Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

 

 

Ogłoszenie nr 550552573-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

 

Chojna: Świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i

zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: tak

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Gmina Chojna z siedzibą: ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, NIP 858-17-26-144; osoba do

kontaktu: Barbara Krygiel tel. 91 414 10 35 wew. 31

Gmina Widuchowa z siedzibą: ul. Grunwaldzka 8,74-120 Widuchowa, NIP 858-17-26-084; osoba

do kontaktu: Paweł Wróbel tel. 91 416 72 55

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe: n/d

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska

tel. 091 4141485:

4141035, e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.

Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl

Adres profilu nabywcy: n/d

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z

zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

1. Gmina Chojna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, w szczególności za:

1) pełną obsługę administracyjno-biurową i

wyposażenie techniczne;

2) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego;

3) powołanie komisji do przeprowadzenia negocjacji;

4) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych

publikatorach;

5) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór

najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w

postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony

prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy

Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym);

6) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji postępowania.

2. Strony ustalają, że ponoszą

koszty przeprowadzenia postępowania po połowie, w tym koszty zastępstwa procesowego przed

Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty postępowania odwoławczego

(koszty procesu).

3. Zamówienie udzielane jest wspólnie przez Gminę Chojna i Gminę Widuchowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na terenie gminy Chojna

oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających

na nieruchomościach zamieszkałych.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części: n/d

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje, świadczenie usługi

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach

zamieszkałych na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa, w zakres której wchodzi:

1) odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, powstających na nieruchomościach

zamieszkałych. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, powstających na

nieruchomościach zamieszkałych. Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych,

powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Odbiór i zagospodarowanie bioodpadów

powstających na nieruchomościach zamieszkałych;

2) wyposażenie nieruchomości położonych na

terenie Gminy Chojna w worki/pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów - papier, szkło,

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Worki muszą być dostarczane w sposób ciągły i w ilościach

niezbędnych do właściwej zbiórki odpadów między kolejnymi odbiorami z nieruchomości;

3) wyposażenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Widuchowa w worki do selektywnego

gromadzenia odpadów - papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Worki muszą być

dostarczane w sposób ciągły i w ilościach niezbędnych do właściwej zbiórki odpadów między kolejnymi odbiorami z nieruchomości;

4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i

opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chojna, z

punktów aptecznych położonych na terenie Gminy Chojna, zgodnie z hierarchią postępowania z

odpadami;

5) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i opakowań po lekach

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa, z punktów aptecznych

położonych na terenie Gminy Widuchowa, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;

6) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK)do którego

mieszkańcy z terenu Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa, będą mogli nieodpłatnie oddać

następujące rodzaje odpadów:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,

b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetrapak,

d) bioodpady,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k) zużyte opony,

l)  odpady budowlane i rozbiórkowe;

m) odpady tekstyliów i odzieży.

7) kontrola segregacji odpadów

każdorazowo podczas odbioru odpadów z worków oraz pojemników znajdujących się na terenie

nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje

je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz

właściciela nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia

obowiązku selektywnego zbierania odpadów, uprawniony pracownik odbierający odpady

komunalne sporządza dokumentację fotograficzną zawartości worka/pojemnika oraz sporządza

protokół;

8) zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas

dokonywania odbioru. Uprzątnięcie i odbieranie odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także

tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. Ponadto Zleceniobiorca obowiązany jest do

zebrania i odebrania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów, również w przypadku, gdy ich

wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. Po opróżnieniu pojemników Zleceniobiorca

pozostawia je w miejscu, z którego dokonał odbioru;

9) prowadzenie dokumentacji związanej z

działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedłożenie Zamawiającemu sprawozdań z wykonania

przedmiotu umowy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz.1439, z 2019 r. poz.2020).

Przewidywane ilości gospodarstw domowych obsługiwanych w ramach realizacji zamówienia:

1) ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Chojna: 3009;

2) ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy

Widuchowa: 1450.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

60513100-7,

90512000-9,

90511200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 4303500.00

Waluta:PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami:

Gmina Chojna oraz Gmina Widuchowa - jako podmiot zamawiający są jednostką sektora

finansów publicznych, które posiadają łącznie 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie przy ul.

