Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2017 - 2019.

Chojna: Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2017 - 2019. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojna, krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000, ul. ul. Jagiellońska  4, 74500   Chojna, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4141485: 4141035, e-mail , faks 914141117. 
Adres strony internetowej (URL): www.chojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
http://bip.chojna.pl/zamowienia/lista/13.dhtml

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w wersji papierowej
Adres: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna


 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2017 - 2019. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2017-2019, zgodnie z  opisem zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie dzieli się na dwa Zadania.

 1. ZADANIE I  -  UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE.
 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; kod wg CPV: 66515400-7,
 2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; kod wg CPV: 66515000-3,
 3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Chojna; kod wg CPV: 66512100-3,
 4. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, (art. 32 ust. 3 pkt. 2); kod wg CPV: 66512100-3,
 5. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z  ustawą  o ochronie przeciwpożarowej, (art. 26 ust 1 pkt 1  oraz ust 2 pkt 1  ); kod wg CPV: 66512100-3,
 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem; kod wg CPV: 66516000.
  1. ZADANIE II - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.
 1.  obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,CPV -  66516100-1,
 2.  ubezpieczenie Aut o Casco  CPV – 66514110,
 3.  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków CPV- 66512100-3,
 4.  ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance   CPV-66514110.
   
  1. UBEZPIECZAJĄCY :

Gmina Chojna

Ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

Regon 811684574

 

 1. UBEZPIECZONY:
 1. Gmina  Chojna wraz  z jednostkami organizacyjnymi jej podlegającymi :

 

Lp.

Jednostka organizacyjna

Adres

Regon

1.

Urząd Miejski

74-500 Chojna,  Ul. Jagiellońska  4

000529700

2.

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej

74-500 Chojna ,Ul. Jagiellońska 12

810853750

3.

Gimnazjum w Chojnie

74-500 Chojna ul. Szkolna 15

811923850

4.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2 Filia

74-500 Chojna ul. Żwirki i Wigury 10

74-500 Chojna Godków 33

811046916

5.

Szkoła Podstawowa w Brwicach

74-500 Chojna Brwice 35

001222688

6.

Szkoła Podstawowa w Grzybnie

74-500 Chojna Grzybno 23

001222665

7.

Szkoła Podstawowa w Krzymowie

74-500 Chojna Krzymów 29

001222671

8.

          Szkoła Podstawowa w Nawodnej

Szkoła Podstawowa w Nawodnej - Filia

74-500 Chojna Nawodna 93

74-500 Chojna Lisie Pole 129

001222702

9.

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie

74-500 Chojna ul. Wilsona 4

320925061

10.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Jagiellońska 2

812376314

11.

Środowiskowy Dom Samopomocy

74-500 Chojna , ul Orląt 10

321460635

12.

Ochotnicza Straż Pożarna

Wg wykazu

 

13.

Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia i Spotkań

m. Krajnik Górny dz. Nr 43

 

14.

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Jagiellońska 2

 

15.

Sołectwa

Wg. Wykazu

 

 

 1.   Dodatkowo ubezpieczenie obejmie :
 1. jednostki organizacyjne powołane przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy;
 2. osoby trzecie – jeśli w związku z zawartą umową Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia mienia osób trzecich;
 3. inne podmioty – jeśli w związku z zawartą umową (np. najmu, leasingu) Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia  mienia tych podmiotów.
  1. UBEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 1. ZADANIE  I  - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE.

 

A)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

1) Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu ( własnym lub zależnym ) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (także mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia ) oraz inne mienie według SIWZ.

2) Zakres ubezpieczenia.

Wszystkie zgłoszone grupy mienia,  są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nieprzewidziane i niezależne od woli Zamawiającego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień i klauzul, a w szczególności:

 1. pożar, w tym miedzy innymi działanie ognia który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
 2. uderzenie pioruna- bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez przedmiot ubezpieczenia,
 3. deszcz nawalny – opad deszczu potwierdzony przez IMiGW, o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej skali, w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu zdarzenia  należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar uszkodzeń w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,
 4. wybuch – zespół zjawisk towarzyszących gwałtownej reakcji chemicznej przebiegającej ze znacznym wzrostem temperatury i ciśnienia gazów, bądź rozerwaniem ścian zbiornika  wypełnionego gazami lub para z gwałtownym wyrównaniem ciśnienia  wewnętrznego i zewnętrznego wyzwalającym znaczna ilość energii , za wybuch uważa się także implozje polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
 5. zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych powstałe m.in. wskutek awarii instalacji lub działania niskich temperatur, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, cofnięcie się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar, nieumyślnego działania osób trzecich. Itp.,
 6. dym – rozumiany jako nagłe niszczące oddziaływanie powstałego w procesie spalania,
 7. grad , śnieg,
 8. kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja związana z kradzieżą,
 9. huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13 m/s,
 10. katastrofa budowlana,
 11. uderzenie pojazdu lądowego,
 12. upadek statku powietrznego,
 13. przepięcia,
 14. akty terrorystyczne,
 15. upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych na ubezpieczone mienie.

 

3) Sumy ubezpieczenia  dla poszczególnych grup mienia.

