Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564.

Ogłoszenie nr 586619-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.
 

Gmina Chojna: Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna,

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000,

ul. Jagiellońska 4

74500 Chojna,

woj. zachodniopomorskie,

państwo Polska,

tel. 091 4141485: 4141035,

e-mailzam_publiczne@chojna.pl,

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak: http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim
Adres: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: n/d
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

    1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbudowę istniejącej nawierzchni drogi, zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego, polegającej na uzupełnieniu kruszywa do wymaganej rzędnej wału przeciwpowodziowego i zastabilizowaniu nawierzchni klińcowej emulsją asfaltową i grysami. Odbudowa drogi gminnej na długości ok. 4,4 km, zlokalizowanej na odcinku od miejscowości Zatoń Dolny do miejscowości Krajnik Dolny. Odcinki o łącznej długości ok. 3,9 km zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry i przebiegają w linii nabrzeża po istniejącym wale przeciwpowodziowym. Odcinek w środkowej części opracowania o długości ok. 0,5 km odbiega od linii brzegu Odry i przebiega w lesie.
    2. Podstawowe parametry planowanego do remontu odcinka drogi:
 1. długość planowanego odcinka drogi: 4.351 mb,
 2. powierzchnia drogi: 15.232,54 m2
 3. szerokość jezdni: 3,0 - 3,5 m,
 4. pochylenie poprzeczne jezdni: 2,00%,
 5. konstrukcja jezdni:

3 cm – potrójne powierzchniowe utrwalenie,

5 – 8 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5# (przekrusz z litej skały) – istniejąca konstrukcja jezdni (geokrata wypełniona i przysypana kruszywem) projekt zakłada jedynie oczyszczenie pasa drogi z krzaków oraz podcięcie krzewów i drzew do wymaganej przepisami skrajni drogi. Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5 m lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie.

    1. W ramach realizacji niniejszej odbudowy drogi, przewiduje się wykonanie następujących robót:
 1. wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa oraz nadanie jej równomiernego i jednolitego spadku poprzecznego poprzez usypanie i wyprofilowanie kilku centymetrowej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5#;
 2. prace ziemne polegające jedynie na płytkim korytowaniu i profilowaniu nawierzchni gruntowo-szutrowej na odcinku drogi przebiegającym w lesie (ok. 500 mb) z uwagi na istniejące nienormowe spadki poprzeczne oraz koleiny nawierzchni drogi;
 3. zamknięcie nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy pomocy kruszywa zatopionego i zawałowanego w emulsji asfaltowej;
 4. poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejących zjazdów poprzez ułożenie kruszywa;
 5. karczowanie krzaków i podcinka krzewów i drzew w miejscach ich kolizji ze skrajnią drogi;
 6. porządkowanie terenu budowy po wykonanych pracach remontowych.
    1. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
    3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie parametry techniczne powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
    4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
    5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
    6. Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawców, sporządzenia i złożenia kosztorysu ofertowego z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto. Kosztorys musi zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, harmonogram rzeczowo-finansowy. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do umowy.
    7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic stanowiących oznakowanie przedsięwzięcia realizowanego przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć z tych środków (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym).
    8. Inne obowiązki Wykonawcy robót związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy:
 1. przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;
 2. utrzymanie istniejących dróg w stanie nienaruszonym;
 3. przed wbudowaniem materiałów, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atestów, deklaracji zgodności lub świadectwa jakościowe każdego użytkowanego na budowie wyrobu lub elementu konstrukcyjnego;
 4. obsługa geodezyjna budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
 5. koordynacja robót podwykonawców (jeśli przewidziano podwykonawstwo);
 6. zabezpieczenie i ochrona placu budowy;
 7. informowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót;
 8. zlecenie na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych, wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.);
 9. uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.
 10. zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy.
 11. wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.
 12. przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:
 1. dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
 2. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 3. protokoły techniczne,
 4. aprobaty techniczne,
 5. atesty i certyfikaty jakości,
 6. deklaracje zgodności z Polską Normą,
 7. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz o uporządkowaniu terenu,
 8. i inne dokumenty wymagane przy przystąpieniu do końcowego odbioru robót.
 1. w trakcie trwającego okresu gwarancyjnego, Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich przeglądach technicznych, które odbywać się będą nie rzadziej niż 1 przegląd na 12 miesięcy. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo ogłoszenia i przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych częściej niż 1 przegląd na 12 miesięcy w razie pojawienia się dużej ilości wad i usterek.
 2. po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wysokości udzielonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Zamawiającego dofinansowania, jeżeli przedmiot umowy wykonany zostanie niezgodnie z dokumentacją projektową bądź niezgodnie z powszechnie uznaną wiedzą techniczną, a także wykonany nie w terminie.

II.5) Główny kod CPV: 45233226-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp w wysokości do kwoty 100.000,00 zł netto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Data rozpoczęcia: niezwłocznie po przekazaniu placu budowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o załączoną przez Wykonawcę do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 500.000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 250.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, odpowiadających swoim zakresem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą pełniąca funkcję: a. Kierownik robót budowlanych winien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. 1A do SIWZ), b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Zał. 4 do SIWZ). c. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c, d. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dokument wskazane powyżej każdy z Wykonawców dołącza do oferty

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z wentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga by oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100 PLN).

