Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

?Przebudowa ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania: Zadanie I - droga gmina nr 427014Z ul. Narciarska Zadanie II - droga gmina nr 427042Z ul. Żwirki i Wigury oraz droga gmina nr 427028Z ul. Sikorskiego Zadanie III - droga gmina nr 427034Z ul. Transportowa oraz droga gmina nr 427018Z ul. Parkowa?

Chojna: Przebudowa ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania: Zadanie I - droga gmina nr 427014Z ul. Narciarska Zadanie II - droga gmina nr 427042Z ul. Żwirki i Wigury oraz droga gmina nr 427028Z ul. Sikorskiego Zadanie III - droga gmina nr 427034Z ul. Transportowa oraz droga gmina nr 427018Z ul. Parkowa
Numer ogłoszenia: 185395 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania: Zadanie I - droga gmina nr 427014Z ul. Narciarska Zadanie II - droga gmina nr 427042Z ul. Żwirki i Wigury oraz droga gmina nr 427028Z ul. Sikorskiego Zadanie III - droga gmina nr 427034Z ul. Transportowa oraz droga gmina nr 427018Z ul. Parkowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania: Zadanie I ul. Narciarska 427014Z: - przełożenie istniejącej nawierzchni szerokości 6 m z kostki granitowej 10x10 - 498 mb - regulacja istniejących wpustów ulicznych 16 szt - wymiana nawierzchni istniejących zatok postojowych 623 m2 - wymiana istniejących nawierzchni istniejących chodników - 921 m2 - wymiana i wzmocnienie nawierzchni istniejących zjazdów do dróg wewnątrz osiedlowych z kostki betonowej 583 m2, - wykonanie progów wyspowych - 4 szt. Zadanie II ul. Żwirki i Wigury 427042Z: - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki granitowej 10x10 - 845 mb - regulacja istniejących wpustów ulicznych 22 szt - wymiana istniejących nawierzchni istniejących chodników - 1842 m2 ul. Sikorskiego 427028Z: - przełożenie istniejącej nawierzchni szerokości 6 m z kostki granitowej 10x10 - 754 mb - regulacja istniejących wpustów ulicznych 19 szt - wymiana nawierzchni istniejących zatok postojowych 80 m2 - wymiana istniejących nawierzchni istniejących chodników betonowych na kostkę betonową - 750 m2 - wymiana i wzmocnienie nawierzchni istniejących zjazdów do dróg wewnątrz osiedlowych z kostki betonowej 504m2 - wykonanie progów wyspowych - 2 szt. Zadanie III ul. Parkowa 427018Z: długość 587 mb, szerokość 6 m - wykonanie profilacji istniejącej nawierzchni betonowej w ilości 75 kg/m 2 - wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm - regulacja krawężników ul. Transportowa 427034Z : długość 393 mb, szerokość 8 m - wykonanie profilacji istniejącej nawierzchni betonowej w ilości 75 kg/m 2 - wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm - regulacja krawężników betonowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Zadanie I ulica Narciarska - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), Zadanie II ulice Żwirki i Wigury oraz ulica Sikorskiego - 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), Zadanie III ulica Parkowa i Transportowa - 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub na całe zadanie tzn. I, II i III - 47.000,00 (słownie : czterdzieści siedem tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne załącznik . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania lub zaświadczenie z banku o posiadanych środków finansowych na realizację zadania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) w przypadku konieczności zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za prawidłową realizacje umowy, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. b) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. d) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bpi.chojna.pl zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2009.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 56.50Kb) 2010-07-13 11:56:45 80

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_drogi_2010 (DOC, 740.50Kb) 2010-07-13 11:57:03 177
krawezniki (DOC, 31.48Kb) 2010-07-13 12:09:49 470
nawierzchnie_z_kostki_kamiennej (DOC, 45.42Kb) 2010-07-13 12:10:05 388
obrzeza_betonowe (DOC, 21.11Kb) 2010-07-13 12:10:26 160
opornik_kamienny (DOC, 20.60Kb) 2010-07-13 12:11:31 282
podbudowy (DOC, 39.97Kb) 2010-07-13 12:09:35 228
roboty_przygotowawcze (DOC, 31.79Kb) 2010-07-13 12:09:20 128
w-wa_A_cier__ul.Parkowa_i_Transportowa (DOC, 166.00Kb) 2010-07-13 12:12:28 173
wymagania_ogolne (DOC, 194.31Kb) 2010-07-13 12:09:01 185
wyrA_wnanie_masA__bitumiczna_Parkowa_i_Transportowa (DOC, 135.50Kb) 2010-07-13 12:12:05 166

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Modyfikacja SIWZ.1 (DOC, 41.50Kb) 2010-07-15 09:17:12 45
Modyfikacja SIWZ.2 (DOC, 43.00Kb) 2010-07-21 15:04:01 69
Modyfikacja SIWZ.3.a (DOC, 30.50Kb) 2010-07-26 13:15:35 58

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 42.50Kb) 2010-08-11 09:51:11 57
Zawiadomienie o wyborze BIP (DOC, 42.50Kb) 2010-08-03 13:11:31 68

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 44.00Kb) 2010-08-19 13:44:39 33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
13 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
13 lip 2010, godz. 11:56

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
13 lip 2010, godz. 11:56