Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.Ogłoszenie nr 773760-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
 

Gmina Chojna: Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Chojna,

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4 , 74-500  Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chojna.pl
Adres profilu nabywcy: n/d
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne n/d

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): n/d

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna
Numer referencyjny: DIR.271.23.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie targowiska miejskiego w miejscowości Chojna systemem „zaprojektuj - wybuduj”.

2. Zakres prac obejmuje opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji projektowej z wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz realizację zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie targowiska miejskiego, a w szczególności:

1) wykonanie zadaszenia placu targowego z wydzieleniem miejsc handlowych;

2) wykonanie zadaszenia ciągów komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi pawilonami handlowymi;

3) budowę budynku toalety publicznej;

4) budowę progu zwalniającego wyspowego oraz odtworzenie rozebranych fragmentów drogi wewnętrznej;

5) uzbrojenie terenu;

6) przebudowę odwodnienia liniowego wraz z przebudową wpustu.

3. Dokumentację należy opracować w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje przebudowę całorocznego targowiska miejskiego, przeznaczonego na 16 miejsc handlowych zlokalizowanych pod projektowana częścią zadaszoną, oświetlenie terenu, wymianę i malowanie nawierzchni, budowę budynku toalety publicznej wraz z przyłączami, przebudowę zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej w celu likwidacji kolizji z inwestycją oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego do budynku. Ponadto załączony do programu funkcjonalno-użytkowego projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku toalety publicznej na targowisku miejskim w Chojnie, może stanowić dokument pomocniczy w koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia pracach projektowych.

4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym przebudowy targowiska w Chojnie, stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej.

6. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a w przypadku użycia nazw własnych należy określić parametry równoważne zastosowanych materiałów.

7. Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazania w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów).

8. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia - koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o Program Funkcjonalno-użytkowy przebudowy targowiska w Chojnie, wskazany w ust. 5. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien zgłosić w formie pisemnej wszelkie zauważone błędy i/lub pomyłki w dokumentacji. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie ryczałtu.
II.5) Główny kod CPV: 45213112-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

71310000-4

71200000-0

71240000-2

45000000-7

45100000-8

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45110000-1

45260000-7

45310000-3

45330000-9

45450000-6

45111291-4

45213112-1

45213141-3

45233253-7

45262000-1

45311000-0

45331000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: n/d
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 01.10.2021

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

01.10.2021


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe n/d
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz będzie przez cały okres realizacji kontraktu na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o załączoną przez Wykonawcę do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie publiczne o wartości min. 500.000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) lub dwa o łącznej wartości na kwotę min. 700.000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji budynków użyteczności publicznej, zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a. Osoba na stanowisku projektanta w specjalności architektonicznej, posiadająca uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

b. Osoba na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c. Osoba na stanowisku projektanta w specjalności instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadająca uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d. Osoba na stanowisku projektanta w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e. Osoba na stanowisku, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

f. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

g. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w:

a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1A do SIWZ),

b. wykazie zrealizowanych zamówień publicznych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 4 do SIWZ).

c. Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c, d.

Oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dokumenty każdy z Wykonawców dołącza do oferty.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

Wykonawcy zagraniczni:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagranicznego przedłożenia wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, czyli:

a) warunku zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty Wykaz wykonanych robót budowlanych - zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia osoby wymienione w Wykazie osób, Wykonawca może zastąpić innymi, spełniającymi wymagania zgodnie z zapisami SIWZ, natomiast przed faktem dokonania zmiany, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, przekazując zaktualizowany Załącznik Nr 5 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale V ust. 6 pkt 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest załączyć do oferty Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W stosunku do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ,

2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga by oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100 PLN).

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym jako składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

2) BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 tytułem: „wadium – Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna”;

3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 109).

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty albo oryginał dokumentu wadialnego dołączyć do oferty (w oddzielnej kopercie).

8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe: n/d

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: n/d
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: n/d
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): n/d
Informacje dodatkowe n/d
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: n/d
Wstępny harmonogram postępowania: n/d
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: n/d
Informacje dodatkowe: n/d
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe: n/d
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: n/d

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: n/d

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: n/d

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: n/d

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: n/d

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: n/d

Informacje dodatkowe: n/d

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) W sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizację przedmiotu umowy w terminie;

2) W sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, a także w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19),

3) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania, wstrzymania robót budowlanych lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres, przez ile trwało ich wstrzymanie.

4) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, w szczególności przepisów podatkowych.

5) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na zaistnienie powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów.

6) W sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na brak dostępu do mediów, niezawinionego przez Wykonawcę (np. awaria w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania awarii.

7) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziały w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

8) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić o czas niezależny od Wykonawcy robót, tj. w związku z trwającymi procedurami administracyjnymi, związanymi z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji lub postanowień administracyjnych.

Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): n/d
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym n/d
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: n/d
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl;
 2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna” DIR.271.23.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Paną/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie nr 540403663-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.

Chojna: Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 773760-N-2020

Data: 29/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035, e-mail

zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl

Adres profilu nabywcy: n/d

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 19.01.2021, godzina: 10:00

 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.01.2021, godzina: 10:00

 

Ogłoszenie nr 540409604-N-2021 z dnia 28.01.2021 r.

