelektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na zasadach określonych w rozdz.VIII SIWZ w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania napodst. w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziałuw postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (dokumentów wymienionych wponiższych ustępach) nie należy dołączać do oferty. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta zostałaoceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedstawienia Zamawiającemu, w wyznaczonymterminie,dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzpwystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego opisanego w § 5 pkt 2) Rozporządzenia MinistraRozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);
3) zaświadczenia/dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 3) Rozporządzenia;
4) odpisu, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w ust. 3 zamawiający dopuszcza/żąda dokumentów wymienionych w §7, §8 i §9Rozporządzenia.
5. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzającychbrak podstaw wykluczenia znajdują się w SIWZ.
6. Zamawiający będzie wymagał także od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dokumentówprzedmiotowych potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ.
7. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dniazamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie przystąpi dobadania,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełniawarunki udziału w postępowaniu.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięprzy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) e-mail.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówieniaorazponiosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawyprawozamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawozamówieńpublicznych jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonew przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.19860) (tj.powyżej 144 000 EUR). 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacjiistotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy. 3. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010r. w sprawie regulaminupostępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn.zm.) w przypadku, gdy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającegoz Wykonawcami odbywałasię przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony wdziale I, rozdziale 2a ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych), lub gdy Zamawiającydopuścił taki sposób komunikacji,dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu sporządzona w postacielektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywanajest na następujących rodzajachinformatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB,dysk przenośny USB. Dokumentacjapostępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostaćzapisana na jednym z wskazanych powyżejinformatycznych nośników danych w sposób zapewniającyodczyt dokumentów elektronicznych i informacjiopisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą imetodyką nazewnictwa katalogów i dokumentówelektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnychdokumentów postępowania oraz wyodrębnieniedokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemniceprawnie chronione. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2019


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.09.2019.10.49.43 ogloszenie o zamowieniu (PDF, 2.29Mb) 2019-09-09 10:49:43 57

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.09.2019.10.49.43_SIWZ (PDF, 11.81Mb) 2019-09-09 10:49:43 41
09.09.2019.10.53.31_zalacznik_nr_1__do_siwz (DOC, 33.50Kb) 2019-09-09 10:53:31 38
09.09.2019.10.53.53_zalacznik_nr_2_formularz_oferty (DOC, 46.00Kb) 2019-09-09 10:53:53 42
09.09.2019.10.54.22_zalacznik_nr_3_wzor_umowy (DOC, 100.00Kb) 2019-09-09 10:54:22 57
09.09.2019.10.54.38_zalacznik_nr_4__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna (DOC, 290.50Kb) 2019-09-09 10:54:38 49
09.09.2019.10.54.52_zalacznik_nr_5_osw_warunki (DOC, 35.50Kb) 2019-09-09 10:54:52 29
09.09.2019.10.55.03_zalacznik_nr_6_wykaz_wykonanych_dostaw (DOC, 50.00Kb) 2019-09-09 10:55:03 24
09.09.2019.11.00.24_zalacznik_nr_7_klucz_publiczny (DOC, 36.50Kb) 2019-09-09 11:00:24 33
09.09.2019.11.00.34_KluczPub_Oferta_PostepowanieID_09c68c74-dbc8-4aa6-bb04-9810cb195d52 (ASC, 700.00b) 2019-09-09 11:00:34 39
09.09.2019.11.00.52_zalacznik_nr_8_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2019-09-09 11:00:52 32
19.09.2019.13.49.50_zalacznik_nr_4__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna_MODYFIKACJA_NR_I (DOC, 290.50Kb) 2019-09-19 13:49:50 27

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.09.2019.13.49.50 I wyjasnienia bip (PDF, 668.10Kb) 2019-09-19 13:49:50 86
19.09.2019.13.50.49 modyfikacja I (PDF, 610.06Kb) 2019-09-19 13:50:49 52

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.10.2019.13.12.38 informacja z otwarcia ofert (PDF, 802.78Kb) 2019-10-14 13:12:38 46

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.10.2019.08.59.14 zawiadomienie o uniewaznieniu uczestnicy (PDF, 327.74Kb) 2019-10-18 08:59:14 90

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.10.2019.14.54.39 ogloszenie o uniewaznnieniu (PDF, 1.01Mb) 2019-10-23 14:54:39 45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
09 wrz 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
09 wrz 2019, godz. 10:49

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
09 wrz 2019, godz. 10:49