Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 6 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Chojna: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 6 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 219078 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 6 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Przedszkolu Miejskim w Chojnie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 6 zadań:Zadanie 1: Dostawa - artykuły spożywcze suche, przyprawowe i przetwory owocowo-warzywne ( zał. nr 01 do formularza ofertowego)Zadanie 2: Dostawa - produkty mleczarskie, jaja (zał. nr 02 do formularza ofertowego)Zadanie 3: Dostawa - pieczywo (zał. nr 03 do formularza ofertowego)Zadanie 4: Dostawa - warzywa, owoce i kiszonki (zał. nr 04 do formularza ofertowego)Zadanie 5: Dostawa - mrożonki, ryby mrożone (zał. nr 05 do formularza ofertowego)Zadanie 6: Dostawa - mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe i ich przetwory (zał. nr06 do formularza ofertowego)2. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówki szkolnej artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów. Wykaz artykułów będących przedmiotem zamówienia określono w załącznikach nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, będących załącznikami do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczany asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin przydatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta.4.Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać dla Zamawiającego artykuły spożywcze przedstawione w szczegółowych formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 01- 06) będących integralną częścią umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2015r.5. Realizacja dostaw odbywać się będzie od poniedziałku do piątku 6. Towar będzie dowożony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt, w odpowiednich opakowaniach zapewniających właściwe zabezpieczenie przewożonych artykułów wraz z jego rozładunkiem do magazynu Zamawiającego.7. Każdorazowa dostawa musi być zgodna pod względem jakościowym i ilościowym z bieżącym zamówieniem Zamawiającego, potwierdzona i odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego tj.: intendenta lub osobę pisemne upoważnioną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr w2 w Chojnie, Gimnazjum w Chojnie, Przedszkola Miejskiego w Chojnie.8. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest do dołączenia dokumentu magazynowego (dowodu dostawy lub dokumentu WZ) z wyszczególnieniem produktów i ich ilości. 9. Wykonawca na koniec tygodnia dostaw (piątek) wystawi fakturę VAT za dostarczone artykuły, stosując nazewnictwo produktów, które użyte było w szczegółowej formularzach cenowych, załączniki do oferty nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, W przypadku gdy ostatni dzień tygodnia jest dniem świątecznym to fakturę należy wystawić na ostatni dzień roboczy przed ostatnim dniem tygodnia dostaw. 10. Za datę wykonania poszczególnej dostawy, uważa się datę przyjęcia zamówionych artykułów bez zastrzeżeń. 11. Każdorazowa dostawa zamówionego towaru winna zawierać: informacje w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje o dostarczonym artykule oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania dostarczonego towaru. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów w stosunku do ilości określonych w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, bądź rezygnacji z niektórych artykułów w zależności od liczby żywionych osób i jadłospisów obowiązujących u Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia. 13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo składania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczanych artykułów z żądaniem ich wymiany lub uzupełnienia. 14. Wykonawca dokona uzupełnienia lub wymiany towaru w ciągu jednej godziny na towar wolny od wad. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tego tytułu.15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów spożywczych, towarów w pierwszej jakości, odpowiadających normom jakościowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. 16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów oznakowanych etykietą z nazwą handlową produktu, jego składem surowcowym, z handlowym dokumentem identyfikacyjnym, opakowanych zgodnie z wymogami HACCP. 17. Wykonawca gwarantuje w zakresie załadunku i transportowania, że będzie stosował środki transportu umożliwiające transport zgodnie z przepisami i warunkami higieny, wymogami sanitarnymi i przepisami HACCP. 18. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136. poz. 914 ze zm.)19. Wykonawca zabezpiecza należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za asortyment i jakość zamawianego towaru. 20. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu zamówionych artykułów oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 21. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia:1) były pozbawione: obcych posmaków, zapachów, oślizgłości, nalotów pleśni, zazielenienia (w przypadku mięsa), barwy szarozielonej (w przypadku wędlin), występowanie gruczołów, fragmentów kości, nalotów pleśni, zacieków tłuszczu i galarety pod osłonką, pęknięć osłonki i wycieki farszu, składników produkcji pozaklasowych lub z chrząstkami, ścięgnami itp., objawów obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzylegania osłonki do wędlin itp. 2) posiadały ważne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczany asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin przydatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta. 22. Zamawiający w zakresie zadania nr 06, tj: Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz ich przetworów wymaga, aby:1) były świeże i pierwszej jakości 2) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy (tj. % zawartość mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji),3) mięso wołowe świeże pochodziło od zwierząt do 36 miesięcy i posiadało etykietę produktu - handlowy dokument identyfikacyjny, 4) w wyrobach wędliniarskich brak było zawartości mięsa odkostnionego mechanicznie, 5) wszystkie dostarczone produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych. 6)mięso powinno być dostarczane w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty. 23. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie niezgodności z etykietą produktu Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczonych produktów w dowolnym okresie obowiązywania umowy.24. W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych spowodowanych złą jakością dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelakie koszty dotyczące leczenia i przeprowadzenia zabiegów sanitarnych.25. Zapłata za dostawy dokonywana będzie przelewem na konto wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia faktury, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe brutto i nazewnictwo produktów określonych w kolumnie drugiej szczegółowych formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, do formularza ofertowego.26. Faktury za dostawy będą wystawione na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Chojna oddzielnie zgodnie z nazwami poszczególnych jednostek.27. Ceny jednostkowe towarów zadanie nr 2 - wyroby mleczarskie oraz zadanie nr 4 -warzywa i owoce) mogą ulec zmianie, jednak nie wcześniej, niż od 1 stycznia 2015. Kolejne zmiany mogą nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniej zmiany. 28. Zmiana cen, w zadaniu nr 2 i 4 może nastąpić wyłącznie wówczas, jeżeli cena rynkowa danego artykułu ulegnie zmianie (zwiększeniu lub obniżeniu) o co najmniej 10% w stosunku do ceny z dnia podpisania umowy (lub aneksu ustalającego nową cenę) i utrzyma się na tym poziomie przez co najmniej 7 dni. Zmiany cen będą badane na podstawie cennika Zachodniopomorskiego Centrum Hurtowego - ROLHURT DARIUSZ JAKUBOWSKI dostępnego na stronie internetowej http www rolhurt.pl zakładka notowania (średnie cen widełkowych tego samego artykułu lub, w przypadku jego nie występowania, artykułu najbardziej zbliżonego)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.00.00.00-7, 18.80.00.00-6, 15.42.00.00-8, 01.21.20.00-5, 15.50.00.00-3, 15.81.10.00-6, 15.81.00.00-9, 01.12.10.00-1, 15.30.00.00-1, 15.33.00.00-0, 15.11.00.00-2, 15.11.90.00-5, 15.11.11.00-0, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.13.15.00-0, 15.13.10.00-5, 15.13.11.30-5, 15.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om - załącznik Nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: a) zmiana danych Wykonawcy ( np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, b) obniżenie cen producenta lub zastosowanie promocyjnej zniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu w zakresie zadania nr 4, określonego w załączniku nr 4 po cenach odpowiednio obniżonych, c) podwyższenia cen producenta asortymentu w zakresie zadania nr 4, określonego w załączniku nr 4, d) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczenia odpowiednich towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych, niż towary objęte ofertą przy zachowaniu ceny ofertowej towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego, f) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mogą ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw objętych niniejsza umową. g) ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowanie w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2014.11.14.00 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 73.00Kb) 2014-07-01 11:14:00 56

