Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie.

Ogłoszenie nr 579062-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.
 

Gmina Chojna: Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: n/d

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: n/d
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

n/d

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: n/d
Informacje dodatkowe: n/d

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4

74500 Chojna

woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mailzam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.chojna.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): n/d

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie:Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie.
Numer referencyjny: n/d
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: n/d
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: n/d
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

    1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rewaloryzację fragmentu murów obronnych w Chojnie, od baszty nr 28 do baszty nr 30 na odcinku murów pomiędzy ul. Dworcową a Bolesława Chrobrego na działkach nr 227, 228, 229 obręb 3 m. Chojna.
    2. Mury obronne będące przedmiotem zamówienia, wpisane są do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)
    3. Odcinek murów przeznaczony do rewaloryzacji ma łączną długość około 60 m. Dla ułatwienia podział prac i ich opis podzielono na 5 odcinków:
 1. A/B – baszta nr 28 i fragment gotyckiej kurtyny od południa, całość o łącznej długości 11 m,
 2. B/C – fragment gotyckiego muru bez lica długości około 3m,
 3. C/D – mur wzniesiony w XX wieku z cegły gotyckiej rozbiórkowej, niestarannie wymurowany, grubość 25 cm i długości 20,5 m, obecnie całkowicie zniszczony, do rozbiórki i ponownego wymurowania wraz z fundamentami,
 4. D/E – mur gotycki mocno zniszczony długości około 16 m,
 5. E/F – baszta nr 30 (długość 6 m, głębokość około 3,5 m) do całkowitego remontu lica, w tym kamiennego fundamentu i ceglanych ścian nadziemnych.
    1. Do remontu i rekonstrukcji wytypowanego odcinka murów, przewidziano użycie cegły gotyckiej, rozbiórkowej lub odzyskanej z gruzu oraz cegłę współczesną licówkę o nierównym spieku ścian (najlepiej tzw. ręcznie robiona, o nierównym spieku w kolorze zbliżonym do cegły gotyckiej). Konieczne będzie również użycie kamieni dla odtworzenia zniszczonych cokołów murów. Murując części licowe będzie trzeba zostawić około 2 cm przestrzeni dla wyspoinowania. Spoiny w licu murów będą wykonane z zaprawy wapiennej i na bazie trasu w kolorze beżowym. Należy wykonywać je starannie, licując z linią ceglanego muru, bez rozsmarowań po cegle lub „nawiasów”.
    2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również, ewentualne odtworzenie w poziomie kamiennego cokołu i murów nadcokołowych (maksymalna wysokość - 110 cm nad poziomem ulicy Podmurze) oraz nieistniejącej obecnie i nieczytelnej w terenie baszty nr 29, po uprzednim rozpoznaniu archeologicznym miejsca jej lokalizacji. Ocenę możliwości realizacji propozycji pozostawia się do czasu oczyszczenia terenu w trakcie prowadzenia robót i stopnia rozpoznania ewentualnych reliktów ww. baszty.
    3. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
    4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
    5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie parametry techniczne powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe i jakościowe, jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
    6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
    7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi, wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
    8. Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawców, sporządzenia i złożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto oraz musi zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dokumenty te będą stanowiły załącznik do umowy.
    9. Wykonawca będzie miał obowiązek realizować prace zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 828/2018 z dnia 06.06.2018 (znak sprawy: ZN.5142.14.2018.AL) udzielającą pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy murach obronnych na odcinku od baszty nr 28 do baszty nr 30.
    10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic stanowiących oznakowanie przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć z tych środków (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym).
    11. Inne obowiązki Wykonawcy robót związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy:
 1. przejęcie terenu budowy od Zamawiającego.
 2. budowa dróg tymczasowych, jeśli takie będą wymagane.
 3. utrzymanie istniejących dróg w stanie nienaruszonym.
 4. przed wbudowaniem materiałów, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atestów, deklaracji zgodności lub świadectwa jakościowe każdego użytkowanego na budowie wyrobu lub elementu konstrukcyjnego.
 5. koordynacja robót podwykonawców (jeśli przewidziano podwykonawstwo).
 6. zabezpieczenie i ochrona placu budowy.
 7. informowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót.
 8. uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.
 9. zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy.
 10. wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.
 11. przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze końcowym wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:
 1. dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
 2. protokoły techniczne,
 3. gwarancje,
 4. aprobaty techniczne,
 5. atesty i certyfikaty jakości,
 6. deklaracje zgodności z Polską Normą,
 7. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz o uporządkowaniu terenu,
 8. i inne dokumenty wymagane przy przystąpieniu do końcowego odbioru robót.
 1. w trakcie trwającego okresu gwarancyjnego, Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich przeglądach technicznych, które odbywać się będą nie rzadziej niż 1 przegląd na 12 miesięcy. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo ogłoszenia i przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych częściej niż 1 przegląd na 12 miesięcy w razie pojawienia się dużej ilości wad i usterek.
 2. po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wysokości udzielonego przez MKiDN dla Zamawiającego dofinansowania, jeżeli przedmiot umowy wykonany zostanie niezgodnie z dokumentacja projektową bądź niezgodnie z powszechnie uznaną wiedzą techniczną a także wykonany nie w terminie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45113000-2

45111300-1

45262500-6

45262520-2

45262510-9

45233250-6

45400000-1

45320000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp w wysokości do kwoty 140.000,00 zł netto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2018-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta złotych).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o załączoną przez Wykonawcę do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), polegającą na remoncie, rewitalizacji lub przebudowie murów lub elewacji wraz z robotami konstrukcyjnymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane wykonane zostały należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą pełniąca funkcję: a. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum, będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zm.)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w:

a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. 1A do SIWZ),

b. wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Zał. 4 do SIWZ)

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w:

a. oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. 1A do SIWZ),

b. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz z informacjami, o których mowa w lit. c,

c. oświadczeniu na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia:

1) Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik Nr 1C do SIWZ).

