Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka Gmina Chojna

Chojna: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka Gmina Chojna
Numer ogłoszenia: 83805 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka Gmina Chojna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie robót remontowych w budynkach świetlic wiejskich wymienionych niżej w zakresie określonym w zgłoszeniach zamiaru przystąpienia do wykonywania robót, załączonych przedmiarach robót oraz w oparciu o podane niżej informacje: Zadanie I. Godków Osiedle - przewidywane roboty do wykonania w pomieszczeniu głównym - zerwanie istniejącej podłogi z płyt wiórowych, - podkład pod posadzkę właściwą należy wykonać z płyt wiórowych OSB o grubości 15 mm, - podłogę właściwą należy wykonać z paneli podłogowych HDF-AC4 na podkładzie z pianki poliuretanowej, - podokienniki wewnętrzne z płyty wiórowej z okleiną marmuro podobną o szerokości 30 cm, - pozostały zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem. Zadanie II. Krzymów - ocieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu o grubości 12 cm, - na ościeżach okiennych styropian o grubości 2 cm, - na linii słupów stanowiących konstrukcję budynku należy wykonać dodatkowe pionowe ocieplenie ze styropianu o grubości 5 cm - pasy o szerokości po 25 cm, - ocieplenie stropu z wełny mineralnej o grubości 15 cm, - na poziomie ocieplenia stropu należy wykonać otwory wentylacyjne zakończone obustronnie kratkami wentylacyjnymi, - pozostały zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem. Zadanie III. Lisie Pole - pod nową posadzką należy wykonać ocieplenie ze styropianu o podwyższonej twardości i grubości 10 cm, - w pomieszczeniu głównym wykładzina rulonowi Rondo 42 Sport PUR o grubości 4 mm lub inna równoważna o podobnych właściwościach. Wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm, - pozostały zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem. Zadanie IV. Mętno - w pomieszczeniu głównym panele podłogowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie układać na podkładzie z pianki poliuretanowej, - pozostały zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem. Zadanie V. Rurka - obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy cynkowej (cynowo-tytanowej), - pozostały zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem. 2.2. Inne obowiązki wykonawcy robót związane z przedmiotem zamówienia. - Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. 3. Sposób i podstawa określenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączone przedmiary robót z uwzględnieniem informacji zawartych w punkcie 2.1. niniejszego opisu. Do załączonego przedmiaru nie można dodawać dodatkowych pozycji obmiarowych. W przypadku stwierdzenia, że jakiś element nie został ujęty w przedmiarze, będzie on przedmiotem rozpatrzenia na etapie realizacji robót. Zaoferowany koszt realizacji będzie stanowił ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy robót, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza na dane zadanie. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na wszystkie z wymienionych zadań lub tylko na wybrane..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na zadanie na które składa ofertę w kwocie: Zadanie I. Godków Osiedle - 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), Zadanie II. Krzymów - 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych), Zadanie II.I Lisie Pole - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), Zadanie IV. Mętno - 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) Zadanie V. Rurka - 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone przez Wykonawcę do oferty, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca posiada środki na sfinansowanie zadania lub zaświadczenie z banku o posiadanych środków finansowych na realizację zadania, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 2.Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) w przypadku konieczności zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za prawidłową realizacje umowy, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. b) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. d) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. 4. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów); zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru kontraktu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 62.50Kb) 2012-04-13 08:55:39 16

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PRZEDMIARY__ROBA_T (DOC, 432.50Kb) 2012-04-13 08:56:51 540
SIWZ (DOC, 938.50Kb) 2012-04-13 08:56:14 271

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. WyjaA nienie SIWZ (PDF, 42.23Kb) 2012-04-24 14:20:56 84
2. WyjaA nienie SIWZ (PDF, 103.10Kb) 2012-04-27 11:26:40 2

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy (PDF, 88.92Kb) 2012-05-16 08:50:56 26

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 51.00Kb) 2012-05-25 12:51:09 41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
13 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
13 kwi 2012, godz. 08:55

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
13 kwi 2012, godz. 08:55