Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków ? Kaliska ? Lotnisko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chojna: Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków - Kaliska - Lotnisko
Numer ogłoszenia: 155795 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków - Kaliska - Lotnisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1.1. Przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 37,18/1 i 18/2 obręb Godków oraz na dz. 5, 6/5 obręb Kaliska dl. 2930 km szerokości 5,5 m na odcinku 220 mb oraz szerokości 3,5 m na długości 2,710 km. 1.2.Przebudowy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego emulsją bitumiczną zamkniętą podwójnym powierzchniowym utrwaleniem z poboczami z kruszywa: a) na odcinku od km 0+000 do km 0+217,31 zlokalizowanym w terenie o zabudowie stałej droga o szerokości 5,5 m z poboczami o szerokości 0,75, b) na odcinku od km 0+217,31 do km 2+930 o szerokości 3,5 m z poboczami o szerokości 1,00 m. 1.3. Na całej długości zaprojektowane są mijanki w odległości około 250 m na odcinku prostym. Droga zaprojektowana tak by wpasować się maksymalnie do istniejącej osi przebiegu drogi, możliwe konieczne korekty przebiegu z wykonanie nowej warstwy konstrukcyjnej drogi gruntowej. 1.4. Konstrukcja projektowej drogi gminnej: a) warstwa kruszywa 2/5 mm w ilości 8 8 dcm/m2 emulsja asfaltowa w ilości 1,0 kg/m2 b) warstwa kruszywa 5/8 mm w ilości 14 dcm /m2 emulsja asfaltowa w ilości 1,8 kg/m2 c)stabilizacja istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową C60B5R w ilości 10 dm3/m2 i kruszywem naturalnym gr 10 cm grubość warstwy stabilizowanej 20 cm d) nawierzchnia gruntowa doziarniana 1.5.Konstrukcja zjazdów: a) nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm 6.Odwodnieniu powierzchniowym do odbudowanych rowów przydrożnych 2. Załączniki do dokumentacji odbiorowej: - dziennik budowy wydany przez Inwestora, - deklaracje zgodności, odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne, - inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna przyjęta do zasobów geodezyjnych 3. Inne obowiązki wykonawcy robót związane z przedmiotem zamówienia. 3.1.Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane wyroby budowlane należy złożyć: a) dziennik budowy wydany przez Zamawiającego, b) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, c) inwentaryzacje powykonawczą geodezyjna przyjęta do zasobów geodezyjnych. 4. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączony przedmiar robót. 5.Szczegółowy zakres robót przewidywanych do wykonania zawiera projekt budowlany i przedmiary robót - załączniki do SIWZ. 6. Zadanie współfinasowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Umowy dotacji Nr13-13/2013 na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.23-7, 45.23.32.26-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( o wartości łącznej minimum 600 tysięcy zł,) odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, które wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - branża drogowa, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ( na minimum 500 tysięcy zł,) a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Informacja o podwykonawcach. 2.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Pzp. gdy : a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. c) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. 3.Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w protokolarnie i potwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinasowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Umowy dotacji Nr13-13/2013 na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.08.2013.08.46.07 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 68.00Kb) 2013-08-06 08:46:07 19

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.08.2013.08.46.51_1.._SIWZ (DOC, 730.50Kb) 2013-08-06 08:46:51 132
06.08.2013.08.47.13_2.Opis_przedmiotu_zamA_wienia_lotnisko-Kaliska-GodkA_w (DOC, 26.50Kb) 2013-08-06 08:47:13 141
06.08.2013.08.47.34_3._Przedmiar_robA_t_przebudowa_drogi_gminnej_GodkA_w_Kaliska (XLS, 41.50Kb) 2013-08-06 08:47:34 133
06.08.2013.08.48.46_4.SzczegA_A_owe_Specyfikacje_Techniczne_Godkow_Kaliska (RAR, 998.21Kb) 2013-08-06 08:48:46 109
06.08.2013.08.51.34_5.1._OPIS_TECHNICZNY (RAR, 6.21Mb) 2013-08-06 08:51:34 115
06.08.2013.08.54.39_5.2._PRZEKROJE (RAR, 7.23Mb) 2013-08-06 08:54:39 112
06.08.2013.08.58.49_5.3.SYTUACJA (RAR, 6.35Mb) 2013-08-06 08:58:49 109
06.08.2013.08.59.23_5.4._TABELA_ROBA_T_ZIEMNYCH (RAR, 325.46Kb) 2013-08-06 08:59:23 111
07.08.2013.07.30.41_ATR-COS-O-G-BA-PZ_(opis) (PDF, 92.24Kb) 2013-08-07 07:30:41 13
07.08.2013.07.31.26_ATR-COS-D-G-BA-PZ-028_(wyposaA_enie_sali) (PDF, 1.18Mb) 2013-08-07 07:31:26 27

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.08.2013.12.30.58 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania BIP. (PDF, 38.03Kb) 2013-08-29 12:30:58 48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
06 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
06 sie 2013, godz. 08:46

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
06 sie 2013, godz. 08:46