Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Chojna: Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016
Numer ogłoszenia: 490300 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - część III, pkt. 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami, 2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 4) ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Gminy, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków, 8) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 9) ubezpieczenia komunikacyjne: OC,NNW, AC (KR), ASS 3. Przedmiotowy termin realizacji zostanie podzielony na trzy okresy ubezpieczenia 1) Od 01.01. 2014 do 31.12.2014 r. 2) Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 3) Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Na każdy z tych okresów upieczenia zostaną wystawione oddzielne polis majątkowe 4. Termin płatności polis będzie realizowany w dwóch ratach: - I rata do 30 stycznia każdego roku, - II rata do 30 czerwca każdego roku. 5. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. 6.Do oferty Wykonawca załącza Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy - ubezpieczycielowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy - do 30% wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-3, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony i dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.chojna.pl.zakładka: zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Chojnie ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna pok.12 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.11.2013.14.58.23 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 54.50Kb) 2013-11-28 14:58:23 35

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.11.2013.14.58.42_1._SIWZ (DOC, 927.00Kb) 2013-11-28 14:58:42 216
28.11.2013.14.59.02_2.ZASTAWIENIE_MIENIA_ZALACZNIKI_OD_1-8 (XLS, 96.50Kb) 2013-11-28 14:59:02 174

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.12.2013.14.34.15 WYJASNIENIE SIWZ (1) (PDF, 833.16Kb) 2013-12-06 14:34:15 100

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.12.2013.12.18.43 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 45.33Kb) 2013-12-13 12:18:43 13

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.12.2013.09.40.27 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (DOC, 33.50Kb) 2013-12-31 09:40:27 12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Wachholz

Data wytworzenia:
28 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Wachholz

Data publikacji:
28 lis 2013, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Wachholz

Data aktualizacji:
28 lis 2013, godz. 14:57