 

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Wartość

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Budynki i budowle *

*

SS

73 520 623,19 zł

2.

Maszyny, urządzenia , wyposażenie (bez sprzętu elektronicznego)

Odtworzeniowa

SS

2 666 843,58 zł

3.

Sprzęt elektroniczny nie objęty EEL

Odtworzeniowa

SS

920 370,85 zł

4.

Gotówka

Nominalna

PR

50 000,00 zł

 

Razem

 

 

    77 157 837,62 zł

 

SS – system sum stałych.

PR – system na pierwsze ryzyko.

* budynki i budowle z wyłączeniem świetlic – wartość odtworzeniowa .

* świetlice – wartość księgowa brutto z uwzględnieniem poniesionych  nakładów na remonty .

 

Szczegółowe zestawienia ubezpieczonego mienia zgodnie z Załącznikami do SIWZ

Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny: brak.

 

4)   Dodatkowe limity odpowiedzialności.

 

 1. Kradzieży z włamaniem i rabunek.

 

a.1. Urządzenia i wyposażenie

- system ubezpieczenia:                   na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

- rodzaj wartości:                                odtworzeniowa

- limit odpowiedzialności :                200 000,00 zł

 

a.2. Środki obrotowe

- system ubezpieczenia:                   na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

- rodzaj wartości                                 zakupu 

- limit odpowiedzialności :                30 000,00 zł

 

a.3. Wartości pieniężne

- system ubezpieczenia :                  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia ,

- rodzaj wartości                                 nominalna

 

- od kradzieży z włamaniem z lokalu,

- limit odpowiedzialności:                 5 000,00 zł

 

- od rabunku w lokalu          

- limit odpowiedzialności :                             5 000,00 zł na jedną i 50 000,00 zł dla wszystkich lokalizacji

 

- od rabunku w transporcie na terenie Polski,

- limit odpowiedzialności:                                50 000,00 zł

 

Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny dla limitów dodatkowych : brak.

 

 1. Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia.

 

- system ubezpieczenia :                  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

- rodzaj wartości :                                               odtworzeniowa

 

- limit odpowiedzialności:                 30 000,00 zł

 

Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny: brak.

 

c)    Dewastacja.

- limit dla ryzyka dewastacji :            20.000,- zł

 

 1. Przepięcia.

 -  limit dla ryzyka przepięć :            100.000,- zł

 

B)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk:

 

 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w punkcie 3 SIWZ oraz w załącznikach, oraz każdej lokalizacji w której te jednostki prowadzą działalność .
 2. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty - wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez:
 1. działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 2. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
 3. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
 4. działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
 5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
 6. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
 7. zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 8. szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących,
 9. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
 10. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

 

 1. Suma ubezpieczenia.

Lp.

Rodzaj  sprzętu elektronicznego

Wartość

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

Odtworzeniowa

796 100,81 zł

2.

Sprzęt przenośny

Odtworzeniowa

153 326,97 zł

 

RAZEM

 

949  427,78 zł

 

 1. Szczegółowe zestawienia ubezpieczonego mienia zgodnie z Załącznikami do SIWZ.
 2. Dodatkowo ubezpieczenie sprzętu przenośnego zostaje rozszerzone o ryzyko podczas użytkowania poza miejscem ubezpieczenia.
 3. Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyz/ udziałów własnych – 300,00 zł.

       Nie są dopuszczalne są franszyzy/udziały  określone procentowo.

 

 1. Ubezpieczenie dobrowolne  NNW pracowników oraz osób skierowanych do prac publicznych.

 

 1. Ubezpieczeni :
 1. pracownicy  jednostek organizacyjnych Gmina Chojna,
 2. osoby skierowane do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z Urzędu Pracy, osoby skierowane do prac decyzją sądu, wolontariusze, praktykanci, stażyści,
 1. Suma ubezpieczenia:  5 000 zł ( na osobę - 100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć).
 2. Zakres odpowiedzialności : w pracy, w drodze do i z pracy.
 3. Liczba ubezpieczonych  - 172  osoby.
 4. Zakres ubezpieczenia (minimum):
 1. świadczenia wypłacane z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 2. wypłata 100% świadczenia  na wypadek śmierci,
 3. w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata:  procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku (wypłata 100% sumy ubezpieczenia w przypadku 100% uszczerbku).
 1. Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny: brak.
 2. Postanowienia i informacje dodatkowe.
 1. Ubezpieczenie zawarte będzie w formie bezimiennej.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby osób podlegających ubezpieczeniu.
 3. Liczba osób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia  jest określona w poszczególnych  Załącznikach do SIWZ.

 

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, (art. 32 ust. 3 pkt. 2).

 

 1. Ubezpieczeni : członkowie ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Chojna (9 jednostek ).
 2. Suma ubezpieczenia 5 000 zł ( na osobę - 100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć).
 3. Zakres odpowiedzialności : podczas akcji ratowniczej , ćwiczeń, zawodów strażackich w drodze na i z akcję, ćwiczenia, zawody.
 4. Liczba ubezpieczonych: 180 osób.
 5. Zakres ubezpieczenia (minimum):
 1. świadczenia wypłacane z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 2. wypłata 100% świadczenia  na wypadek śmierci,
 3. w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata:  procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku (wypłata 100% sumy ubezpieczenia w przypadku 100% uszczerbku),
 4. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – limit 750 zł ,
 5. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – limit 750 zł,
 6. Koszty leczenia – limit – 500,- zł ,
 7. Odparzenia i odmrożenia – limit – 1.000,- zł ,
 8. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu- 250,- zł.