 

Chojna: Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 773760-N-2020
Data: 29/12/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4, 74-500  Chojna

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl
Adres profilu nabywcy: n/d
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19.01.2021, godzina: 10:00,
 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.02.2021, godzina: 10:00,

Ogłoszenie nr 510416960-N-2021 z dnia 18.02.2021 r.

 

Gmina Chojna: Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 773760-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 540403663-N-2021

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl

Adres profilu nabywcy: n/d

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DIR.271.23.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na

przebudowie targowiska miejskiego w miejscowości Chojna systemem „zaprojektuj - wybuduj”.

2. Zakres prac obejmuje opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

dokumentacji projektowej z wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji i

pozwoleń oraz realizację zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie targowiska miejskiego, a w szczególności:

1) wykonanie zadaszenia placu targowego z wydzieleniem miejsc handlowych;

2) wykonanie zadaszenia ciągów komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi

pawilonami handlowymi;

3) budowę budynku toalety publicznej;

4) budowę progu zwalniającego wyspowego oraz odtworzenie rozebranych fragmentów drogi wewnętrznej;

5) uzbrojenie terenu;

6) przebudowę odwodnienia liniowego wraz z przebudową wpustu.

3. Dokumentację należy opracować w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje przebudowę całorocznego targowiska miejskiego, przeznaczonego na 16 miejsc handlowych zlokalizowanych pod projektowana częścią zadaszoną, oświetlenie terenu, wymianę i malowanie nawierzchni, budowę budynku toalety publicznej wraz z przyłączami, przebudowę zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej w celu likwidacji kolizji z inwestycją oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego do budynku. Ponadto załączony do programu funkcjonalno-użytkowego projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku toalety publicznej na targowisku miejskim w Chojnie, może stanowić dokument pomocniczy w koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia pracach projektowych.

4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym przebudowy targowiska w Chojnie, stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej.

6. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a w przypadku użycia nazw własnych należy określić parametry równoważne zastosowanych materiałów.

7. Dokumentacja projektowa powinna określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza wskazania w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów).

8. Sposób i  podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia - koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o Program Funkcjonalno-użytkowy przebudowy targowiska w Chojnie, wskazany w ust. 5. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien zgłosić w formie pisemnej wszelkie zauważone błędy i/lub pomyłki w dokumentacji. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie ryczałtu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45213112-1

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71310000-4, 71200000-0, 71240000-2, 45000000-7,

45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45110000-1, 45260000-7, 45310000-3,

45330000-9, 45450000-6, 45111291-4, 45213112-1, 45213141-3, 45233253-7, 45262000-1,

45311000-0, 45331000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej zwana „ustawa Pzp”, Zamawiający

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna”, DIR.271.23.2020. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA: Zamawiający na sfinansowanie

zamówienia zaplanował przeznaczyć kwotę w wysokości 802.362,00 zł brutto. Do terminu

składania ofert, złożona została w siedzibie Zamawiającego jedna oferta, zgodnie z następującym:

1) Oferta nr 1 złożona przez firmę FIBRO Jaworski Gębski Sp. J. ul. Felczaka 18/1, 71-417

Szczecin za cenę 1.242.000,00 zł brutto, długość udzielonej gwarancji na roboty budowlane i

materiały – 36 miesięcy.

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą zaproponowaną ceną, złożona przez FIBRO Jaworski

Gębski Sp. J. z siedzibą w Szczecinie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

n/d


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.12.2020.14.44.38_SIWZ (DOC, 927.50Kb) 2020-12-29 14:44:38 32
29.12.2020.14.45.37_zalacznik_1A_oswiadczenie_warunki_udzialu (DOCX, 21.42Kb) 2020-12-29 14:45:37 11
29.12.2020.14.45.47_zalacznik_1B_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia (DOCX, 23.83Kb) 2020-12-29 14:45:47 10
29.12.2020.14.46.01_zalacznik_nr_1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 51.00Kb) 2020-12-29 14:46:01 12
29.12.2020.14.46.12_zalacznik1D_oswiadczenie__w_zakresie_obowi__zkaiw_RODO (DOC, 27.50Kb) 2020-12-29 14:46:12 10
29.12.2020.14.46.22_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy (DOC, 70.50Kb) 2020-12-29 14:46:22 15
29.12.2020.14.46.35_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy (DOC, 70.50Kb) 2020-12-29 14:46:35 14
29.12.2020.14.46.45_zalacznik_3_projekt_umowy (DOCX, 68.27Kb) 2020-12-29 14:46:45 17
29.12.2020.14.46.58_zalacznik_nr_4_wykaz_zrealizowanych_zamowien (DOC, 50.00Kb) 2020-12-29 14:46:58 14
29.12.2020.14.47.08_zalacznik_nr_5_wykaz_osob (DOC, 50.00Kb) 2020-12-29 14:47:08 13
29.12.2020.14.47.24_zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_kwalifikacjach (DOC, 45.00Kb) 2020-12-29 14:47:24 11
29.12.2020.14.47.34_zalacznik_nr_7_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 46.00Kb) 2020-12-29 14:47:34 10
dokumentacja_do_przetargu (ZIP, 76.98Mb) 2020-12-29 14:59:06 57

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.02.2021.11.44.53 informacja z otwarcia ofert (DOCX, 153.26Kb) 2021-02-15 11:44:53 61

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
29 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
29 gru 2020, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
29 gru 2020, godz. 14:44