Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu

 

 

Chojna: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu
Numer ogłoszenia: 442796 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu 2. Zakres przedmiotu zamówienia 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1 w tym: - koncepcję architektoniczną, - projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu (ciągi piesze, zjazdy, miejsca postojowe, - projekt wykonawczy w branżach: budowlana, wod-kan, centralnego ogrzewania, elektryczna, grzewczo-chłodniczą, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, komputerową, monitoringu wizyjnego wraz z zewnętrznymi sieciami technicznymi niezbędne do funkcjonowania budynku, - projekt wykonawczy powinien w dodatku zawierać wyposażenie (trybuny dla widowni, zaplecze sportowe, wyposażenie w sprzęt sportowy oraz podstawowe wyposażenie i umeblowanie), - charakterystyka energetyczna budynku, - przedmiary robót, - kosztorysy inwestorskie, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2) Hala sportowa wraz z zagospodarowanie terenu położona będzie na działkach nr 144/1, 145, 146, 153, 157, 171 obręb ewidencyjny 2 Chojna. Budynek istniejącej sali gimnastycznej oraz teren lokalizacji inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską. 3) Hala sportowa winna być zaprojektowana zgodnie ze wstępną koncepcją usytuowania (załączoną do niniejszej dokumentacji), która przewiduje wykonanie obiektu jako dobudowę do istniejącej sali gimnastycznej. Powierzchnia zabudowy hali wraz z zapleczem sportowym wynosi 1 646,00 m2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu powinny uwzględniać znajdujący się na działce teren zalewowy, widoczny na załączonej koncepcji. 4) W projekcie należy przewidzieć możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu wspomagania centralnego ogrzewania oraz c.w.u. 3. Projekt winien być opracowany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzu wersji elektronicznej. Przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 wersji elektronicznej (w tym w formacie tekstowym pdf oraz w formacie ath). 4. Projekt oraz kosztorysy powinny być podzielone na niżej wymienione elementy: 1) Branżę budowlaną, 2)Branżę elektryczną 3)Branżę sanitarną 4) Zagospodarowanie terenu 5) Inne takie jak: wentylację mechaniczną, teletechniczną, komputerową, monitoring wizyjny. W przypadku wskazania w projekcie, przedmiarach robót i kosztorysach nazw własnych lub wskazania konkretnego producenta wyrobów budowlanych przewidywanych do wbudowania, należy te pozycje opatrzyć dopiskiem - lub równoważne. 5. Inne obowiązki wykonawcy projektu związane z przedmiotem zamówienia. 1)Sporządzenie mapy do celów projektowych, 2)Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na potrzeby projektu, 3)Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, 4)Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5) Uzgodnienie projektu z odpowiednimi organami i instytucjami, 6) Uzyskanie pozwolenia na budowę. 6. Termin realizacji zamówienia. Proponowany przez Zamawiającego termin wykonania dokumentacji projektowej: 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o prace projektowe. 7. Termin związania umową i odpowiedzialność za treść projektu. 1)Zamawiający przewiduje, że związanie umową i odpowiedzialnością za treść projektu będzie obowiązywało do czasu zakończenia budowy hali, lecz nie dłużej niż 5 lat. 2) W przypadku robót dodatkowych, których potrzeba wykonania nastąpi na skutek popełnionego błędu projektowego lub błędu w przedmiarze robót, a ujawnienie tego faktu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót objętych projektem, stanowiącym elementem przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający może żądać sfinansowania tych robót dodatkowych przez Wykonawcę. 8. Sposób zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do składanej oferty należy załączyć harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie miesięcznym lub wg zrealizowanych elementów - jeśli wykonawca projektu przewiduje zapłatę częściową za wykonanie poszczególnych etapów fazy projektowania. Terminy płatności faktur - 30 dni licząc od dnia ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Do faktury winien być załączony protokół przekazania dokumentacji i pozwolenia na budowę. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: - koncepcja usytuowania hali sportowej zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - granica terenów zalewowych zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja o podwykonawcach (o ile dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia: a/ z powodu przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, które są niezależne od stron umowy, b/ z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, za które żadna ze stron nie ponosi winy. c/ odmowy wydania przez organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezależnych od stron umowy 3) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.10.2013.13.06.12 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 61.00Kb) 2013-10-30 13:06:12 72

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.10.2013.13.06.32_1.SIWZ_.. (DOC, 611.00Kb) 2013-10-30 13:06:32 248
30.10.2013.13.07.08_2.Opis_przedmiotu_zamA_wienia_zaA_._nr_2_do_SIWZ (DOC, 40.50Kb) 2013-10-30 13:07:08 210
30.10.2013.13.07.29_3.ZaA_A_cznik_do_OP_nr_1_Koncepcja_usytuowania_hali.pdf (PDF, 317.92Kb) 2013-10-30 13:07:29 229
30.10.2013.13.07.48_4.ZaA_A_cznik_do_OP_nr_2_Granica_terenA_w_zalewowych.pdf (PDF, 441.19Kb) 2013-10-30 13:07:48 195

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.11.2013.08.28.46 WYJASNIENIE DO SIWZ (1) (PDF, 722.50Kb) 2013-11-08 08:28:46 28

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.11.2013.13.43.21 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 125.43Kb) 2013-11-19 13:43:21 40

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.12.2013.12.50.53 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 39.00Kb) 2013-12-02 12:50:53 58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
30 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
30 paź 2013, godz. 13:06

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
30 paź 2013, godz. 13:06