Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 8 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Chojna: BZP.ASiIS.271.22.2013
Numer ogłoszenia: 201397 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek:              

Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  w Chojnie,  Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie  w podziale na 8 zadań 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP.ASiIS.271.22.2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Przedszkolu Miejskim w Chojnie, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 8 zadań: Zadanie 1: Dostawa - artykuły spożywcze suche, przyprawowe i przetwory owocowo-warzywne ( zał. nr 01 do formularza ofertowego) Zadanie 2: Dostawa - nabiał (zał. nr 02 do formularza ofertowego) Zadanie 3: Dostawa - pieczywo (zał. nr 03 do formularza ofertowego) Zadanie 4: Dostawa - warzywa i owoce (zał. nr 04 do formularza ofertowego) Zadanie 5: Dostawa - mrożonki (zał. nr 05 do formularza ofertowego) Zadanie 6: Dostawa - ryby i produkty rybne (zał. nr06 do formularza ofertowego) Zadanie 7: Dostawa - mięso, przetwory wieprzowo - wołowe i drobiowe (zał. nr 07 do formularza ofertowego) Zadanie 8: Dostawa - mięso drobiowe ( zał. nr 08 do formularza ofertowego ) 2. Istotą zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do stołówki szkolnej artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów. Wykaz artykułów będących przedmiotem zamówienia określono w załącznikach nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 załączonych do formularza ofertowego. 3. Zapłata za dostawy dokonywana będzie przelewem na konto wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia faktury, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe brutto i nazewnictwo produktów określonych w kolumnie drugiej szczegółowych formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 do formularza ofertowego, pod rygorem odmowy uregulowania zapłaty w przypadku inaczej wystawionej faktury. 4. Faktury za dostawy będą wystawione na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Chojna oddzielnie zgodnie z nazwami poszczególnych jednostek. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (również załącznik nr 1 B do SIWZ)oraz warunki realizacji dostaw dla każdego z zadań określony został w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.Wymagania dot. gwarancji. Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczany asortyment w zakresie jego jakości oraz zobowiązuje się, że termin przydatności do spożycia znajdujący się na każdym opakowaniu jednostkowym danego asortymentu w chwili dostawy nie będzie krótszy niż ½ terminu przydatności określonego przez producenta..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.00.00.00-7, 11.80.00.00-6, 15.42.00.00-8, 01.21.20.00-5, 15.50.00.00-3, 15.81.10.00-6, 15.81.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.11.90.00-5, 15.11.11.00-0, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.13.15.00-0, 15.13.10.00-5, 15.13.11.30-5, 15.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach: a) zmiana danych Wykonawcy ( np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, b) obniżenie cen producenta lub zastosowanie promocyjnej zniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu w zakresie zadania nr 4, określonego w załączniku nr 4 po cenach odpowiednio obniżonych, c) podwyższenia cen producenta asortymentu w zakresie zadania nr 4, określonego w załączniku nr 4, d) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczenia odpowiednich towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych, niż towary objęte ofertą przy zachowaniu ceny ofertowej towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego, f) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mogą ulec zmianie terminy sukcesywnych dostaw objętych niniejsza umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.10.2013.14.36.46 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (DOC, 58.50Kb) 2013-10-01 14:36:46 88

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.10.2013.14.37.04_1._SIWZ (DOC, 608.50Kb) 2013-10-01 14:37:04 661
01.10.2013.14.37.23_2.RZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA_-_Dostawa_artykuA_A_w_spoA_ywczych (DOC, 114.50Kb) 2013-10-01 14:37:23 146
01.10.2013.14.37.41_ZaA_A_cznik_01__ArtykuA_y_spoA_ywcze_suche_przyprawowe_i_przetwory_owocowe-warzywne (DOC, 244.00Kb) 2013-10-01 14:37:41 154
01.10.2013.14.37.54_ZaA_A_cznik_02__Produkty_mleczarskie (DOC, 82.00Kb) 2013-10-01 14:37:54 104
01.10.2013.14.38.10_ZaA_A_cznik_03_Pieczywo_i_artykuA_y_piekarskie (DOC, 81.50Kb) 2013-10-01 14:38:10 111
01.10.2013.14.38.35_ZaA_A_cznik_04_Warzywa_i_owoce (DOC, 99.00Kb) 2013-10-01 14:38:35 131
01.10.2013.14.38.47_ZaA_A_cznik_05__MroA_onki (DOC, 72.00Kb) 2013-10-01 14:38:47 144
01.10.2013.14.39.00_ZaA_A_cznik_06_Produkty_rybne (DOC, 59.50Kb) 2013-10-01 14:39:00 126
01.10.2013.14.39.18_ZaA_A_cznik_07_Mieso_i_przetwory_wieprzowo-wolowe (DOC, 74.00Kb) 2013-10-01 14:39:18 102
01.10.2013.14.39.31_ZaA_A_cznik_08__miA_so_drobiowe (DOC, 70.50Kb) 2013-10-01 14:39:32 104

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.10.2013.14.22.02 WYJASNIENIE SIWZ (1) (PDF, 77.81Kb) 2013-10-07 14:22:02 51
10.10.2013.12.36.15 WyjaA nienie SIWZ (2) (PDF, 75.98Kb) 2013-10-10 12:36:15 21

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.10.2013.12.29.36 Zawiadomienie o wyborze ofert (PDF, 86.76Kb) 2013-10-18 12:29:36 39

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.11.2013.09.37.26 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 47.50Kb) 2013-11-08 09:37:26 84

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
01 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
01 paź 2013, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
01 paź 2013, godz. 14:36