Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont drogi gruntowej z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy w Chojnie i roboty porządkowe terenu w rejonie remontowanej drogi gruntowej w Chojnie


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej do 60.000 EURO

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

tel. (091) 414-14-85, fax. (091) 414-11-17

na:

1. Remont drogi gruntowej z przeznaczeniem na ciąg pieszo-

rowerowy w Chojnie

2. Roboty porządkowe terenu w rejonie remontowanej drogi

gruntowej w Chojnie

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6, 45111213-4

W ramach projektu:

ŚCIEŻKA ROWEROWA - SZLAKIEM BUDOWLI KAMIENNYCH I CMENTARZY ZAPOMNIANYCH GMINY CHOJNA

Nr wniosku Z/2.32/III/3.1/546/05

Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Mariusz Hadrzyński - tel. (0-91) 414 10 35 lub w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w Urzędzie Miejskim w Chojnie pok. nr 7.

Cena 1 kompletu wynosi 20 zł + 22% VAT (słownie: dwadzieścia złotych +22%VAT). W przypadku przesłania pocztą do kosztów SIWZ dolicza się koszt przesyłki.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Chojnie;

ul. Jagiellońska 4; pokój nr 12 w terminie do 14.07.2006

do godz. 1100.

Oferent będzie związany ofertą do dnia 31.08.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 14.07.2006 r. o godz. 1200

w Urzędzie Miejskim w Chojnie - pokój nr 12.

Termin realizacji zamówienia:

31.07.2006 roku do 31.08.2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena 100%.

BURMISTRZ

WOJCIECH KONARSKI


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie (DOC, 1.80Mb) 2006-07-07 11:35:00 67
og oszenie (DOC, 1.80Mb) 2006-07-07 11:38:48 95

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
specyfikacja (DOC, 2.02Mb) 2006-07-07 11:35:00 63
specyfikacja (DOC, 2.02Mb) 2006-07-07 11:38:48 47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
07 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
07 lip 2006, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
07 lip 2006, godz. 11:35