 

 1. Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny: brak.
 2. Postanowienia i informacje dodatkowe.
 1. Ubezpieczenie zawarte będzie w formie bezimiennej,
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby osób

podlegających ubezpieczeniu.

c)   Liczba osób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia  jest określona w poszczególnych  Załącznikach do SIWZ.

 

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 26 ust 1 pkt 1  oraz ust 2 pkt 1).
 1. Ubezpieczony: członkowie ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Chojna (9 jednostek ).
 2. Przedmiot i suma ubezpieczenia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r.  poz. 191 z późniejszymi zmianami) (art. 26 ust 1 pkt 1  oraz ust 2 pkt 1 ).
 3. Liczba ubezpieczonych osób: 180.
 4. Suma ubezpieczenia i zakres świadczeń: zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (art. 26 ust 3 ) .
 5. Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny: brak.
 6. Postanowienia i informacje dodatkowe.
 1. wszystkie sumy ubezpieczenia i limity odnoszą się do każdego z  12 miesięcznego okresu ubezpieczenia,
 2. ubezpieczenie zawarte będzie w formie bezimiennej,
 3. zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby strażaków podlegających ubezpieczeniu,
 4. ubezpieczyciel potwierdza ochronę ubezpieczeniową polisami wystawianymi na 12 miesięczne okresy ubezpieczenia.

 

F)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem
i wykonywanymi zadaniami Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

 

 1. Przedmiot  i zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami: deliktowej, kontraktowej oraz OC produktu. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych. Przez wypadek należy rozumieć zdarzenie powodujące śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy bądź czystą stratę finansową. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody bez względu na to czy ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność na  podstawie OC delikt czy też OC kontrakt.
 2. Zakresem ubezpieczenia objęta będzie odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem oraz wykonywanymi zadaniami, obejmująca:
  1. Wykonywanie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) oraz w innych aktach prawnych (w tym w statutach poszczególnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy i Ochotniczych Straży Pożarnych), w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem:
 1. zadań własnych Gminy,
 2. nałożonych ustawami zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji        przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
 3. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej      administracji,
 4. zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa wykonywanych na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.
  1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej.

 

 1. W  szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody:
 2. Osobowe i rzeczowe obejmujące rzeczywiste straty jak i utracone korzyści (damnum emergens i lucrum cessans),szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
 3. Obejmujące wypłatę uprawnionemu zadośćuczynienia w sytuacjach przewidzianych przepisami,
 4. Szkody wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
  polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 5. Szkody wynikłe w związku z  posiadaniem mienia (własnego i obcego) administrowaniem, zarządzaniem mieniem,
 6. Szkody wynikłe z tytułu posiadania mienia znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Gminy Chojna oraz mienia administrowanego, zarządzanego przez jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Chojna.
 7. Szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu), z włączeniem szkód powstałych w wyniku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni  lub innych pokazów pirotechnicznych, (ochroną objęte będą także szkody wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli).
 8. Szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich (w nieruchomościach i mieniu ruchomym, w tym
  w sprzęcie elektronicznym), z którego ubezpieczający / ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy.
 9. Szkody powstałe w następstwie działania, awarii, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych (w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania i innych instalacji.
 10. Szkody wynikające z tytułu uszkodzenia, wybicia, kradzieży pokryw studni kanalizacji, pokryw wodociągowych i kratek wpustów kanalizacji, w tym nieusunięcia na czas uszkodzenia.
 11. Szkody powstałe w następstwie działania, awarii, eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej.
 12. Szkody powstałe w związku z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.
 13. Szkody wyrządzone przez osoby skazane wykonujące prace w jednostkach ubezpieczającego.
 14. Szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług noclegowych, w tym z tytułu  odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości korzystających z usług  noclegowych.
 15. Szkody wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją żywności wytwarzanej, przetwarzanej lub podawanej w jednostkach Gminy (żywienie w szkołach, przedszkolach, organizowane imprezy okolicznościowe, catering itp.), w szczególności wszelkie zatrucia pokarmowe i choroby przenoszone drogą pokarmową (odpowiedzialność cywilna za produkt).
 16. Odpowiedzialność cywilna za produkt (woda).
 17. Szkody z tytułu prowadzonej działalności oświatowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej, kulturalnej oraz sportowej i rekreacyjnej.
 18. Szkody z tytułu posiadania i prowadzenia basenów, kąpieliska oraz innych urządzeń rekreacyjnych.
 19. Szkody z tytułu administrowania cmentarzami znajdującymi się na terenie Gminy Chojna.
 20. Szkody związane z wynajmowaniem pomieszczeń.
 21. Szkody w urządzeniach lub instalacjach podziemnych.
 22. Szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.
 23. Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 24. Szkody osobowe poniesione przez pracowników w następstwie wypadków przy pracy (ponad wysokość świadczenia wypłaconego przez ZUS na podstawie ustawy z dnia  30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015r.  poz. 1242 z późn. zm).
 25. Szkody wyrządzone w mieniu pracowników (uszkodzenie, zniszczenie, utrata), w tym szkody w pojazdach mechanicznych pracowników, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczony.
 26. Szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania  (art. 4171 Kodeksu cywilnego).
 27. Czyste straty finansowe (uszczerbek majątkowy nie będący szkodą osobową lub szkodą rzeczową).
 28. Szkody wyrządzone przez podwykonawców.
 29. Wynikające z odpowiedzialności cywilnej wzajemnej.
 30. Szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami publicznymi, drogami wewnętrznymi oraz wyznaczonymi działkami geodezyjnymi o funkcji drogowej, będącymi własnością Gminy lub będącymi w zarządzie Gminy, w tym związane z nienależytym stanem technicznym dróg.

