Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”. CPV-23122100-9

Burmistrz Gminy Chojna

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”.

CPV-23122100-9

 

1)         Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Burmistrz Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

2)         Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3)         Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.chojna.pl

4)         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Dostawa lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna w ilości do 300.000 l ”; Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5)         Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

6)         Termin wykonania zamówienia:

1)    od 02.11.2007 r. do 31.12.2009 r. sukcesywnie wg telefonicznie zgłoszonego zapotrzebowania,

2)    olej należy dostarczyć do wskazanych szkół w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia Zamawiającego.

7)         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8)         Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wadium.

9)         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1)  przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami:

            a)  marża handlowa zawierająca również koszty transportu  – 100 %

    2) marża w skali 0-100 punktów

          a)  najniższa marża – 100 pkt,

          b)  pozostałe proporcjonalnie w/g wzoru:

    

               najniższa marża x100 pkt

              -------------------------------  x 100% (waga kryterium)

             marża oferty rozpatrywanej

     3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość

         punktów.

10)      Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, przy ulicy Jagiellońskiej 12, 74-500 Chojna, w terminie do 29 października 2007 r. do godziny 1200. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, dnia 29 października 2007r. o godz. 13:00 w ASiIS Chojna.

11)      Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, nie krócej niż do 29 listopada 2007 r.

12)      Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13)      Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14)      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Chojna, 19 października 2007 r.

                                                   
                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Gminy Chojna
mgr Adam Fedorowicz
                                                                                 

 Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie na olej opa owy 2007-2009 (DOC, 45.50Kb) 2007-10-18 13:54:00 7

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_olej_opoa_owy_2007-2009 (DOC, 94.00Kb) 2007-10-18 13:55:39 96
umowa_olej_opa_owy_2007-2009 (DOC, 37.00Kb) 2007-10-18 13:54:00 111

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Blad ogloszenia w UZP (DOC, 23.50Kb) 2007-10-26 14:46:32 40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
18 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Oczyński

Data publikacji:
18 paź 2007, godz. 13:52

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Oczyński

Data aktualizacji:
18 paź 2007, godz. 13:52