Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rekonstrukcja wieży Kościoła Mariackiego w Chojnie ; Taras widokowy. Wspólne dziedzictwo transgraniczne miejscem współpracy kulturalnej
FORMULARZ ZP-300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Publikacja obowiązkowa


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Burmistrz Gminy

 

Adres pocztowy:

ul. Jagiellońska 4

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Chojna

74-500

zachodniopomorskie

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Mariusz Hadrzyński        Łukasz Adamczyk

091 4141485: 4141035

E-mail:

Fax:

info@chojna.pl

0914141117

 

Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

www.chojna.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

 

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

 


I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

 

Adres pocztowy:

ul. Nadbrzeżna 17 Gorzów Wlkp. 66-400 lubuskie

 Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Maria Michalik Tomasz Lebiecki

Telefon: 095 735 62 51

 E-mail: biuro@kompletinwest.com

Fax: 095 735 62 52

 Adres internetowy: www.kompletinwest.com

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:

 Komplet Inwest s.j.

 Adres pocztowy:

 ul. Nadbrzeżna 17 Gorzów Wlkp. 66-400 lubuskie

 Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Maria Michalik Tomasz Lebiecki

Telefon: 095 735 62 51

 E-mail: biuro@kompletinwest.com

Fax: 095 735 62 52

 Adres internetowy: www.kompletinwest.com

 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja

Przedmioty działalności :
Rekreacja, kultura i religia


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

\Rekonstrukcja wieży Kościoła Mariackiego w Chojnie - Taras widokowy. Wspólne dziedzictwo transgraniczne miejscem współpracy kulturalnej\

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane


Wykonanie


Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:


Zamówienia publicznego

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot inwestycji obejmuje : - roboty budowlane (wykonanie żelbetowej klatki schodowej wieży, roboty renowacyjne) - roboty instalacyjne (instalacja wewn. wod.-kan, elektryczna,przyłącze kanalizacyjne),

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1. 2. Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe - wypełniony Formularzem nr 2. 3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). 5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1): a) Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Takie oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia c) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia d) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia e) Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: i.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ii.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie iii.nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. h) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia i. Sprawozdanie finansowe lub bilans oraz rachunek zysków i strat łącznie z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. ii. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5 ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. e) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4) i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6 ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających, 7. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty: a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. b) Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8 c) Wyceniony Przedmiar Robót (zgodnie z Tomem V niniejszej SIWZ) (informacyjnie). d) Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom (jeżeli miały miejsce).

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Glówny przedmiot

45.45.30.00-7

 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość robót ok. 1 045 000 PLN, Przedmiot inwestycji obejmuje: - roboty budowlane, roboty instalacyjne w tym: wod.-kan., elektryczne.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Wymagany

Data zakończenia 30/06/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 PLN w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. Warunki Formalne 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. a) O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy. 2. Warunki ekonomiczne i techniczne W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.1. Potencjał ekonomiczny i finansowyAby udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) zyskał w okresie ostatnich trzech lat średni roczny przychód w wysokości nie mniejszej niż 2,0 mln PLN, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wypadku innych walut należy przyjąć przelicznik równy średniemu rocznemu kursowi PLN Europejskiego Banku Centralnego w dniu 31 grudnia danego roku. b) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 0,5 mln PLN.W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2.2. Potencjał kadrowy a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: a. Kierownik Budowy branża budowlana - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami przy obiektach zabytkowych. b. Min. 15 pracowników fizycznych przeznaczonych do realizacji zamówienia. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. 2.3 Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 3 projektów, odpowiadających swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia. b) Warunek wymieniony, w p.1 musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Porównanie treści oświadczeń i zaświadczeń z warunkami określonymi w SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1. 2. Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe - wypełniony Formularzem nr 2. 3. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 4. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 3). 5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1): a) Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4. Takie oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia c) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia d) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia e) Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w p. 12.2.5 b), d), i e) niniejszego rozdziału składa odpowiednie dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające że: i. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienieiii. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. g) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia i. Sprawozdanie finansowe lub bilans oraz rachunek zysków i strat łącznie z raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta o ile zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega ono badaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. ii. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2). i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5 ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. c) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4) i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6 ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających, 7. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty: a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. b) Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8 c) Wyceniony Przedmiar Robót (zgodnie z Tomem V niniejszej SIWZ) (informacyjnie). d) Wyjaśnienia Zamawiającego udzielone wykonawcom (jeżeli miały miejsce).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)Opłata 200.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:

Warunki i sposób płatności: zaliczenie pocztowe, wpłata na konto bankowe, wpłata w kasie firmy Komplet Inwest

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 12/10/2006

Godzina: 12:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

polskiIV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 12/10/2006

Godzina: 12:15

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miasta Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tak

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE
 


 

 

 

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_dostepna_jest_wylacznie_w_formie_papierowej (TXT, 159.00b) 2006-09-12 13:39:57 73
specyfikacja (ZIP, 1.03Mb) 2006-09-19 13:57:18 53

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Chojna-Wieza Kosciola wyjasnienia do specyfikacji (DOC, 20.00Kb) 2006-09-25 13:54:15 34

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Chojna-Wieza Kosciola wyjasnienia do specyfikacji (DOC, 20.00Kb) 2006-09-25 13:54:15 54

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
protest1 katedra (DOC, 29.50Kb) 2006-10-02 12:17:23 16
odrzucenieprotestu (DOC, 30.50Kb) 2006-10-02 14:02:19 49

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rekonstrukcja wynik (DOC, 20.00Kb) 2006-10-20 08:24:00 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
12 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
12 wrz 2006, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
12 wrz 2006, godz. 09:53