29.1. Odpowiedzialność w zakresie zarządzania drogami będzie obejmować m.in.: chodniki, oznakowania pionowe, sygnalizację świetlną, pozostałości po robotach służb drogowych, obiekty inżynierskie takie jak mosty, wiadukty, kładki i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz  utrzymaniem dróg, w tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy.

29.2. W zakresie szkód wynikłych z tytułu zarządzania drogami Zamawiający wymaga objęcia odpowiedzialnością szkód powstałych w szczególności:

 1. wskutek nienależytego stanu technicznego jezdni wynikającego z uszkodzeń w postaci pojedynczych wyboi lub zapadnięcia części ziemi,
 2. z powodu śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej,
 3. na skutek przeszkód  w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów, porzuconych pojazdów
  i materiałów lub naniesionych na jezdnię, w tym także rozlanie na jezdni  śliskiej cieczy,
 4. na skutek leżących na jezdni lub poboczu wywróconych drzew lub oderwanych konarów,
 5. w związku z nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową,
 6. wskutek braku znaku drogowego,
 7. wskutek złego stanu technicznego urządzeń organizacji ruchu,
 8. wskutek aktów wandalizmu lub aktów kradzieży  urządzeń organizacji ruchu,
 9. wskutek błędnych decyzji dotyczących lokalizacji, zajęcia pasa drogowego, jego przywrócenia,
 10. w związku z uszkodzeniem i kradzieżą włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 11. w związku z administrowaniem zielenią w pasie ciągów komunikacyjnych,
 12. wskutek złego stanu technicznego chodników,
 13. wskutek awarii i katastrof budowlanych wynikających ze zużycia technicznego budowli,
 14. wskutek awarii i katastrof budowlanych wynikających z obsunięć gruntu, jeżeli te awarie
  i katastrofy będą skutkiem błędnie prowadzonych prac.
  1. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami, dopuszcza się wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej następujących szkód:
 1. kolejnych, wyrządzonych z tej samej przyczyny w tym samym miejscu, powstałych po upływie 72h od zgłoszenia pierwszej szkody z tej przyczyny,
 2.   w miejscu robót drogowych, jeżeli roboty te nie były oznakowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w   czasie ich wykonywania.

 

 1. W odniesieniu do OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej - poniższe pojęcia należy rozumieć następująco:
  1. Niezgodność z prawem – niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz aktami o charakterze wewnętrznym, o ile mają one na celu ochronę interesów jednostki i tworzą dla tych podmiotów uprawnienia.
  2. Ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca władze publiczne z mocy prawa (zadania własne) lub na podstawie porozumienia (zadania zlecone).
  3. Wykonywanie władzy publicznej – działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy publicznej.
  4. Osoby na stanowiskach kierowniczych – burmistrz, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządu oraz osoby uprawnione do reprezentowania osób prawnych wykonujących władzę publiczną.
 2. W odniesieniu do OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności za szkody:
 1. Wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych.
 2. Związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych.
 3. Powstałe w wyniku niewypłacalności.

 

 1. W zakresu odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania  dopuszcza się wyłączenie odpowiedzialności za szkody:
 1. Wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa.
 2. Wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa.
 3. Wyrządzone wskutek popełnienia  przestępstwa.
 4. Wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem.

 