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym jako składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

2) BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 tytułem: „wadium – Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego”;

3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty albo oryginał dokumentu wadialnego dołączyć do oferty (w oddzielnej kopercie).

8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe: n/d

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: n/d
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: n/d
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: n/d
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: n/d
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): n/d
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: n/d
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: n/d
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: n/d

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): n/d
Informacje dodatkowe n/d
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d
Wstępny harmonogram postępowania: n/d
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d
Informacje dodatkowe: n/d
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: n/d
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: n/d

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: n/d

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: n/d

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: n/d

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: n/d

Informacje dodatkowe: n/d

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, iż oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, w szczególności: wojny, aktów terroryzmu, klęski żywiołowej lub ekologicznej, strajki wstrzymanie robót budowlanych z uwagi na znaleziska archeologiczne, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o taki okres, przez ile trwało ich wstrzymanie.

2) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania, wstrzymania robót budowlanych lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres, przez ile trwało ich wstrzymanie.

3) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności, wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy (jeśli takie uzgodnienia, opinie i decyzję, będą wymagane).

4) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, w szczególności przepisów podatkowych.

5) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku zaistnienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów.

6) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku braku dostępu do mediów, niezawinionego przez Wykonawcę (np. awaria w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania awarii.

7) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziały w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

8) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wydłużenia procedury podpisania umowy o dofinansowanie na realizację niniejszego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bądź niezawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w sytuacji, gdy niezależnie od niego, Zamawiający nie uzyska dofinansowania na realizację przedsięwzięcia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: n/d
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl;

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213-4+564” BPI.BGK.271.6.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Paną/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.07.2018.14.45.22 ogloszenie o zamowieniu (PDF, 5.65Mb) 2018-07-10 14:45:22 15

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.07.2018.14.43.49_SIWZ (PDF, 12.02Mb) 2018-07-10 14:43:49 28
10.07.2018.14.46.17_zaczniknr1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 50.50Kb) 2018-07-10 14:46:17 16
10.07.2018.14.46.30_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 45.00Kb) 2018-07-10 14:46:30 19
10.07.2018.14.46.41_zaczniknr1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.50Kb) 2018-07-10 14:46:41 20
10.07.2018.14.47.06_zalacznik1D_oswiadczenie__w_zakresie_obowiA_zkA_w_RODO (DOC, 28.00Kb) 2018-07-10 14:47:06 19
10.07.2018.14.47.16_zalacznik2_formularz_ofertowy (DOC, 73.00Kb) 2018-07-10 14:47:16 22
10.07.2018.14.47.29_zalacznik3_istotne_postanowienia_umowy (DOC, 277.50Kb) 2018-07-10 14:47:29 47
10.07.2018.14.47.42_zalacznik4_wykaz_wykonanych_robot (DOC, 47.50Kb) 2018-07-10 14:47:42 21
10.07.2018.14.47.52_zalacznik5_wykaz_osob (DOC, 47.00Kb) 2018-07-10 14:47:52 17
10.07.2018.14.48.04_zalacznik6_oswiadczenie_o_kwalifikacjach (DOC, 42.00Kb) 2018-07-10 14:48:04 22
10.07.2018.14.48.13_zaczniknr7_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 47.50Kb) 2018-07-10 14:48:13 21
10.07.2018.14.48.50_OPIS_TECHNICZNY_-_ZatoA__Krajnik (PDF, 1.84Mb) 2018-07-10 14:48:50 144
10.07.2018.14.49.12_Rys._1._Plan_orientacyjny_-_ZatoA__Krajnik_A3 (PDF, 294.06Kb) 2018-07-10 14:49:12 25
10.07.2018.14.49.57_Rys._2._Plan_sytuacyjny_-_ZatoA__Krajnik_1260x297 (PDF, 2.83Mb) 2018-07-10 14:49:57 28
10.07.2018.14.50.36_Rys._3._Przekroje_normalne_-_ZatoA__Krajnik_A4 (PDF, 121.43Kb) 2018-07-10 14:50:36 26
10.07.2018.14.57.18_180709_Przedmiar_ZatoA__Krajnik (PDF, 31.72Kb) 2018-07-10 14:57:18 43
12.07.2018.13.48.37_SST_CaA_oA_A__-_ZatoA__Krajnik (PDF, 966.32Kb) 2018-07-12 13:48:37 14
12.07.2018.14.43.52_Zalaczmnik_nr_1_do_STWiOR (PDF, 143.99Kb) 2018-07-12 14:43:52 20

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.07.2018.13.36.37 Informacja z otwarcia ofert (PDF, 800.58Kb) 2018-07-25 13:36:37 76

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.07.2018.10.07.00 informacja o wyborze uczestnicy (PDF, 445.86Kb) 2018-07-26 10:07:00 91

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.08.2018.13.02.57 ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP (PDF, 1.79Mb) 2018-08-01 13:02:57 41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
10 lip 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
10 lip 2018, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
10 lip 2018, godz. 14:43