Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286267-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Chojna: Wozy strażackie
2019/S 117-286267
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Chojna8581726144ul. Jagiellońska 4Chojna74-500PolskaOsoba do kontaktów: Magdalena AndrzejewskaTel.: +48 914141035E-mail: zam_publiczne@chojna.pl Faks: +48 914141117Kod NUTS: PL427
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.chojna.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.chojna.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSPNawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny
Numer referencyjny: DIR.271.1.2019
II.1.2) Główny kod CPV 34144210
II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jeden ciężkisamochód ratowniczo-gaśniczy i jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochody przeznaczonesą do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i Krajniku Dolnym. Samochody zamawiane są zwyposażeniem wymiennym, które wyspecyfikowano w dokumentach dla poszczególnych samochodów i którewykonawca musi zamontować w pojeździe. Część wyposażenia zostanie przekazane Wykonawcy przezużytkowników celem jego zamontowania w dostarczanych pojazdach na zasadach określonych w niniejszejSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części, z których każda część zamówienia obejmuje dostawę jednegosamochodu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia:
1) Część 1 zamówienia: Dostawa ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nawodna;
2) Część 2 zamówienia: Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP Krajnik
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Dostawa ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nawodna.
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nawodna.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania samochodu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP Krajnik Dolny.
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 34144210
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP Krajnik Dolny..
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania samochodu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnieniawarunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnieniawarunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszympostępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć w formie elektronicznej aktualne na dzieńskładania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwany dalej JEDZ.
2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w części IV JEDZ - Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. Wtakim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
3. Celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolność techniczną lub zawodową,Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencjebądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniuumożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz udowodnić stosunek łączący wykonawcę ztymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając zobowiązaniatych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli:
a) dla części 1 zamówienia: wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej 2 ciężkichsamochodów pożarniczych. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednej lub kilku dostaw;
b) dla części 2 zamówienia: wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej 2 średnichsamochodów pożarniczych. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednej lub kilku dostaw.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiający przewidujemożliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w§11 załącznika nr 3 do SIWZ.
Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % cenybrutto samochodu.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogamiopisanymi w SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisemelektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na zasadach określonych wrozdziale VIII SIWZ w wysokości:
1) dla części 1 zamówienia – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
2) dla części 2 zamówienia – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Uwaga! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumowaćodpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć postępowanie iczęść zamówienia, na które wnosi wadium, tytułem: Dostawa samochodów pożarniczych – część 1 / część2, lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniempostępowania i tych części.
2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania napodst. w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziałuw postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (dokumentów wymienionych wponiższych ustępach) nie należy dołączać do oferty. Po ocenie ofert Wykonawca, którego oferta zostałaoceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do przedstawienia Zamawiającemu, w wyznaczonymterminie,dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzpwystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego opisanego w § 5 pkt 2) Rozporządzenia MinistraRozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);
3) zaświadczenia/dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 3) Rozporządzenia;
4) odpisu, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w ust. 3 zamawiający dopuszcza/żąda dokumentów wymienionych w §7, §8 i §9Rozporządzenia.
5. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzającychbrak podstaw wykluczenia znajdują się w SIWZ.
6. Zamawiający będzie wymagał także od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej dokumentówprzedmiotowych potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ.
7. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dniazamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie przystąpi dobadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięprzy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) e-mail.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia orazponiosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawozamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 19860) (tj.powyżej 144 000 EUR).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminupostępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywałasię przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji,dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postacielektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajachinformatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacjapostępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżejinformatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacjiopisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentówelektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnieniedokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2019


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.06.2019.10.12.40 2019-OJS117-286267-pl (1) (PDF, 145.11Kb) 2019-06-21 10:12:40 30

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.07.2019.08.01.38_ZALCZnik_nr_4B_Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Krajnik_Dolny_MODYFIKACJA_III_ (DOC, 253.50Kb) 2019-07-05 08:01:38 28
09.07.2019.10.55.13_zalacznik_nr_4A__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna_MODYFIKACJA_IV (DOC, 289.50Kb) 2019-07-09 10:55:13 17
09.07.2019.12.26.59_zalacznik_nr_4A__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna_MODYFIKACJA_V (DOC, 290.50Kb) 2019-07-09 12:26:59 25
09.07.2019.12.27.16_ZALCZnik_nr_4B_Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Krajnik_Dolny_MODYFIKACJA_V (DOC, 254.00Kb) 2019-07-09 12:27:16 18
11.07.2019.12.16.52_zalacznik_nr_3_wzor_umowy_MODYFIKACJA (DOC, 101.00Kb) 2019-07-11 12:16:52 22
21.06.2019.10.12.40_siwz (PDF, 10.69Mb) 2019-06-21 10:12:40 52
21.06.2019.10.14.21_zalacznik_nr_1__do_siwz (DOC, 46.00Kb) 2019-06-21 10:14:21 36
21.06.2019.10.15.41_zalacznik_nr_2_formularz_oferty (DOC, 49.00Kb) 2019-06-21 10:15:41 29
21.06.2019.10.19.34_zalacznik_nr_3_wzor_umowy (DOC, 100.50Kb) 2019-06-21 10:19:34 35
21.06.2019.10.25.20_zalacznik_nr_4A__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna (DOC, 290.00Kb) 2019-06-21 10:25:20 71
21.06.2019.10.27.37_ZALCZnik_nr_4B_Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Krajnik_Dolny_ (DOC, 253.50Kb) 2019-06-21 10:27:37 50
21.06.2019.10.28.34_zalacznik_nr_5_osw_warunki (DOC, 35.00Kb) 2019-06-21 10:28:34 29
21.06.2019.10.29.55_zalacznik_nr_6_wykaz_wykonanych_dostaw (DOC, 54.00Kb) 2019-06-21 10:29:55 27
21.06.2019.10.30.37_zalacznik_nr_7_klucz_publiczny (DOC, 40.50Kb) 2019-06-21 10:30:37 30
21.06.2019.10.31.13_zalacznik_nr_8_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2019-06-21 10:31:13 27
21.06.2019.10.31.50_KluczPub_Oferta_PostepowanieID_81b43cf0-91ee-42fe-84ae-c5614674d3fc (ASC, 700.00b) 2019-06-21 10:31:50 47
25.06.2019.13.19.58_zalacznik_nr_4A__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna_MODYFIKACJA_I (DOC, 290.00Kb) 2019-06-25 13:19:58 6
25.06.2019.13.20.13_ZALCZnik_nr_4B_Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Krajnik_Dolny_MODYFIKACJA_i_ (DOC, 253.50Kb) 2019-06-25 13:20:13 32
28.06.2019.09.20.25_zalacznik_nr_4A__Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Nawodna_MODYFIKACJA_II (DOC, 290.00Kb) 2019-06-28 09:20:25 36
28.06.2019.09.20.46_ZALCZnik_nr_4B_Opis_przedmiotu_zamaiwienia_OSP_Krajnik_Dolny_MODYFIKACJA_II_ (DOC, 253.50Kb) 2019-06-28 09:20:46 30

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.08.2019.13.52.47 Informacja o wyborze oferty uniewaznienie (PDF, 794.64Kb) 2019-08-02 13:52:47 57

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.08.2019.14.52.08 SKMBT 36319081413430 (PDF, 1.65Mb) 2019-08-14 14:52:08 80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
21 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
21 cze 2019, godz. 10:12

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
21 cze 2019, godz. 10:12