Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania pn. ?Transgraniczna sieć niemiecko - polskich placówek kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) ? Landhof Liepe - Dębno? realizowanego ze środków Programu INTERREG IVA.

Chojna: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania pn. Transgraniczna sieć niemiecko - polskich placówek kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno realizowanego ze środków Programu INTERREG IVA.
Numer ogłoszenia: 162485 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania pn. Transgraniczna sieć niemiecko - polskich placówek kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno realizowanego ze środków Programu INTERREG IVA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym oraz rozbudowa przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania pn. Transgraniczna sieć niemiecko - polskich placówek kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno. 1.2. Zakres robót obejmuje: prace rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane: - branża sanitarna, - branża elektryczna, - branża budowlana, zagospodarowanie terenu. 1.3. Szczegółowy zakres robót został określony załączonym do SIWZ projekcie budowlanym i przedmiarach robót. 1.4. Do dokumentacji powykonawczej, na wbudowane wyroby budowlane należy dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 50.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczedgólny.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie), ninimum 2 roboty budowlane odpowiadajacych swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu  metodą -  spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.  Złoży oświadczenie, że dysponuje osobą (osobami) posiadająca wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia.  Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu  metodą -  spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia oraz dysponuje środkami finansowymi na sfinansowanie zadania.  Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu  metodą -  spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz podwykonawców jeżeli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) w przypadku konieczności zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za prawidłową realizacje umowy, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. b) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w wyniku narad z Wykonawcą Zamawiający wybierze rozwiązanie, którego realizacja spowoduje konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę i ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu umowy. d) w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań co do sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia inwestycji Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę, e) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia. 4. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy : a) jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu, b) w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy), d) działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych, f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów); zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera kontraktu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie 85% Program INTERREG IVA..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 60.50Kb) 2011-06-10 13:19:44 52
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 60.50Kb) 2011-06-13 14:14:00 48

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01_ARCHITEKTURA (ZIP, 4.73Mb) 2011-06-13 14:17:14 53
02_ANEKS_DO_PROJEKTU (RAR, 1.15Mb) 2011-06-10 13:29:22 69
02_ANEKS_DO_PROJEKTU (RAR, 1.15Mb) 2011-06-13 14:19:56 50
02_KONSTRUKCJA (ZIP, 1.71Mb) 2011-06-13 14:18:56 50
03_sanitarna_cz.1 (ZIP, 3.97Mb) 2011-06-13 14:22:43 58
03_sanitarna_cz.2 (ZIP, 3.78Mb) 2011-06-13 14:23:31 59
04_ELEKTRYCZNA (ZIP, 786.34Kb) 2011-06-13 14:19:27 45
Przedmiary_KRAJNIK_-_DA_BNO_11 (RAR, 196.00b) 2011-06-10 13:26:38 9
centrum_ksztalcenia_w_krajniku_gornym (ZIP, 16.12Mb) 2011-06-10 13:41:54 65
Krajnik_GA_rny-przedmiar (ZIP, 269.10Kb) 2011-06-13 14:15:52 68
SIWZ_I (DOC, 778.50Kb) 2011-06-10 13:21:52 149
SIWZ_I (DOC, 778.50Kb) 2011-06-13 14:14:00 80
SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_i_TER (ZIP, 857.18Kb) 2011-06-13 14:14:50 54
SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_i_TER (RAR, 196.00b) 2011-06-10 13:27:03 4

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WyjaA nienie SIWZ (DOC, 31.00Kb) 2011-06-30 07:52:10 77

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiad. o wyborze (PDF, 56.14Kb) 2011-07-14 13:32:35 57

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 34.00Kb) 2011-10-04 12:24:18 25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
10 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
10 cze 2011, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
10 cze 2011, godz. 13:19