Słowiańskiej 1. Jako wspólnicy odgrywają decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych,

obszarów działalności. Gmina Chojna wspólnie z Gminą Widuchowa sprawuje nad Spółką

prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nie nad własnymi jednostkami. W

skład organu decyzyjnego Spółki wchodzi przedstawiciel uczestniczących zamawiających. Obie

jednostki JST mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne

decyzje Spółki. Spółka nie działa w interesie sprzecznym z interesami jednostek JST

sprawujących nad nią kontrolę. W związku z reorganizacją Spółki, m.in. zmianą w strukturze

właścicielskiej Spółki, zmianą jej regulaminu organizacyjnego, zakresu i obszaru działań,

zmienionej struktury organizacyjnej, zmian zakresu powierzonych pracownikom obowiązków,

ponad 90% działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez

zamawiających sprawujących nad nią kontrolę. W Spółce nie ma bezpośredniego udziału

kapitału prywatnego; Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki

przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie których możliwe jest

wspólne udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie z

wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie

sekretariat@pukchojna.pl

ul. Słowiańska 1

74-500 Chojna

kraj/woj. zachodniopomorskie

 

Ogłoszenie nr 510410924-N-2021 z dnia 01.02.2021 r.

 

Gmina Chojna: Świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 550552573-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Chojna z siedzibą ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna; NIP 858-17-26-144, osoba do kontaktu Barbara Krygiel tel. 91 4141035 wew. 31
Gmina Widuchowa z siedzibą ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, NIP 858-17-26-084; osoba do kontaktu Paweł Wróbel tel. 91 4167255

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chojna

Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000

ul. Jagiellońska  4, 74-500  Chojna

 woj. zachodniopomorskie

państwo Polska

tel. 091 4141485: 4141035

e-mail zam_publiczne@chojna.pl

faks 914141117.
Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl
Adres profilu nabywcy: n/d
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

1. Gmina Chojna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za:

1) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne;

2) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego;

3) powołanie komisji do przeprowadzenia negocjacji;

4) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;

5) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym);

6) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji postępowania.

2. Strony ustalają, że ponoszą koszty przeprowadzenia postępowania po połowie, w tym koszty zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty postępowania odwoławczego (koszty procesu).

3. Zamówienie udzielane jest wspólnie przez Gminę Chojna i Gminę Widuchowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DIR.271.22.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje, świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa, w zakres której wchodzi:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Odbiór i zagospodarowanie bioodpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych;

2) wyposażenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Chojna w worki/pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów - papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Worki muszą być dostarczane w sposób ciągły i w ilościach niezbędnych do właściwej zbiórki odpadów między kolejnymi odbiorami z nieruchomości;

3) wyposażenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Widuchowa w worki do selektywnego gromadzenia odpadów - papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Worki muszą być dostarczane w sposób ciągły i w ilościach niezbędnych do właściwej zbiórki odpadów między kolejnymi odbiorami z nieruchomości;

4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chojna, z punktów aptecznych położonych na terenie Gminy Chojna, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;

5) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Widuchowa, z punktów aptecznych położonych na terenie Gminy Widuchowa, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;

6) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK)do którego mieszkańcy z terenu Gminy Chojna oraz Gminy Widuchowa, będą mogli nieodpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury,

b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetrapak,

d) bioodpady, e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k) zużyte opony,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe;

m) odpady tekstyliów i odzieży.

7) kontrola segregacji odpadów każdorazowo podczas odbioru odpadów z worków oraz pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz właściciela nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, uprawniony pracownik odbierający odpady komunalne sporządza dokumentację fotograficzną zawartości worka/pojemnika oraz sporządza protokół;

8) zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru. Uprzątnięcie i odbieranie odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. Ponadto Zleceniobiorca obowiązany jest do zebrania i odebrania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów, również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. Po opróżnieniu pojemników Zleceniobiorca pozostawia je w miejscu, z którego dokonał odbioru;

9) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedłożenie Zamawiającemu sprawozdań z wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439, z 2019 r. poz.2020).

Przewidywane ilości gospodarstw domowych obsługiwanych w ramach realizacji zamówienia:

1) ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Chojna: 3009;

2) ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Widuchowa: 1450.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 60513100-7, 90512000-9, 90511200-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W związku z faktem, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający unieważnia postępowanie w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.12.2020.15.16.10 ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy BIP (DOCX, 160.23Kb) 2020-12-22 15:16:10 98

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.02.2021.14.05.14 ogloszenie o uniewaznieniu BIP (DOCX, 158.36Kb) 2021-02-01 14:05:15 67

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
22 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
22 gru 2020, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
22 gru 2020, godz. 15:16