 1. W zakresie odpowiedzialności za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych dopuszcza się wyłączenie odpowiedzialności za roszczenia:
 1. Z tytułu szkód spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek.
 2. Powstałe z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów.
 3. Powstałe z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacja, kosztorysów i kredytów.
 4. Powstałe z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony.
 5. Wynikające z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych.
 6. Wynikające z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach.
 7. Wynikające z niedotrzymania dat  doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków.
 8. Wynikające z działalności związanej z doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami.
 9. Wynikające z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym.
 10. Wynikające z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych.
 11. Wynikające z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych.
 12. Wynikające z pełnienia funkcji członka statutowych organów  lub dyrekcji spółki.
 13. Ze stałej emisji (np. hałasów, dymów, zapachów, wstrząsów, ciepła, światła itp.).
 14. Z umyślnego nieprzestrzegania wszelkich przepisów prawa, państwowych i prawnych zabezpieczeń, zamierzonego nieprzestrzegania instrukcji, zasad lub warunków wprowadzonych przez przełożonego, złamania umów, zamierzonego niedopełnienia obowiązków.
  1. W zakresie odpowiedzialności za szkody w urządzeniach lub instalacjach podziemnych dopuszcza się ograniczenie  odpowiedzialność ubezpieczyciela do zdarzeń skutkujących powstaniem wyłącznie szkody rzeczowej w instalacjach i urządzeniach podziemnych; powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych lub innych usług.
  2. Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności za szkody:
 1. Powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nie posiadających stosownych uprawnień.
 2.  Wynikające z braku zabezpieczenia wykonywanych prac.
 3. Wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, oraz wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
 4. Wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów lub walców (z zastrzeżeniem, że ochroną objęte będą szkody wynikłe z działania innych urządzeń udarowych).
  1. Poza wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel pokryje (w ramach sumy gwarancyjnej):
 1. Uzasadnione i niezbędne koszty mające na celu zapobieżenie bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, choćby okazały się bezskuteczne.
 2. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w porozumieniu z ubezpieczycielem
  w celu ustalenia okoliczności  lub rozmiaru szkody.
 3. Koszty obrony sądowej w postępowaniu cywilnym z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową – poniesione w porozumieniu z ubezpieczycielem lub na jego żądanie.
 4. Koszty obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego – poniesione w porozumieniu
  z ubezpieczycielem lub na jego żądanie.
 5. Koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.
  1. Zakres  terytorialny ubezpieczenia:

Teren RP oraz teren UE w przypadku szkód w związku z podróżami służbowymi, wizytami partnerskimi, zagranicznymi występami artystycznymi i warsztatami z udziałem dzieci i instruktorów, wymianą młodzieży, wycieczkami z udziałem dzieci i instruktorów/opiekunów itp.

 1. Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny:
 1. Szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania  (art. 4171 Kodeksu cywilnego) - franszyza integralna – 2.000 z.ł
 2. Czyste straty finansowe – franszyza integralna – 2.000 zł.
 3. szkody w środowisku - franszyza integralna 2.000,- zł.
 4.  pozostałe - franszyza integralna/redukcyjna/udział własny – brak.
  1. Suma gwarancyjna: 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z uwzględnieniem poniższych podlimitów.
 1. Podlimity:
 1. 150.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania  (art. 4171 Kodeksu cywilnego) oraz na czyste straty finansowe,
 2. 150.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich (w nieruchomościach i mieniu ruchomym, w tym w sprzęcie elektronicznym), z którego ubezpieczający /ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy,
 3. 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami,
 4. 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu), z włączeniem szkód powstałych w wyniku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni  lub innych pokazów pirotechnicznych, (ochroną objęte będą także szkody wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli),
 5. 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług noclegowych, w tym 40.000,00 zł. – limit odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości korzystających z usług noclegowych ,
 6. 500.000,00 zł na zdarzenia na szkody wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją żywności wytwarzanej, przetwarzanej lub podawanej w jednostkach Gminy (żywienie w szkołach, przedszkolach, organizowane imprezy okolicznościowe, catering itp.) w szczególności wszelkie zatrucia pokarmowe i choroby przenoszone drogą pokarmową (odpowiedzialność cywilna za produkt),
 7. 1.000,00 zł na jedno i 50.000,00 zł wszystkie zdarzenia na szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego / ubezpieczonego (uszkodzenie, zniszczenie, utrata)  - dotyczy mienia w szatniach,
 8. 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 9. 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody osobowe poniesione przez pracowników w następstwie wypadków przy pracy (ponad wysokość świadczenia wypłaconego przez ZUS na podstawie ustawy z dnia  30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, (Dz.U). z 2015r. poz. 1242 z późn. zm.),
 10. 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone w mieniu pracowników (uszkodzenie, zniszczenie, utrata), w tym szkody w pojazdach mechanicznych pracowników, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczony,
 11. 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone przez podwykonawców,

 

 1. Postanowienia i informacje dodatkowe.
 1. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania.
 2. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona.
 3. Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uważa się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.
 4. Przez podwykonawcę rozumie się przedsiębiorcę - w tym także osobę fizyczną występującą w charakterze przedsiębiorcy, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi lub innej czynności.
 5. Klauzula ubezpieczenia szkód w środowisku.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia (szkody osobowe, rzeczowe oraz koszty związane z usunięciem lub neutralizacją zanieczyszczeń), pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

 1. przyczyną zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez ubezpieczającego,
 2. w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczający nie naruszy w sposób rażący norm
  i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany,
 3. przyczyna szkody była możliwa do zidentyfikowania,
 4. zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
 1. Informacje o drogach.
  1. Drogi Gminne publiczne – 15 km.
  2. Drogi gminne wewnętrzne – 192 km.
  3. Drogi powiatowe powierzone w administrowanie – 0,584 km.
  4. Drogi powiatowe na terenie m. Chojna przekazane w ramach porozumienia o utrzymaniu czystości  – 12,873 km

 

 1. ZADANIE II  - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.

 

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC).

