Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia inwestycyjnego pod nazwą: Zadanie 1. ?Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej? Zadanie 2. ?Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole?

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chojna: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia inwestycyjnego pod nazwą: Zadanie 1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej Zadanie 2. Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole
Numer ogłoszenia: 123491 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia inwestycyjnego pod nazwą: Zadanie 1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej Zadanie 2. Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej. 1.Budynek remizy strażackiej wraz ze świetlicą o szacunkowej powierzchni zabudowy od 150 m2 do 170 m2 i kubaturze od 1000 m3 do 1200 m3 Budynek remizy położony jest na działce nr 403 w obrębie ewidencyjnym Nawodna. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1 w tym: a) sporządzenie mapy do celów projektowych, b)koncepcja projektu, c) projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz projekty branżowe, d) projekt zagospodarowania terenu z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi i szczelnym zbiornikiem na ścieki sanitarne, e) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, f) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, g)sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projekt winien być opracowany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej. 2.2 Projekt oraz kosztorysy powinny być obejmować następujący zakres rzeczowy: Zakres opracowania powinien obejmować wykonanie koncepcji projektu, projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiOR nadbudowy budynku o poddasze użytkowe oraz rozbudowy od strony wschodniej, zachodniej i północnej. Obiekt należy zaprojektować na 2 stanowiska postojowe pojazdów strażackich, zaplecza socjalne i biurowe, pomieszczenie świetlicy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowania Strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt budowlany musi być tak zaprojektowany, by uniknąć zagrożeń wśród użytkowników oraz by sprzęt i wyposażenie było bezpiecznie przechowywane i używane. 2.3W przypadku posługiwania się znakami towarowymi, patentami lub wskazaniem pochodzenia wyrobów budowlanych w projekcie, przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich STWiOR należy każdorazowo dopisać słowa: lub równoważny. 2.4Inne obowiązki wykonawcy projektu związane z przedmiotem zamówienia. 2.4.1 Sporządzenie mapy do celów projektowych, 2.4.2 Opracowanie audytu energetycznego dla całego budynku, 2.4.3 Uzyskanie pozwolenia na budowę. 3. Załącznik do opisu stanowi Decyzja o warunkach zabudowy nr INF.6733.6.2012.EW z dnia 15.10.2012 r. zmieniona Decyzją nr INF.6733.6.2012.EW z dnia 17.04.2013 r. 3.Termin realizacji zamówienia. Proponowany przez Zamawiającego termin wykonania dokumentacji projektowej zadania, winien być nie dłuższy jak 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o prace projektowe. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole 1. Przedmiot zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole Budynek remizy strażackiej wraz ze świetlicą o szacunkowej powierzchni zabudowy od 300 m2 do 400 m2. Budynek remizy położony jest na działce nr 300/1 w obrębie ewidencyjnym Lisie Pole. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1 w tym: a.sporządzenie mapy do celów projektowych b.koncepcja projektu, c.projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz projekty branżowe, d.-projekt zagospodarowania terenu z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi i szczelnym zbiornikiem na ścieki sanitarne, e.zyskanie wymaganych prawem uzgodnień, f.sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, g.sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2.Projekt winien być opracowany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej. 2.1 Projekt oraz kosztorysy powinny być obejmować następujący zakres rzeczowy: Zakres opracowania powinien obejmować wykonanie koncepcji projektu, projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz sporządzeniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiOR budynku OSP. Obiekt należy zaprojektować na 2 stanowiska postojowe pojazdów strażackich, zaplecza socjalne i biurowe, pomieszczenie świetlicy o wymiarach około 21x10 m zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowania Strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt budowlany musi być tak zaprojektowany, by uniknąć zagrożeń wśród użytkowników oraz by sprzęt i wyposażenie było bezpiecznie przechowywane i używane. 2.2W przypadku posługiwania się znakami towarowymi, patentami lub wskazaniem pochodzenia wyrobów budowlanych w projekcie, przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich STWiOR należy każdorazowo dopisać słowa: lub równoważny. 2.3Inne obowiązki wykonawcy projektu związane z przedmiotem zamówienia. 2.4.1 Sporządzenie mapy do celów projektowych, 2.4.2 Opracowanie audytu energetycznego dla całego budynku, 2.4.3 Uzyskanie pozwolenia na budowę. 2.4.. Załącznik do opisu stanowi Decyzja o warunkach zabudowy nr GNG.6733.5.2013 z dnia 14.05.2013 r. 3.Termin realizacji zamówienia. Proponowany przez Zamawiającego termin wykonania dokumentacji projektowej zadania, winien być nie dłuższy jak 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o prace projektowe. 4. Do składanej oferty należy załączyć (z podziałem na zadania) harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie miesięcznym lub wg zrealizowanych elementów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik Nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. c) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia: 1/ z powodu przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, 2/ z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron, 3/ odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień, e) nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.06.2013.12.14.30 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 59.50Kb) 2013-06-25 12:14:30 64

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.06.2013.12.06.41_SIWZ_NA_2_ZADANIA (DOC, 610.00Kb) 2013-06-25 12:06:41 150
25.06.2013.12.06.59_ZADANIE_1.__Opis_przedmiotu_zamA_wienia-_Nawodna (DOC, 35.00Kb) 2013-06-25 12:06:59 172
25.06.2013.12.07.31_ZADANIE_1.__1_Decyzja_nr_INF.6733.6.2012.EW (PDF, 1.18Mb) 2013-06-25 12:07:31 180
25.06.2013.12.07.45_ZADANIE_1.__2_Decyzje_nr_INF.6733.6.2012.EW (PDF, 142.63Kb) 2013-06-25 12:07:45 156
25.06.2013.12.08.07_ZADANIE_2._Opis_przedmiotu_zamA_wienia-_Lisie_Pole (DOC, 34.50Kb) 2013-06-25 12:08:07 139
25.06.2013.12.08.39_ZADANIE_2._1_Decyzja_nr_GNG.6733.5.201 (PDF, 990.86Kb) 2013-06-25 12:08:39 180

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2013.13.51.02 Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 36.06Kb) 2013-07-01 13:51:02 54

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.07.2013.14.36.20 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP (PDF, 118.11Kb) 2013-07-05 14:36:20 82

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.07.2013.15.08.07 OGLOSZENIE O UDZUELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 44.50Kb) 2013-07-12 15:08:07 50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
25 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
25 cze 2013, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
25 cze 2013, godz. 12:04