Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa drogi gminnej gruntowej - dojazd do pól m. Rurka

hojna: Przebudowa drogi gminnej gruntowej - dojazd do pól m. Rurka
Numer ogłoszenia: 240505 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej gruntowej - dojazd do pól m. Rurka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu i odbiorze robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach zadania : Przebudowa dróg gminnych gruntowych - dojazd do pól - Rurka, długość drogi 0,611 km, działki nr 141 i 145 (0,224 km - droga o nawierzchni gruntowej; 0,387 km - droga o nawierzchni brukowej). 2. Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych mieszkańców wsi Rurka. Dla zapewnienia sprawniej i bezpiecznej komunikacji z przyległymi do drogi gruntami rolnymi oraz zapewnienia rytmicznego transportu płodów rolnych zaprojektowano drogę jednokierunkową o jezdni jednopasmowej z umocnionymi poboczami i mijankami dla ruchu ciągników z dwoma przyczepami. 3. Zakres robót obejmuje: prace rozbiórkowe, roboty ziemne podbudowy, nawierzchnie. 4. Zadanie I: Istniejąca szerokość drogi gruntowej (działka nr 145)3,5 m po przebudowie powstaje nawierzchnia o szerokości 3,5 wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi 0,5 m Projektowana droga w całości przebiega po istniejącym pasie drogowym. Na odcinku o długości 0,224 km (droga o nawierzchni gruntowej): a) Roboty Przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,224 km - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni 0.05 ha b) Roboty Drogowe: - stabilizacja istniejącej nawierzchni emulsją drogową i kruszywem naturalnym(grubości 10cm) w ilości 6 dm3/m2 - podwójne powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni: pierwsza warstwa kruszywo 5/8 mm w ilości 14 dcm/m3, emulsja asfaltowa w ilości 1,8 kg/m2 druga warstwa kruszywo 2/5 mm w ilości 8 dcm/m3, emulsja asfaltowa w ilości 1,0 kg/m2 - plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 15 cm 5. Zadanie II Istniejąca szerokość drogi brukowcowej (działka nr 141) 3,5 m po przebudowie poszerzona do szerokości 4 m oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,5 m Na odcinku o długości 0,387 km (droga o nawierzchni brukowej) a) Roboty Przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.387 km - mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 0.09ha - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek b) Roboty Drogowe - rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowcowego - wykonanie koryta na poszerzeniach i pod nawierzchnia 30 cm - wykonanie warstwy odsączającej piasku grubości 5 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 15cm - wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm - ułożenie nawierzchni brukowcowej - wykonanie obustronnego pobocza gruntowego z kruszywa naturalnego o szerokości 0,5 m 6. Wykonawca robót budowlanych odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7. Termin odbioru końcowego nie później niż do dnia 30 listopada 8. W wypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie Wykonawcy z należnej zapłaty za roboty budowlane potrącona zostanie kwota nie przyznanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dotacji w wysokości 26.880 zł za wykonanie odcinka drogi gruntowej i 28.520 zł za wykonanie odcinka drogi brukowcowej plus kary umowne za nieterminowe wykonanie robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.26-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania lub zaświadczenie z banku o posiadanych środków finansowych na realizację zadania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym 3.Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne 4. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) w przypadku konieczności zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za prawidłową realizacje umowy, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. b) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. d) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z środków ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 56.50Kb) 2011-09-08 14:16:24 98

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.SIWZ__2011 (DOC, 710.00Kb) 2011-09-08 14:24:31 148
2.Przedmiary_drA_g_dojazdowych_do_pA_l_uprawnych_w_Rurka (RAR, 8.07Kb) 2011-09-08 14:20:12 120
3._SST_Rurka (RAR, 88.50Kb) 2011-09-08 14:20:25 68
4.Plan_i_przekroje_Rurka (ZIP, 779.22Kb) 2011-09-08 14:20:50 102

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienie do specyfikacji (RTF, 6.79Kb) 2011-09-23 10:10:33 63
Zmiany w ogA oszeniu (DOC, 25.50Kb) 2011-09-23 09:33:10 96

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
F. zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 857.50Kb) 2011-10-06 13:53:36 17

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 41.50Kb) 2011-10-18 12:01:48 78

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
08 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
08 wrz 2011, godz. 14:16

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
08 wrz 2011, godz. 14:16