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2014.11.14.34_1._SIWZ. (DOC, 626.50Kb) 2014-07-01 11:14:34 189
01.07.2014.11.14.58_2.OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA__zaA_._nr_1B (DOC, 73.50Kb) 2014-07-01 11:14:58 113
01.07.2014.11.15.13_3._zaA_._01_suche_przyprawowe_i_przetwory_owocowe (DOCX, 32.13Kb) 2014-07-01 11:15:13 145
01.07.2014.11.15.39_4._zaA_._02mleczarskie_jaja (DOCX, 24.96Kb) 2014-07-01 11:15:39 110
01.07.2014.11.16.01_5._zaA_._03_pieczywo_chojna (DOCX, 23.70Kb) 2014-07-01 11:16:01 121
01.07.2014.11.16.20_6._zaA_._04_warzywa_owoce_kiszonk (DOCX, 26.83Kb) 2014-07-01 11:16:20 113
01.07.2014.11.16.40_7._zaA_._05_mroA_onki_mroA_one_ryby (DOCX, 24.64Kb) 2014-07-01 11:16:40 119
01.07.2014.11.16.56_8._zaA_._06_miA_so_wieprzowe_woA_owe_drobiowe_przetwory (DOCX, 24.94Kb) 2014-07-01 11:16:56 103

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.07.2014.13.49.58 BIP Zawiadomienie o wyborze ofert (PDF, 63.42Kb) 2014-07-21 13:49:58 19

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.08.2014.13.40.33 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 48.50Kb) 2014-08-08 13:40:33 55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
01 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
01 lip 2014, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
01 lip 2014, godz. 11:14