3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia oferty dokumenty:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z wentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 6 pkt 2) SIWZ, czyli:

a) warunku zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty Wykaz wykonanych robót budowlanych - zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia osób wykazanych w dokumencie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia osoby wymienione w Wykazie osób, Wykonawca może zastąpić innymi, spełniającymi wymagania zgodnie z zapisami SIWZ, natomiast przed faktem dokonania zmiany, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, przekazując zaktualizowany Załącznik Nr 5 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest załączyć do oferty Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Ponadto do oferty Wykonawca musi ząłaczyć:

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto oraz musi zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga by oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 PLN).

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym jako składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

2) BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 tytułem: „wadium – Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych”;

3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty albo oryginał dokumentu wadialnego dołączyć do oferty (w oddzielnej kopercie).

8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: n/d

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: n/d

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: n/d
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: n/d
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: n/d
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: n/d
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: n/d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: n/d

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, iż oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, w szczególności: wojny, aktów terroryzmu, klęski żywiołowej lub ekologicznej, strajki wstrzymanie robót budowlanych z uwagi na znaleziska archeologiczne, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o taki okres, przez ile trwało ich wstrzymanie.

2) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania, wstrzymania robót budowlanych lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres, przez ile trwało ich wstrzymanie.

3) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi, instalacjami nieujawnionymi, obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi w dokumentacji projektowej i na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego lub warunkami geologicznymi, nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć, pomimo dochowania należytej staranności, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny Wykonawcy do usunięcia kolizji lub likwidacji powstałej przeszkody.

4) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności, jak na przykład wydłużające się badania archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe, aniżeli założone w dokumentacji, itp.

5) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności, wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy (jeśli takie uzgodnienia, opinie i decyzję, będą wymagane).

6) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, w szczególności przepisów podatkowych.

7) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku zaistnienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów.

8) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku braku dostępu do mediów, niezawinionego przez Wykonawcę (np. awaria w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania awarii.

9) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziały w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

11) Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wydłużenia procedury podpisania umowy o dofinansowanie na realizację niniejszego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 Ochrona zabytków, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bądź niezawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w sytuacji, gdy niezależnie od niego, Zamawiający nie uzyska dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 Ochrona zabytków.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl;
 2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie” BPI.BPI.271.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Paną/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.06.2018.13.22.17 ogloszenie o zamowieniu BIP (PDF, 6.38Mb) 2018-06-26 13:22:17 38

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.06.2018.13.22.17_SIWZ (PDF, 12.23Mb) 2018-06-26 13:22:17 30
26.06.2018.13.22.36_zaczniknr1A_owiadczenie_o_spenianiu_warunkow_udziau (DOC, 50.00Kb) 2018-06-26 13:22:36 14
26.06.2018.13.23.05_zaczniknr1B_owiadczenieoniepodleganiuwykluczeniu (DOC, 44.00Kb) 2018-06-26 13:23:05 16
26.06.2018.13.23.29_zaczniknr1C_owiadczenie_w_sprawie_grupy_kapitaowej (DOC, 48.00Kb) 2018-06-26 13:23:29 16
26.06.2018.13.24.10_zalacznik1D_oswiadczenie__w_zakresie_obowiA_zkA_w_RODO (DOC, 28.50Kb) 2018-06-26 13:24:10 16
26.06.2018.13.24.20_zalacznik2_formularz_ofertowy (DOC, 72.50Kb) 2018-06-26 13:24:21 19
26.06.2018.13.24.32_zalacznik3_istotne_postanowienia_umowy (DOC, 282.50Kb) 2018-06-26 13:24:32 39
26.06.2018.13.24.40_zalacznik4_wykaz_wykonanych_robot (DOC, 47.50Kb) 2018-06-26 13:24:40 18
26.06.2018.13.24.50_zalacznik5_wykaz_osob (DOC, 46.50Kb) 2018-06-26 13:24:50 15
26.06.2018.13.25.04_zalacznik6_oswiadczenie_o_kwalifikacjach (DOC, 41.00Kb) 2018-06-26 13:25:04 16
26.06.2018.13.25.25_zaczniknr7_osw_o_udost_potencj_tech (DOC, 46.50Kb) 2018-06-26 13:25:25 16
decyzja_zwkz_w_szczecinie (PDF, 1.43Mb) 2018-06-26 13:25:35 15
projekt_budowlany (PDF, 21.65Mb) 2018-06-26 13:25:35 26
przedmiar_robot (ATH, 102.26Kb) 2018-06-26 13:25:35 30
przedmiar_robot (PDF, 191.09Kb) 2018-06-26 13:25:35 35
specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych (PDF, 62.22Mb) 2018-06-26 13:25:35 13

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11.07.2018.14.24.22 Informacja z otwarcia ofert (PDF, 825.63Kb) 2018-07-11 14:24:22 18

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.07.2018.15.01.09 informacja o wyborze oferty bip (PDF, 429.15Kb) 2018-07-16 15:01:09 11

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.07.2018.14.57.40 ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 1.93Mb) 2018-07-25 14:57:40 76

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
26 cze 2018

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
26 cze 2018, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
26 cze 2018, godz. 13:22