 

 1. Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
  i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych  (Dz.U. z 2013r.  , poz. 392, z późn. zm).
 2. Zakres ubezpieczenia : zgodnie z ustawą z dnia 22 Maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013r.  , poz. 392, z późn. zm).
 3. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta” (ZK).

 

 1. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia  - auto-casco (AC, KR, gdzie KR oznacza rozszerzenie o ryzyko kradzieży).
  1. Sumy ubezpieczenia auto-casco w wykazie zostały podane na dzień ogłoszenia zamówienia i zostaną przed przyjęciem pojazdów do ubezpieczenia  zweryfikowane do wartości rynkowej aktualnej na dzień przyjęcia pojazdów do ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia będą również aktualizowane do wartości rynkowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Składka ulegnie zmianie proporcjonalnie (wg zasady pro rata temporis za każdy dzień).
  2. Sumy ubezpieczenia auto-casco podane zostały wraz z wyposażeniem dodatkowym, jeżeli takie występuje (za wyjątkiem sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojeździe ujętego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).
  3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej – w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia all risk albo systemem ryzyk nazwanych z zastrzeżeniem, że ochrona obejmuje co najmniej  następujące szkody :
 2. powstałe w skutek zderzenia,
 3. spowodowane przez osoby trzecie w tym w wyniku dewastacji, 
 4. powstałe w następstwie zdarzeń losowych,
 5. kradzież pojazdu lub jego części.

 

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
  1. Suma ubezpieczenia - NNW – 10.000,-  zł/osoba.
  2. Zakres terytorialny ubezpieczenia : teren Polski i zagranica.
  3. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z używania tego pojazdu, tj. powstałe (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczonego):
 1. w związku z ruchem pojazdu;
 2. podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 3. podczas zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
 4. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy;
 5. bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu
 6. powstałe wskutek pożaru lub wybuchu pojazdu,
 7. u kierowcy podczas tankowania paliwa na stacji paliw;
 8. u kierowcy podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji

 

 1. Ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance. 
  1. Suma ubezpieczenia -  10.000,-  zł
  2. Zakres ubezpieczenia W odniesieniu do wskazanych przez Ubezpieczającego pojazdów Ubezpieczyciel zagwarantuje usługi assistance polegające na zorganizowaniu lub zorganizowaniu i pokryciu kosztów następujących usług:
 1. pomoc informacyjna tj. informacja serwisowa, przekazanie wiadomości,
 2. holowanie pojazdu pomiędzy miejscem postoju uszkodzonego pojazdu a wskazanym przez Ubezpieczonych miejscem/serwisem naprawczym,
 3.  zapobieżenie zwiększeniu się szkody i zabezpieczenie pojazdu po szkodzie, w tym organizacja parkingu,
 4. holowanie powypadkowe,
 5. sprzedaż/złomowanie uszkodzonego pojazdu, jeżeli stwierdzona została szkoda całkowita.

 

 1. Postanowienia dodatkowe.

 

 1. Przedmiot ubezpieczenia/ okres ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia/suma ubezpieczenia AC (KR) - zgodnie z wykazem  do Zadania II.
 2. Okres ubezpieczenia: dla każdego z pojazdów 36 miesięcy (  3 okresy 12 miesięczne ).

 

6.KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY.

 

 1. ZADANIE I – KLAUZULE OBLIGATORYJNE.
 1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Burmistrz ), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Zamawiającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich ryzyk .
 2. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww zdarzenia. Limit do kwoty 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk .
 3. Klauzula przewłaszczenia mienia – ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Zamawiającego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot – jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana również w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 4. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 5. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego . Dotyczy wszystkich ryzyk.
 6. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - ochroną    ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposażenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości bądź wydajności zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia, w których posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od 25.10.2016 r. do 31.12.2016 r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od 01.01.2017  r. Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposażenia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie do dnia 31.03.2017 r. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów.
 7. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych:

a)    dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu Ubezpieczyciela do wartości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od mienia od wszystkich ryzyk .

b)   dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu Ubezpieczyciela do wartości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk.

 

 1. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Zamawiający w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli Zamawiającemu  potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu.
 2. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Zamawiający  w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli Zamawiającemu  potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu.
 3. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w  sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.
 4. Klauzula miejsca ubezpieczenia – ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Zamawiającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 5. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 6. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 7. Wypłata odszkodowania – Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania niewystarczających wg jego oceny dokumentów. W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może w terminie 3 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się o ich uzupełnienie. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 8. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel zwróci konieczne
  i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej szkody. Powyższy 10% limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 9. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
 10. Klauzula czasu ochrony – brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek
   z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Zamawiającego  wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 11. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Zamawiającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 12. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Zamawiający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej).
 13. Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych – Ubezpieczyciel na mocy niniejszej klauzuli obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz szkody związane z naruszeniem konstrukcji dachu, bądź usunięciem pokrycia dachu, szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

      Ustala się limity Ubezpieczyciela:

a)    szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności 5 mln zł.,

b)    szkody w nakładach i materiałach do limitu 50 000 zł.

c)    szkody zalaniowe  powstałe w związku z naruszeniem bądź usunięciem konstrukcji dachowej z limitem   odpowiedzialności do 20% su. Nie więcej niż 300 tys. zł.

