Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej.

INFORMACJA

O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Zamieszczona na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

 

Gmina Chojna informuje o zamiarze zawarcia umowy – udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:  „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

NIP: 858-17-26-144

REGON: 811684574

Tel. 91 41 10 35, fax: 91 414 11 17

e-mail: bpi@chojna.pl

Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

     1. W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:,, Przebudowa drogi wraz

         z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej ‘’, Gmina Chojna

         planuje wykonać budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Zielonej

         o łącznej długości 507,5 m.  Inwestycja obejmować będzie działkę nr 144,

        obręb 4 miasta Chojna. Przedmiotem umowy będzie wykonanie rurociągu  

        ścieków sanitarnych DN200 PVC i  DN160 PVC wraz ze studniami

        rewizyjnymi ? 425mm i BS ? 1000mm.

2. Zamówienie opisane jest kodami:

45 23 13 00 – 8       - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45 23 24 10 – 9       - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

 

 1. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona w drodze negocjacji:

199 186,99 zł netto

245 000,00 zł brutto

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

 1. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia
  z wolnej ręki

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gmina – jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny w dnia 15.05.2001 r. Repertorium A numer 2924/2001), który:

 1. w rozdziale II szczegółowo określa przedmiot działania spółki,
 2. zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych spółki, tworzenie i przeznaczenia funduszy spółki ( § 24  pkt 10 aktu założycielskiego), podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub  części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, kierunków także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych (§ 24 pkt 5), powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz  członków Rady Nadzorczej (§24 pkt 7 i 8) i inne.

Ponad 90% działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Chojnie Sp. z o.o. dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej.
Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania parków i terenów zielonych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów, schodów i alejek parkowych będących w zasobach Gminy Chojna, całorocznego utrzymania i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Gminie Chojna. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Rozpoczęcie realizacji zadania      - październik 2018 r.

Zakończenie realizacji zadnia         - 14.12.2018 r.

 

 1. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Zamawiający nie zamieszczał/nie publikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa art. 66 ust. 2 Pzp.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.10.2018.13.19.59 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 1.13Mb) 2018-10-11 13:19:59 13

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.11.2018.12.13.58 ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP (PDF, 1.29Mb) 2018-11-19 12:13:58 21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Niedźwiedzki

Data wytworzenia:
11 paź 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
11 paź 2018, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
11 paź 2018, godz. 13:19