Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny ? Landhof Lepie ? Dębno ? wyposażenie dodatkowe

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne

Chojna: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny - Landhof Lepie - Dębno - wyposażenie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 162054 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny - Landhof Lepie - Dębno - wyposażenie dodatkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zadanie dotyczy dostarczenia dodatkowego wyposażenia do Centrum Spotkań i Kształceń w Krajniku Górnym, zgodnie z wykazem wyposażenia zał. nr 4 do SIWZ. 1) Wykonawca ma dostarczyć fabrycznie nowe wyposażenie, wnieść je do wyznaczonych pomieszczeń, rozpakować, zmontować, ustawić w miejscu wyznaczonym, zamontować trwale, jeżeli tego wymaga wyposażenie odpowiednimi elementami mocującymi, na które przedstawi atesty a montaż wykonają osoby z odpowiednim doświadczeniem. 2) Wykonawca po zakończeniu dostaw usunie i zutylizuje opakowania poza terenem budowy. Wszystkie materiały, wymagające wywozu (np. opakowania, zbędne akcesoria montażowe, itp.) będą stanowiły własność Wykonawcy. 3) Jako załącznik do dokumentacji powykonawczej, na dostarczone urządzenia i sprzęty należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz karty gwarancyjne, w zależności od rodzaju dostarczonego wyposażenia. 4) Koszt realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w oparciu o załączony wykaz wyposażenia 5) Odbiór dokonany zostanie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do przekazania wyposażenia. 6)Odbioru dokona pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie. Na okoliczność odbioru dostawca przygotuje protokół odbioru w 3 egzemplarzach. 7)W razie zgłoszenia przez odbierającego uwag, które wykluczają przyjęcie wyposażenia w całości lub w części Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych nowe wyposażenie wolne od wad, o czym powiadomi Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie rozpoczęta od nowa. 8)Terminy płatności faktur potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 9) W przypadku wskazania, w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nazw własnych lub produktów poszczególnych urządzeń lub wyposażenia, należy przyjąć, że nie jest to wskazanie obligatoryjne, mają jedynie charakter przykładowy, wskazujący oczekiwany standard wyposażenia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Rozwiązania równoważne muszą posiadać parametry co najmniej takie same od wskazanych w opisie Zamawiającego. W przypadku składania oferty równoważnej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opis elementu, z którego będzie wynikało, że zaoferowany element spełnia wymagania i parametry techniczne określone w wykazie wyposażenia - załącznik nr 4 do SIWZ, lub też posiada wymagania i parametry techniczne lepsze niż wskazane w wykazie wyposażenia. 10) Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych przedmiotów. 11)Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych wyposażenia w miejscu dostawy. Okres oczekiwania na naprawę wynosi 2 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas do usunięcia wad. 12) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawa zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.20.00.00-4, 39.70.00.00-9, 39.30.00.00-5, 39.50.00.00-7, 32.30.00.00-6, 37.30.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om - załącznik Nr 9 do SIWZ. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie - przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: 1) zmiany stawki VAT, 2) wystąpienia okoliczności zakończenia produkcji lub wycofania przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy przedmiot zamówienia o tych samych bądź lepszych parametrach w porównaniu z określonymi w SIWZ, w cenie nie wyższej od podanej w ofercie Wykonawcy. 3) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : 1)wstrzymania dostaw przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, 2)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego pomieszczeń do wyposażenia ), 4) w przypadku braku na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: niedotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.05.2014.11.03.42 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 60.00Kb) 2014-05-14 11:03:42 22

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.05.2014.11.04.15_1.SIWZ(1) (DOC, 605.00Kb) 2014-05-14 11:04:15 97
14.05.2014.11.08.24_2._Zalacznik_Nr_4__Wykaz_wyposazenia (DOC, 148.00Kb) 2014-05-14 11:08:24 159

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.05.2014.14.09.08 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania BIP (PDF, 38.76Kb) 2014-05-26 14:09:08 40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
14 maj 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
14 maj 2014, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
14 maj 2014, godz. 11:03