 

 1. ZADANIE I - KLAUZULE FAKULTATYWNE :

 

 1. Klauzula wysokości świadczeń w NNW strażaków - Z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ ustala się , że w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 32 ust. 3 pkt. 2), wysokość świadczeń, przy nie zmienionej sumie ubezpieczenia (5.000,- zł) , zostaje określona na następującym poziomie:
 1. świadczenie  na wypadek śmierci -  wypłata 150% wysokości sumy ubezpieczenia,
 2. świadczenie na wypadek częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata:  1,5%  sumy ubezpieczenia odpowiadający 1,0%  trwałego uszczerbku (wypłata 150% sumy ubezpieczenia w przypadku 100% uszczerbku),
 3. koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – limit 1.125,- zł,
 4. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – limit 1.125 zł,
 5. Koszty leczenia – limit – 750,- zł,
 6. Odparzenia i odmrożenia – limit – 1.500,- zł,
 7. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu- 375,- zł

Liczba punktów : 10 pkt.

 

 1. Klauzula   funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości  5% zapłaconych składek z ubezpieczeń określonych w Zadaniu I, zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia .  Zamawiający może przeznaczyć fundusz na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Chojna w tym na zakup specjalistycznego  sprzętu bhp lub ppoż, szkolenia pracownicze w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy . Zamawiający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty na podstawie przedstawionych rachunków .

Liczba punktów : 10 pkt

 

 1. Klauzula dedykowanego likwidatora szkód – Ubezpieczyciel  ustanowi dedykowanego likwidatora , który będzie odpowiedzialny za koordynację likwidacji szkód , we wszystkich  ubezpieczeniach  określonych w Zadaniu I, zawartych w wyniku niniejszego przetargu. O każdej zmianie likwidatora dedykowanego Ubezpieczyciel powiadomi Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Liczba punktów : 5 pkt

 

 1. Klauzula kradzieży zwykłej - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SIWZ , zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o  ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia. Dla potrzeb niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Zamawiający  jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody. Udział własny w każdej szkodzie: 300,00 zł za wyjątkiem szkód na mieniu pracowników gdzie udział własny wynosi 100,00 zł. Maksymalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  kradzieży zwykłej: 10.000,00 zł

        Liczba punktów : 5 pkt

 

 1. Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na warunkach EEL

Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania franszyzy redukcyjnej w szkodach w sprzęcie elektronicznym ,  ubezpieczonym na warunkach EEL.

Liczba punktów : 5 pkt

 

 1. Klauzula podniesienie limitu na ryzyko dewastacji w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczyciel podnosi  limit dla ryzyka dewastacji do wysokości 50.000,- zł 

Liczba punktów : 5 pkt

 

 

 1. ZADANIE II – KLAUZULE OBLIGATORYJNE.

 

 1. Klauzula płatności rat – W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków.

 

 1. Klauzula rozstrzygania sporów – Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego.

 

 1. Klauzula zgłaszania szkód – Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 

 1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 

 1. ZADANIE II - KLAUZULE FAKULTATYWNE.

 

 1. Klauzula wysokości świadczeń w NNW komunikacyjnym

W ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów świadczenie należne za śmierć zostaje podwyższone do 120% sumy    ubezpieczenia .

        Liczba punktów : 5 pkt

 

 1. Klauzula wysokości świadczeń jednorazowych.

W ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów , w przypadku stwierdzenia u poszkodowanego stałej niezdolności do pracy , Ubezpieczyciel  wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości 2.000,- zł . Wypłata tego świadczenia jest niezależna od innych świadczeń .

        Liczba punktów : 5 pkt

 

 1. Utrzymania sumy ubezpieczenia w ryzyku autocasco, dla pojazdów specjalnych  w okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że zadeklarowana przez Zamawiającego , suma ubezpieczenia w ryzyku autocasco , dla wszystkich pojazdów specjalnych , będzie obowiązywała przez 12 miesięcy na które to ubezpieczenie zostało zawarte.

        Liczba punktów : 10 pkt

 

 1. Klauzula przewrócenia się pojazdu – dotyczy pojazdów specjalnych - Ubezpieczyciel oświadcza, że zakres  ubezpieczenia autocasco, dla pojazdów specjalnych ,obejmuje szkody polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także innymi przyczynami które powstały w czasie prowadzenia akcji gaśniczych i ratowniczych .

        Liczba punktów : 10 pkt

 

 1. Klauzula dedykowanego likwidatora szkód - Wykonawca ustanowi dedykowanego likwidatora , który będzie odpowiedzialny za koordynację likwidacji szkód , we wszystkich  ubezpieczeniach  określonych w Zadaniu 1, zawartych w wyniku niniejszego przetargu. O każdej zmianie likwidatora dedykowanego , Wykonawca powiadomi Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

        Liczba punktów : 5 pkt

 

 1. Klauzula naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym - Wykonawca oświadcza , że nie będzie stosował żadnych ograniczeń w wypłacie odszkodowania  z ryzyka autocasco, w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego takiego jak:  wymuszenia pierwszeństwa przejazdu , wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym , wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowy kierującego w czasie jady przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz wjazdu, zakaz ruchu, zakaz zatrzymywania się i postoju. 

