Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) ? opracowanie projektu?

 

 

Chojna: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) - opracowanie projektu
Numer ogłoszenia: 212367 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) - opracowanie projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie ( z przebudową oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) - opracowanie projektu 2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1 oraz projektu przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej w tym: - projekt budowlany, - przedmiary robót, - kosztorysy inwestorskie, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Projekt winien być opracowany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach i 2 wersje elektroniczne, w tym 1 komplet dokumentacji w formie PDF. umożliwiającej zamieszczenie plików na stronie internetowej - bez kosztorysu inwestorskiego, która będzie stanowiła załącznik do SIWZ do przetargu na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej. Projekt oraz kosztorysy powinny być podzielone na niżej wymienione elementy i obejmować następujący zakres rzeczowy: 2.1.1. Zaprojektowanie budowy kolektorów sanitarnych wraz z przyłączami z podziałem na poszczególne ulice. Orientacyjne długości poszczególnych ulic, w który mają być wykonane kolektory kanalizacji sanitarnej wynoszą: Jagiellońska - 840 m, Dworcowa 443 m, Bolesława Prusa - 404 m, Wilsona - 400 m, Bogusława - 240 m, Wyzwolenia - 210 m, Czcibora - 100 m, Królowej Jadwigi - 108 m. Łączna długość kolektorów przewidywanych do wykonania wynosi - 2.745 m. 2.1.2.Budowa przepompowni ścieków sanitarnych , jeśli będą konieczne. 2.1.3.Zamontowanie systemu monitoringu bezprzewodowego na przepompowniach z ich zsynchronizowaniem z obecnie funkcjonującym systemem, 2.1.4.Przebudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej. Oświetlenie winno być zaprojektowane na słupach stalowych z zastosowaniem energooszczędnych opraw i podziemnym rozprowadzeniem ich zasilenia. 2.1.5.Inne takie jak: W przypadku wskazania w projekcie, przedmiarach robót i kosztorysach nazw własnych lub wskazania konkretnego producenta wyrobów budowlanych przewidywanych do wbudowania, należy te pozycje opatrzyć dopiskiem - lub równoważne 2.2. Inne obowiązki wykonawcy projektu związane z przedmiotem zamówienia. 2.2.1. Sporządzenie mapy do celów projektowych, 2.2.2. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby projektu, 2.2.3. Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, 2.2.4. Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2.2.5. Uzgodnienie projektu z odpowiednimi organami i instytucjami, 2.2.6. Uzyskanie dokumentów potwierdzających prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomościami nie stanowiącymi własności Gminy Chojna. 2.2.7. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 3. Wykonawca oferuje termin związania umową i odpowiedzialnością za treść projektu do czasu zakończenia budowy kanalizacji , lecz nie dłużej jak 5 lat. 4. Do składanej oferty należy załączyć harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie miesięcznym lub wg zrealizowanych elementów - jeśli wykonawca projektu przewiduje zapłatę częściową za wykonanie poszczególnych etapów fazy projektowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia: a/ z powodu przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, b/ z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, za które żadna ze stron nie ponosi winy. c/ odmowy wydania przez organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezależnych od stron umowy 3) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.10.2013.14.33.32 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 58.00Kb) 2013-10-11 14:33:32 76

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.10.2013.14.34.43_1.SIWZ_.. (DOC, 596.50Kb) 2013-10-11 14:34:43 122
11.10.2013.14.35.14_2.Mapa_z_zaznaczonymi_ulicami_projektowanej_kanalizacji_sanitarnej.pdf (PDF, 751.19Kb) 2013-10-11 14:35:14 156

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.10.2013.10.15.30 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 60.36Kb) 2013-10-30 10:15:30 99

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.11.2013.12.50.16 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 37.50Kb) 2013-11-12 12:50:16 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
11 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
11 paź 2013, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
11 paź 2013, godz. 14:33