Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna

27/01/2012    S18    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
•    I.
•    II.
•    III.
•    IV.
•    VI.
PL-Chojna: Usługi w zakresie oprogramowania
2012/S 18-029066
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Osoba do kontaktów: Jadwiga Wachholz
74-500 Chojna
POLSKA
Tel.: +48 914141035
E-mail: zam_publiczne@chojna.pl
Faks: +48 914141117
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.chojna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Chojna.
Kod NUTS PL425
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu współfinansowanego ze środków europejskich, którego zadaniem jest dostarczenie Internetu i nauka posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności, co wyrówna ich szanse w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Projektem będzie objętych 75 gospodarstw domowych, 21 świetlic oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. W celu prawidłowego wykonania działań związanych z dostarczeniem Internetu do uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, Wykonawca przeprowadzi dla nich szkolenia stacjonarne z obsługi komputera i Internetu. Wdrożenie projektu powinno być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ i umową o dofinansowanie, stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ.
4.2 Zamówienie jest realizowane w dwóch etapach:
I Etap: Obejmuje okres trzydziestu sześciu miesięcy, w trakcie którego wykonawca jest zobowiązany do:
A. wykonania i dostarczenia platformy cyfrowej,
B. dostawy i instalacji infrastruktury sieciowej, odbiorników i nadajników sygnału internetowego w 75 gospodarstwach domowych, 21 świetlicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy,
C. dostarczania Internetu do 75 gospodarstw domowych, 21 świetlic i Środowiskowego Domu Samopomocy przez okres 36 miesięcy,
D. dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ilości 190 sztuk wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem,
E. przekazanie w/w sprzętu do 75 gospodarstw domowych, 105 do 21 świetlic, 10 do Środowiskowego Domu Samopomocy,
F. dostarczenia 5 sztuk drukarek do Środowiskowego Domu Samopomocy,
G. dostawy i instalacji sprzętu komputerowego w 75 gospodarstwach domowych, 21 świetlicach oraz Środowiskowym Domu Samopomocy,
H. zapewnienia ubezpieczenia i serwisu sprzętu komputerowego,
I. przeszkolenia co najmniej 305 osób uczestniczących w realizowanym projekcie,
J. odtworzenia sprzętu komputerowego / backup – dostarczenia nowego sprzętu komputerowego lub odtworzenie dostarczonych zasobów zapewniając odpowiednie oprogramowanie
II Etap Obejmuje pięcioletni okres rozpoczynający się bezpośrednio po zakończeniu etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, co oznacza utrzymanie efektów działań podjętych w poprzednich 36 miesiącach zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Okres gwarancji dla zamówienia wynosi 36 miesięcy realizacji projektu, plus 60 miesięcy w okresie trwałości projektu, czyli łącznie 96 miesięcy.
4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i Wniosek o dofinansowanie Projektu stanowiący Załącznik nr 7.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72260000, 72253200, 51610000, 48931000, 48900000, 48220000, 48219700, 48219300, 48211000, 30200000, 30213000, 30213300, 72212930, 80533100, 30232150, 45314000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich, którego zadaniem jest dostarczenie Internetu i nauka posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Wartość zamówienia powyżej 200 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 96 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 77 000,00 PLN
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie w częściach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu protokolarnego odbioru towarów i usług.
2. W celu otrzymania płatności, Wykonawca wystawi fakturę VAT, w terminach wynikających z umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego z dokładnym opisem czynności, których ona dotyczy.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia w częściach będą protokoły zdawczo-odbiorcze z czynności wykazanych w opisie do faktury VAT.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego danej transzy dofinansowania.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełnić następujące wymagania:
A. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
B. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument określony w ust.2 SIWZ musi być złożony w formie określonej w SIWZ. Podpisy na dokumencie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków, w tym przypadku dokumenty wymienione w pkt 10.3.H ppkt 2-6) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy. Oświadczenie z art. 22 Ustawy, o którym mowa w pkt 10.3.H ppkt 1) SIWZ, musi być złożone przez każdego z Wykonawców lub przez pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie w imieniu każdego z nich.
5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
6. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się by poświadczenia tego dokonywał Pełnomocnik.
7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 7.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.2 Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10 SIWZ, których treść będzie potwierdzać, że Wykonawca:
A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 579 500 PLN (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł).
B. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na budowie i wdrożeniu edukacyjnej platformy cyfrowej o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy zł) brutto dla jednostek samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych.
C. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na budowie, w terenie zurbanizowanym, infrastruktury internetowej w technologii outdoor Wi-Fi obejmującej co najmniej 40 punktów dostępowych Access Point.
D. Posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej 3 spełniają (każda z osób łącznie) następujące warunki:
1) posiadają minimum 3 lata doświadczenia w branży IT,
2) posiadają wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,
3) posiadają aktualny certyfikat Prince 2 lub równoważny (za równoważny Zamawiający uzna każdy certyfikat potwierdzający umiejętność zarządzania projektami dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej) oraz posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, z których co najmniej 2 osoby, ukończyły szkolenie w technologii outdoor Wi-Fi; osoby te nie muszą spełniać warunków, o których mowa w ppkt 1-3)powyżej),
E. Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto (pięćset tysięcy);
F. Dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych).
7.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty o których mowa w pkt. 10 SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7 oraz 10 SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7 oraz 10 SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.ZBF.271.1.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.3.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.3.2012 - 11:00
Miejscowość:
Urzad Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr POIG.08.03.00-32-162/10 realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urzad Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat składania odwołań: zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.1.2012

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 72.00Kb) 2012-01-27 09:58:17 16

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (DOC, 647.50Kb) 2012-01-27 09:59:19 656
ZaA_A_cznik_do_SIWZ_umowa_o_dofinansowanie (PDF, 3.52Mb) 2012-01-27 10:00:13 511
ZaA_A_cznik_do_SIWZ_wniosek_o_dofinansowanie_projektu (PDF, 1.71Mb) 2012-01-27 10:00:50 440

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI LUB SPROSTOWANIE (DOC, 42.50Kb) 2012-03-07 09:41:24 62

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 43.27Kb) 2012-05-08 10:45:49 1

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 48.00Kb) 2012-06-05 08:32:15 55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
27 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
27 sty 2012, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
27 sty 2012, godz. 09:58