        Liczba punktów : 5 pkt

 

Zamawiający dopuszcza modyfikacje treści klauzul, stosowanych przez Ubezpieczyciela, po wcześniejszej ich akceptacji.

 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515000-3, 66512100-3, 66516000-0, 66514110-0, 66516100-1
 

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca składający ofertę do Zadania I przedstawi wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( lub w systemie all risk ) podmiotów prowadzących tożsama działalność – co najmniej 3 usługi z suma ubezpieczenia budynków i budowli nie mniejszą niż 50 mln zł ( wartość księgowa brutto )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt.19.3, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty: 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy pzp 2. Zezwolenie lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia opisany w pkt 7.1 i 7.2 niniejszego SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia: 1. zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( lub w systemie all risk ) podmiotów prowadzących tożsama działalność – co najmniej 3 usługi z suma ubezpieczenia budynków i budowli nie mniejszą niż 50 mln zł ( wartość księgowa brutto ) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

ocena klauzul fakultatywnych

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust 1 Pzp pkt od 2 do 6 a także w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia, b) zmian wielkości ubezpieczonego mienia – zarówno cenowych jak i ilościowych, c) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań, d) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, e) zmian przewidzianych w klauzulach zawartych w siwz, f) zmian korzystnych dla zamawiającego dokonanych w treści owu w zakresie w jakim maja one zastosowanie do niniejszej umowy, g) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w trybie przepisu art. 142 ust 5 Pzp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 30/11/2016, godzina: 10:30, 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty.


IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert) 


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 344577 - 2016 w dnia 2016-11-16 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02.12.2016.14.39.05_zmodyfikowany_II__ZaA__6_0_Zestawienie_pojazdA_w_-__Zadanie_nr_2 (XLSX, 11.54Kb) 2016-12-02 14:39:05 16
16.11.2016.15.06.11_siwz (PDF, 1.03Mb) 2016-11-16 15:06:11 220
16.11.2016.15.06.37_ZaA__5_0_Zestawienie_majA_tku_Gmina_Chojna_-_do_przteragu_2017-2019 (XLS, 67.00Kb) 2016-11-16 15:06:37 101
16.11.2016.15.07.48_ZaA__5_1_Zestawienie_A_aczne (XLSX, 6.38Kb) 2016-11-16 15:07:48 95
16.11.2016.15.08.09_ZaA__5_2_Zestawienie_majA_tku_A_A_czne_Gmina_Chojna_i_jednostki (XLSX, 7.41Kb) 2016-11-16 15:08:09 94
16.11.2016.15.08.21_ZaA__5_3_Zestawienie_majA_tku__ASiIS (XLSX, 11.36Kb) 2016-11-16 15:08:21 92
16.11.2016.15.08.48_ZaA__5_4_Zestawienie_majA_tku__Gimnazjum_Chojna (XLSX, 14.92Kb) 2016-11-16 15:08:48 85
16.11.2016.15.09.36_ZaA__5_5_Zestawienie_majA_tku_SP2 (XLSX, 16.72Kb) 2016-11-16 15:09:36 93
16.11.2016.15.10.39_ZaA__5_7_Zestawienie_majA_tku_SP_KrzymA_w (XLSX, 11.64Kb) 2016-11-16 15:10:39 86
16.11.2016.15.10.53_ZaA__5_8_Zestawienie_majA_tku_SP_Grzybno (XLSX, 11.13Kb) 2016-11-16 15:10:53 90
16.11.2016.15.11.11_ZaA__5_6_Zestawienie_majA_tku_SP_Nawodna_oraz_filia_Lisie_Pole (XLSX, 10.80Kb) 2016-11-16 15:11:11 90
16.11.2016.15.11.22_ZaA__5_9_Zestawienie_majA_tku_SP_Brwice (XLSX, 9.40Kb) 2016-11-16 15:11:22 88
16.11.2016.15.11.33_ZaA__5_10_Zestawienie_majA_tku__Bajkowe_Przedszkole_Miejskie (XLSX, 14.99Kb) 2016-11-16 15:11:33 91
16.11.2016.15.11.44_ZaA__5_11_Zestawienie_majA_tku_OPS_Chojna (XLS, 16.50Kb) 2016-11-16 15:11:44 86
16.11.2016.15.11.55_ZaA__5_12_Zestawienie_majA_tku__A_DS (XLSX, 8.94Kb) 2016-11-16 15:11:55 88
16.11.2016.15.12.07_ZaA__6_0_Zestawienie_pojazdA_w_-__Zadanie_nr_2 (XLSX, 11.16Kb) 2016-11-16 15:12:07 93

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.11.2016.14.41.37 I modyfikacja bip (PDF, 321.18Kb) 2016-11-28 14:41:37 46
29.11.2016.15.02.07 modyfikacja 2 (PDF, 4.65Mb) 2016-11-29 15:02:07 49

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.12.2016.11.39.28 zawiadomienie o wyborze (PDF, 381.18Kb) 2016-12-20 11:39:28 56

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.12.2016.13.08.10 ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP (PDF, 1.10Mb) 2016-12-29 13:08:10 21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
16 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
16 lis 2016, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
16 lis 2016, godz. 15:06